Miljödepartementet
Regeringsbeslut26

2004-06-23Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONAM2004/1986/A
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Boverket

Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:73, prop. 2003/04:100, utg.omr. 18, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikBostadsförsörjningOmvärldsbevakning och prognoser
Generella stöd till bostadsförsörjning
Stöd till riktade åtgärder för bostadsförsörjning
Samhällsplanering och bebyggelseutvecklingStadsutveckling och regional utveckling
Uppsikt och kunskapsförmedling
Internationellt samarbete
Kvalitet i byggande och förvaltningHållbart byggande och förvaltning
Uppsikt och kunskapsförmedling
Internationellt samarbete och Europaharmonisering
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteMiljömålsarbete
KulturpolitikKonstområdesövergripande verksamhetIcke-statliga kulturlokaler
FolkrörelsepolitikBidrag till folkrörelser och ideella föreningarBidrag till allmänna samlingslokaler
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemEnergipolitiska åtgärder på kort sikt


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.


Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål

Verka för lägre bygg- och boende kostnader i bostäder med god kvalitet, ökad nyproduktion av hyresbostäder i tillväxtregionerna som kan efterfrågas av bredare hushållgrupper, utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen och andra icke vinstdrivande upplåtelseformer samt minskad segregation i boendet.


Verksamhetsgren Omvärldsbevakning och prognoser

Mål

Boverket skall ha väl utvecklad, aktuell och tillförlitlig kunskap om utvecklingen på bostadsmarknaden som utgör ändamålsenligt underlag för analyser av bostadsförsörjning, bostadsbyggande, byggkostnadsutveckling, boendeförhållanden och hushållens ekonomiska förutsättningar.


Återrapportering

De analyser som görs skall avse bedömningar av bostadsstödens effekter på bostadsförsörjningen och utgöra grund för bostadspolitiska ställningstaganden.

1. Boverket skall kontinuerligt analysera och redovisa:

 • bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet,

 • bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling.

2. Boverket skall analysera bostadsbeståndets sammansättning av upplåtelseformer i olika regioner i förhållande till befolkningsutveckling och olika gruppers behov av och efterfrågan på bostäder samt redovisa bostadsmarknadsläget i landet.

3. Boverket skall följa de allmännyttiga bostadsföretagens och den kooperativa hyresrättens utveckling på bostadsmarknaden.

4. Boverket skall redovisa och analysera kostnaderna för de statliga stöd till bostadssektorn som Boverket hanterar, bl.a. i form av utgiftsprognoser med avvikelseanalyser. I redovisningen skall ingå:

 • nyckeltal för utbetalning av räntebidrag m.m.,

 • förekomst och orsak till felaktigheter vid avisering av bidrag som uppstått under året,

 • vilka åtgärder som vidtagits för att öka systemets tillförlitlighet.

5. Boverket skall belysa utvecklingen av integrationen/segregationen i landet och de insatser som görs i utsatta bostadsområden i perspektivet av Habitatagendans och den nationella storstadspolitikens målsättningar.

6. Boverket skall utveckla lämpliga indikatorer för att följa upp integrationen/segregationen i boendet i olika delar av landet. I denna del bör Boverket samråda med Integrationsverket.

7. Boverket skall följa och analysera den ekonomiska utvecklingen med avseende på olika upplåtelseformer, hushållstyper och regioner samt göra framskrivningar och bedöma den förväntade utvecklingen. Resultat och bedömningar skall redovisas efter varje halvårsskifte, augusti respektive februari. Redovisningen skall beakta såväl hushållens boendeutgifter i förhållande till den disponibla inkomsten som brukarkostnaderna.


Verksamhetsgren Generella stöd till bostadsförsörjning

Mål

Att bostäder byggs av god kvalitet och till rimliga boendekostnader.


Återrapportering

Boverket skall följa och redovisa utvecklingen av god boendekvalitet i bostäder som byggs med statligt stöd.


Verksamhetsgren Stöd till riktade åtgärder för bostadsförsörjning

Mål

Produktion av hållbara bostäder av god kvalitet till rimliga boendekostnader. En ökad andel nyproduktion av hyresbostäder.


Återrapportering

Boverket skall för anslaget 31:11 ap. 1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder i årsredovisningen länsvis redovisa antalet beviljade bidrag, bidragets storlek per lägenhet och antalet lägenheter som de beviljade medlen omfattar. Uppgift om den förväntade hyreskostnaden i de berörda lägenheterna samt produktionskostnaden skall redovisas.Uppgift om antal projekt med miljöplan skall också redovisas.


Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vid fysisk planering och samhällsbyggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål vara vägledande.


Verksamhetsgren Stadsutveckling och regional utveckling

Mål

Fysisk planering skall bidra till hållbar utveckling och god livsmiljö. En fortsatt stadsutveckling skall ske på ett hållbart sätt. Planeringsmetoder skall utvecklas som främjar medborgarnas delaktighet samt kommunalt och regionalt samarbete.


Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa vilka insatser som gjorts för att de nationella målen skall uppnås inom samhällsbyggandet och hur arbetet med att utveckla planeringsmetoder för hållbar utveckling fortskrider.

2. Boverket skall redovisa hur regionalt samarbete och samverkan över sektorsgränserna utvecklas.

3. Boverket skall fortsatt undersöka och redovisa i vilken utsträckning den kommunala översiktsplaneringen samverkar med de regionala tillväxtprogrammen och annan regional planering.

4. Boverket skall särskilt belysa olika aspekter av frågeställningar kring en hållbar stadsutveckling och bl.a. belysa hur integration/segregationsaspekterna beaktas i den fysiska planeringen.


Verksamhetsgren Uppsikt och kunskapsförmedling

Mål

Uppsikt över planväsendet skall bidra till hög kvalitet i planläggningen och planprocessen.


Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa vilka insatser som gjorts för att höja kvaliteten i planläggningen och planprocessen.

2. Boverket skall redovisa sin bedömning av hur länsstyrelsernas tillsyn och uppsikt över planväsendet har utvecklats.

3. Boverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att skapa bättre förutsättningar för en enhetlig tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om områden av riksintresse och om miljökvalitetsnormer vid ställningstagande enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL).

4. Boverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att klargöra hur förutsättningarna för tredimensionell fastighetsbildning kan redovisas i planhandlingar.


Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål

Det internationella samarbetet skall främjas genom utveckling av planeringsmetoder för en hållbar utveckling av städer och landsbygd.


Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa erfarenheter och resultat av det internationella samarbetet och utvecklingsarbetet.


Verksamhetsområde Kvalitet i byggande och förvaltning

Mål

Byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar skall bedrivas med god kvalitet, beaktande av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samt en effektiv tillämpning av regelverket.


Verksamhetsgren Hållbart byggande och förvaltning

Mål

God kvalitet i byggandet skall främjas genom utveckling av verifierbara funktionskrav i Boverkets föreskrifter och allmänna råd.


Återrapportering

1. Boverket skall redovisa arbetsläget med att utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna. Boverket skall lämna en redogörelse över framtagna föreskrifter med verifierbara funktionskrav samt redovisa en tidsplan för det fortsatta arbetet. Boverket skall särskilt redovisa:

 • sitt arbete med att utveckla åtgärder för en ökad energieffektivisering och hur Boverkets framtagna och verifierbara föreskrifter samt andra styrmedel har anpassats i syfte att stödja en effektiv energianvändning i byggande och förvaltning. Boverket skall även redovisa hur utvecklingen av energieffektiviseringsåtgärder kan främjas i befintliga byggnader,

 • sitt arbete med att utveckla åtgärder för en god inomhusmiljö och hur Boverkets föreskrifter har anpassats i syfte att stödja en god inomhusmiljökvalitet.

2. I redovisningen skall framgå på vilket sätt erfarenheterna av Boverkets uppsikt över byggreglerna har bidragit till och påverkat arbetet med verifierbara funktionskrav.

3. Boverket skall redovisa sitt arbete med översynen av byggregler avseende nyinstallation av fastbränsleanläggningar så att de även omfattar glesbygd.

4. Boverket skall särskilt redovisa hur beslutade föreskrifter och allmänna råd stödjer de nationella miljökvalitetsmålen och arbetet med harmoniseringen av regelverk inom EU.


Verksamhetsgren Uppsikt och kunskapsförmedling

Mål

Uppsiktsprocessen och kunskapsförmedling skall främja en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av PBL, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL) och Boverkets föreskrifter, samt omfatta innebörden av domar enligt miljöbalken i förhållande till PBL och BVL.


Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa de genomförda och påbörjade utvärderingarna av de nu gällande funktionsinriktade byggreglerna och om de bidrar till god kvalitet i byggandet.

2. Boverket skall redovisa en bedömning av hur kommunernas och länsstyrelsernas insatser i fråga om tillsyn i byggandet har utvecklats samt om systemet fungerar och efterlevs. Verket skall särskilt redovisa egna insatser på detta område inom ramen för sitt uppsiktsansvar.

3. Boverket skall utvärdera effekterna av tillämpningen av PBL, BVL, domar enligt miljöbalken och Boverkets föreskrifter samt lämna förslag till åtgärder för att syftet med reglerna skall nås.


Verksamhetsgren Internationellt samarbete och Europaharmonisering

Mål

Boverket skall främja internationellt samarbete och arbetet med Europaharmoniseringen.


Återrapportering

Boverket skall redovisa erfarenheter och resultat av det internationella samarbetet och Europaharmoniseringen särskilt avseende:

 • det arbete som kan inriktas på att främja hållbar utveckling, t.ex. energieffektivisering och sund inomhusmiljö

 • standardiseringen inom byggområdet fördelat på sådant som är föranlett av beslutade EG-direktiv samt övrigt arbete med standardisering. Boverket skall följa utvecklingen och redovisa hur arbetet att föra in aspekter för hållbar utveckling i standarder har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. En sammanställning över deltagande i standardiseringsarbetet under året skall redovisas.


Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.


Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål

Boverket skall inom ramen för sitt miljömålsansvar utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö med tillhörande delmål.


Återrapportering

Boverket skall till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna samt ge förslag på lämpliga styrmedel.


Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

 • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

 • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

 • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

 • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

 • att bevara och bruka kulturarvet,

 • att främja bildningssträvandena samt

 • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Verksamhetsområde Konstområdesövergripande verksamhet

Verksamhetsgren Icke-statliga kulturlokaler

Icke-statliga kulturlokaler

Boverket skall främja tillgången till ändamålsenliga icke statligt ägda och förvaltade kulturlokaler.


Återrapportering

Boverket skall redovisa antal ansökningar och antal projekt, beviljade medel uppdelat på olika verksamheter, som beviljats bidrag från anslaget 28:32 Stöd till icke statliga kulturlokaler.


Politikområde Folkrörelsepolitik

Mål

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor skall ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.


Verksamhetsområde Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar

Verksamhetsgren Bidrag till allmänna samlingslokaler

Mål

Boverket skall främja en god tillgång till bra och ändamålsenliga samlingslokaler för mötesverksamhet och föreningsaktiviteter.


Återrapportering

Boverket skall återrapportera användningen av medel inom anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Boverket skall redovisa den geografiska fördelningen av antalet beviljade bidrag samt totalt bidragsbelopp till allmänna samlingslokaler fördelade på köp, ny- och ombyggnad samt standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Därtill skall Boverket redovisa hur stödet till samlingslokalorganisationerna har fördelats.


Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av de beslut riksdagen fattade i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02NU17, rskr. 2001/02:317) och i juni 1997 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272).


Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik. Ett villkor för stängningen av den andra reaktorn i Barsebäck är att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el.

Det övergripande målet för energiforskningen är att bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens på energiområdet inom universiteten, högskolorna och näringslivet i enlighet med 1997 års energipolitiska beslut.

Målet för satsningen på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är att sänka kostnaderna för och, under de närmaste tio åren, kraftigt öka el- och värmeproduktionen från förnybara energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering.


Verksamhetsgren Energipolitiska åtgärder på kort sikt

Mål

Boverket skall allmänt främja en god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt verka för minskad användning av el för uppvärmning av bostäder och vissa lokaler.


Återrapportering

Boverket skall rapportera vilka aktiviteter som utförts under året i relation till målet och därvid redovisa enligt vad som anges i avsnitt 6.3 i Plan för uppföljning och utvärdering av 1997 års energipolitiska program (Ds 2000:14).1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Boverket skall vara regeringens expert och stöd samt bidra med insatser i EU-samarbetet och annat internationellt samarbete.

2. Regeringsbeslutet från den 7 november 1996 (dnr In1996/2372/BO) om riktlinjer för svenskt EU-arbete inom byggområdet upphör att gälla i och med detta regleringsbrev. Arbetsprogrammet med målsättningar för regeringens politik i EU anger myndigheternas riktlinjer avseende EU-arbetet.

3. Boverket skall senast den 30 juni 2004 redovisa en sammanställning av pågående och planerade arbeten som Boverket deltar eller skall delta i inom ramen för EU-kommissionens arbete.

4. Boverket skall redovisa sina insatser och fördelningen av resurser i sitt internationella arbete inom ramen för sitt verksamhetsområde. Vidare skall redovisningen där så är lämpligt fördelas på varje verksamhetsgren. Redovisningen skall innehålla:

· Arbetsgrupper, kommittéer m.m. som Boverket medverkat i.

· Arbetsgruppernas uppgifter och befogenheter samt aktuella frågor.

· Övrigt internationellt engagemang, t.ex. nätverk och konferenser, resultat av arbetet.

· De totala kostnaderna för det internationella arbetet samt med fördelning på arbete inom EU, nordiskt samarbete samt övrigt internationellt arbete.

· Finansieringskällor för det internationella arbetet.

5. Boverket skall initiera och driva frågor inom det nordiska samarbetsprogrammet för bygg- och bostadssektorn. Boverket skall följa utvecklingen på bostadsmarknaden inom EU och även bevaka sådana förslag, beslut och avgöranden på EU-nivå som får konsekvenser för den nationella bostadssektorn och bostadspolitiken. Uppdraget skall redovisas löpande.

6. Boverket skall sammanställa och analysera länsstyrelsernas redovisning av sina erfarenheter och insatser när det gäller tillämpning av regelverket på byggområdet samt tillsyn över kommunerna. Länsstyrelserna skall enligt sina regleringsbrev redovisa till Boverket senast den 30 september 2004 och uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2004.

7. Boverket skall redovisa sina insatser inom sitt sektoransvar för genomförande av handikappolitiken, särskilt åtgärder som gjorts för att stödja och informera olika aktörer så att de medverkar till att kraven på tillgänglighet och användbarhet beaktas i planering och byggande, liksom insatser för att tillgänglighetsfrågor beaktas i den fysiska planeringen. Boverket skall även redovisa vilka insatser som gjorts för att utveckla rättssäkerheten samt principer för delaktighet och gott bemötande vid hanteringen av bostadsanpassningsbidraget, liksom beskriva hur arbetet med goda tillgänglighetslösningar vid bidragsgivning till annat än bostäder fortskrider.

8. Boverket skall biträda Regeringskansliet vid Sveriges medverkan i EU:s samarbete om regional utvecklingsplanering (ESDP) internationellt och nationellt.

9. Boverket skall redovisa hur verket avser att arbeta utifrån verksamhetsmålen och återrapporteringskraven i verksamhetsområdena Kvalitet i byggande och förvaltning samt Miljömålsarbete. Redovisningen, som skall utgöra underlag för en dialog om redovisningsarbetet, skall inkomma till Miljödepartementet senast den 28 februari 2004.

10. Boverket skall redovisa faktiska utfall under året och utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också, för anslagspost som enligt statsbudgeten för 2004 uppgår till minst 200 mnkr, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 20 januari 2004,
- den 8 mars 2004,
- den 5 maj 2004,
- den 9 augusti 2004,
- den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

Mål

Boverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete med att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Mål

De grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall ha genomslag i förvaltningen. Boverket skall ge en tydlig redovisning av hur medel har använts och ha resurser för en effektiv och tydligt prioriterad verksamhet och ha en god och tillgänglig service kring informationen.

Återrapportering

Boverket skall redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för respektive verksamhetsgren. Uppgifterna skall redovisas för 2004 och av redovisningen skall för varje verksamhetsgren framgå verksamhetens kostnader och resursåtgång fördelade på verksamhetsgrenar.

Mål

Boverket skall verka för att tillgängligheten för personer med funktionshinder skall förbättras.

Återrapportering

Boverket skall redovisa insatser avseende funktionshindrades tillgänglighet till Boverkets lokaler, verksamhet och information.

Mål

Boverket skall använda miljöledningssystem för att systematisera verksamhetsstrukturen och ständigt förbättra sitt miljöarbete.

Återrapportering

Boverket skall årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt "Riktlinjer för den årliga redovisningen av miljöledningsarbete inom de statliga myndigheterna", Miljödepartementet 2003-11-04.1.4Uppdrag
 1. Boverket skall i samråd med Naturvårdsverket presentera en lägesbeskrivning av avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. I uppdraget ingår vidare att utveckla styrmedlen för tillsyn och vägledning samt lämna förslag till ytterligare åtgärder och nya delmål för att förbättra sektorns avfallshantering. Uppdraget skall genomföras i samråd med berörda myndigheter, organisationer samt andra aktörer och intressenter. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 juni 2004.

 2. Boverket skall i samarbete med länsstyrelserna i Skåne, Värmlands, Kalmar och Gävleborgs län inleda och delta i "Det Goda Samtalet om hållbart samhällsbyggande" med Malmö, Karlstad, Kalmar och Hofors kommuner i enlighet med överenskommelsen och åtagandet i Bygga/Bo-dialogen som träffades mellan regeringen och ett antal företag samt Malmö, Karlstad, Kalmar och Hofors kommuner den 8 maj 2003. Erfarenheterna från dialogen skall rapporteras till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober 2004.

 3. Boverket skall, inför uppföljningen av världstoppmötet i Johannesburg som administreras av FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) inom ramen för verkets ansvarsområde, biträda regeringen med underlag som rör vatten, sanitet samt boende, bebyggelse och stadsutveckling. I möjligaste mån skall underlaget även koppla till, den i CSD-processen tvärgående frågan, hållbar konsumtion och produktion.

 4. Boverket skall i samarbete med länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län se över den närmare gränsdragningen för obrutna fjäll enligt 4 kap. 5 § miljöbalken. Arbetet skall samordnas av Boverket och kan lämpligen ske inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att utarbeta ett gemensamt regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällområdet. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2004.

 5. Boverket skall i samråd med Naturvårdsverket och Svenska Kommunförbundet ta fram råd och vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen avseende de bestämmelser som införts i författningar i samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2005. Arbetsläge och arbetets uppläggning skall redovisas senast den 31 december 2004.

 6. Boverket skall på anmodan medverka i en översyn som skall göras inom Finansdepartementet av statens stöd till bostadsbyggandet och kapitalförsörjningen till bostadssektorn.

 7. Boverket skall, inom ramen för sitt verksamhetsområde, bistå Naturvårdsverket i arbetet med att utarbeta underlag för Sveriges fjärde nationalrapport till klimatkonventionen och rapporten om påvisbara framsteg enligt Kyotoprotokollet.

 8. Boverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Boverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004.

 9. Boverket skall, med utgångspunkt i mål på politikområdes-, verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå, identifiera sin roll inom folkhälsoområdet och redogöra för sina nuvarande insatser samt för planerade insatser för att nå det övergripande folkhälsomålet och målen för de elva målområdena. Boverket skall även redovisa hur insatserna avses att följas upp, dvs. vilka indikatorer som föreslås att användas för att följa upp de uppsatta folkhälsomålen. Val av indikatorer skall ske i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisning skall ske till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.

 10. Boverket skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, bistå Socialstyrelsen i arbetet med att skapa bättre underlag för att följa levnadsvillkoren för personer med funktionshinder.

 11. Boverket skall redovisa en bedömning av på vilket sätt verket kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Pågående uppdrag

Uppdragen har lämnats i tidigare regleringsbrev (Rb) eller i särskilda regeringsbeslut (R). Angivet årtal avser slutredovisning av uppdraget.

- Undantag från regler om funktionskontroll av ventilationssystem, september 2005, R

- Analysera tillgången till platser i särskilda boendeformer, R, januari 2004

- Bostäder lämpliga för ungdomar enligt regeringsbeslut den 5 december 2002, redovisas till Ungdomsstyrelsen den 20 februari 2004

- Bedriva och utvärdera Byggkostnadsforum (BKF), 2004, R

- Utbilda personalen i frågor om mänskliga rättigheter 2002-2004, Rb

- Analysera orsakerna till differens av kommunernas självkostnad gällande taxor och avgifter i samband med byggande (tillägg till BKF), 2004, R

- Jämförande studie av olika länders arbete med hållbar stadsutveckling, juni 2004, R

- Beredning av projekt inför beslut om stöd till klimatinvesteringar, KLIMP, R

- Minska den administrativa bördan för företagen, R

- Personsäkerhet i tunnlar, juni 2005, R

- Ansvara för att EU Housing Statistics 2004 samlas in och publiceras såväl i tryckt form som på en webbplats, 1 oktober 2004, R

- Förbereda och genomföra ett svenskt deltagande vid World Urban Forum i Barcelona 2004, R2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:1Boverket (Ramanslag)
Disponeras av Boverket146 618 tkr
31:1 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)143 118 tkr
31:1 ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn (Ram)2 000 tkr
31:1 ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen (Ram)1 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet4 805 tkr
31:1 ap.2Till internationellt arbete inom boende-samhällsplanerings- och byggområdet (Ram)1 805 tkr
31:1 ap.7Stöd till stiftelsen Byggdok (Ram)3 000 tkr


Villkor
31:1 ap.1 Förvaltningskostnader

I anslaget ingår 250 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket skall använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Boverkets ansvarsområde.31:1 ap.5 Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn

För kompetensutvecklingsprogrammet för bygg- och fastighetssektorn inom ramen för Bygga-bo-dialogen enligt särskilt regeringsuppdrag.31:1 ap.6 Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen

För arbete med uppföljning och utvärdering av Bygga-bo-dialogen enligt särskilt regeringsuppdrag.31:1 ap.7 Stöd till stiftelsen Byggdok

Får användas för omstruktureringskostnader för verksamheten inom stiftelsen Byggdok.31:6Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)
Disponeras av Boverket33 000 tkr


Villkor
31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem samt information om radon.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:1 ap.14 305-0
31:1 ap.20Allt0
31:1 ap.50-0
31:1 ap.60-0
31:1 ap.70-0
31:605 000 tkr0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Boverket9 0006 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 24 Datum: 2003-12-18
Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 147 018 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Boverket 31:1 ap.1, 31:1 ap.5 och 31:1 ap.6
Beslutsnr: 26 Datum: 2004-06-23
Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • -400 tkr fördelat per månad from 2004-07-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Boverket 31:1 ap.1

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen005 5005 50000
Administrations- ersättningar m.m.0070070000
Summa006 2006 20000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Administrations- ersättningar m.m.

Intäkter enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler och förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Boverket får ta ut ersättning för rapporter, konferenser och andra informationsinsatser samt för expertuppdrag som är förenliga med verkets verksamhet. Avgifterna skall bidra till att täcka kostnader för verksamheten. Boverket får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för varor och tjänster som anses förenliga med verkets uppgifter. Avgifternas storlek bestäms av Boverket. Intäkterna disponeras av Boverket.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Marie Glanell
Kopia till:

Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/ Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementet, bostadsenheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket