Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut9

2004-06-23Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMU2004/2531/F


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 26:11

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 26:11 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende anslaget 26:11 Särskilda medel för forskningsändamål beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angiven del.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:11Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet107 672 tkr
26:11 ap.1Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien (Obetecknat)31 965 tkr
26:11 ap.2Bidrag till Svenska institutet i Rom (Obetecknat)9 067 tkr
26:11 ap.3Bidrag till Svenska institutet i Athen (Obetecknat)3 120 tkr
26:11 ap.4Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (Obetecknat)2 156 tkr
26:11 ap.5Svenska Barnboksinstitutet (Obetecknat)5 333 tkr
26:11 ap.6Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Obetecknat)3 184 tkr
26:11 ap.7Bidrag till Institutet för framtidsstudier (Obetecknat)17 883 tkr
26:11 ap.8Bidrag till IMEGO (Obetecknat)20 000 tkr
26:11 ap.11Nobelmuseum (Obetecknat)5 000 tkr
26:11 ap.12Vetenskap och allmänhet (Obetecknat)1 000 tkr
26:11 ap.13Till regeringens förfogande (Ram)8 964 tkr

Disponeras av Institutet för rymdfysik2 500 tkr
26:11 ap.10Medel till Institutet för rymdfysik (Ram)2 500 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län700 tkr
26:11 ap.9Bidrag till EISCAT (Obetecknat)700 tkr


Villkor
26:11 ap.1 Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien

31 965 000 kronor skall utbetalas av Kammarkollegiet som ett engångsbelopp efter rekvisition från Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen skall användas till akademiens allmänna verksamhet och forskningssamarbete mellan Sverige och länder inom f.d. Sovjetunionen samt till sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP).

Kungl. Vetenskapsakademien skall före den 1 maj 2005 till Utbildningsdepartementet lämna en redogörelse för användningen av medlen. Av redogörelsen skall framgå omfattning och inriktning av forskningssamarbetet mellan Sverige och länderna i f.d. Sovjetunionen samt akademiens bedömning av detta arbete.26:11 ap.2 Bidrag till Svenska institutet i Rom

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska institutet i Rom utbetala 9 067 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i institutets årsredovisning.26:11 ap.3 Bidrag till Svenska institutet i Athen

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska institutet i Athen utbetala 3 120 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i institutets årsredovisning.26:11 ap.4 Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utbetala 2 156 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i institutets årsredovisning.26:11 ap.5 Svenska Barnboksinstitutet

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska Barnboksinstitutet utbetala 5 333 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i institutets årsredovisning.26:11 ap.6 Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen) utbetala 3 184 000 kronor som ett engångsbelopp.

Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte skall före den 1 mars 2004 till Utbildningsdepartementet lämna en redogörelse för användningen av de medel som tilldelats.26:11 ap.7 Bidrag till Institutet för framtidsstudier

a) Kammarkollegiet skall efter rekvision från Institutet för framtidsstudier utbetala medlen, 17 883 000 kronor, kvartalsvis.

b) Institutets användning av medlen skall framgå av årsredovisningen.

c) Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers grundläggande förmögenhet (2 000 000 kr), omräknad efter de förändringar av konsumentprisindex som skett efter det att medlen tillställdes stiftelsen och fram till utgången av budgetåret 2003, får inte tas i anspråk.26:11 ap.8 Bidrag till IMEGO

Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 20 000 000 kronor under anslagsposten till IMEGO AB. Medlen skall utbetalas kvartalsvis.

Användningen av bidraget till IMEGO AB skall framgå av årsredovisningen.26:11 ap.9 Bidrag till EISCAT

Anslagsposten avser bidrag till EISCAT Scientific Association för av stiftelsen erlagd tull och mervärdesskatt. Om beslut inom eller avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt föreligger, skall medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslut eller avtal. Om sådant beslut eller avtal ej föreligger, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.26:11 ap.10 Medel till Institutet för rymdfysik

Anslagsposten avser medel för forsknings- och utvecklingsarbete vid Institutet för Rymdfysik. Medlen skall utbetalas med en tolftedel per månad.26:11 ap.11 Nobelmuseum

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Nobelmuseum utbetala
5 000 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå av årsredovisningen.26:11 ap.12 Vetenskap och allmänhet

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet utbetala 1 000 000 kronor som ett engångsbelopp. Anslagsposten avser medel för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare.26:11 ap.13 Till regeringens förfogande

a) Anslagsposten får finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom FoU-området och fördelas av Kammarkollegiet efter särskilda beslut av regeringen.

b) Från anslagsposten skall kostnader om högst 2 530 000 kronor för anställningar som forskarassistent eller doktorand med inriktning mot genusforskning finansieras i enlighet med regeringsbeslut den 19 juni 1997, nr 29. Medel skall utbetalas med en tolftedel per månad för varje anställning fr.o.m. den månad då anställningen tillträds. Medel skall endast utbetalas till anställningar som totalt finansierats via Kammarkollegiet under en kortare period än 48 månader. Medel för anställning som tillträds under budgetåret 2004 skall efter rekvisition utbetalas av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall sedan samtliga rekvisitioner för budgetåret 2004 ingivits, rapportera om utfallet till regeringen.

c) Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala högst 1 000 000 kronor till Stiftelsen Voxenåsen i Norge, för Projekt 2005 om svensk-norska förbindelser från 1814. Medlen skall utbetalas som ett engångsbelopp. Medlen får användas för kostnader som avser svenska forskares deltagande i forskningsprojektet samt för projektets avslutande. Stiftelsen Voxenåsen skall lämna en redogörelse för hur medlen använts senast den 1 mars 2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:11 ap.10Inget0
26:11 ap.20Inget0
26:11 ap.30Inget0
26:11 ap.40Inget0
26:11 ap.50Inget0
26:11 ap.60Inget0
26:11 ap.70Inget0
26:11 ap.80Inget0
26:11 ap.90Inget0
26:11 ap.1003 %0
26:11 ap.110Inget0
26:11 ap.120Inget0
26:11 ap.130Inget0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 31 Datum: 2003-12-18
Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 500 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Särskilda utgifter för forskningsändamål 26:11 ap.10

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdeling
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Institutet för rymdfysik
Länsstyrelsen i Norrbottens län
IMEGO AB
Institutet för framtidsstudier
Kungl. Vetenskapsakademien
Nobelmuseum
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
Stiftelsen Voxenåsen
Svenska Barnboksinstitutet
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Svenska institutet i Athen
Svenska institutet i Rom
Vetenskap och allmänhet