Justitiedepartementet
Regeringsbeslut25

2004-06-10Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALLJu2004/5064/IM


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 10:4

Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 Hemutrustningslån för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 08, bet. 2003/04:SfU2, rskr. 2003/04:85).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande finansiella villkor skall gälla för anslaget 10:4 Hemutrustningslån. Ändringen är understruken.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4Hemutrustningslån (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden18 631 tkr


Villkor
10:4 Hemutrustningslån

Anslaget avser verksamhet enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från anslaget betalas ränta och avgifter på medel som Centrala studiestödsnämnden upplånar hos Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut. Från anslaget finansieras även räntesubventioner och eftergifter för låneverksamheten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
10:4559Inget0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Gunnar Sallstedt
Kopia till:

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/MAP
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Integrationsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket