Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-06-10Turistdelegationen
Box 860
101 37 STOCKHOLMN2004/4303/RUT


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Turistdelegationen

Riksdagen har beslutat om Turistdelegationens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Turistdelegationen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Övergripande mål
Det övergripande målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring.


Följande gäller för verksamheten inom Turistdelegationens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutvecklingSamordning
Kunskapsutveckling
Statistik


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling

Mål

Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande.


Verksamhetsgren Samordning

Mål

Stärka turistnäringens utveckling genom att främja ökad tillgång till den offentliga arena olika statliga och kommunala insatser representerar.


Återrapportering
 • vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa

 • hur många myndigheter/bolag som tagit del av de olika informationsinsatserna

 • hur myndigheterna/bolagen har uppfattat värdet och nyttan av Turistdelegationens insatser

 • hur Turistdelegationen har uppfattats av närliggande marknadsaktörer

 • vilka aktiviteter som gjorts tillsammans med Sveriges Rese- och Turistråd AB och kostnaderna för dessa

 • hur företag/företagare och aktörer som arbetar med turism har uppfattat värdet och nyttan av insatserna

 • en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatt mål.


Verksamhetsgren Kunskapsutveckling

Mål 1

Kompetensförsörjningen inom turistnäringen skall stärkas.

Mål 2

Öka förståelsen av turistnäringen genom att till myndigheter och företag med centrala uppgifter inom den ekonomiska politiken förmedla ekonomisk grundinformation om näringens utveckling.


Återrapportering
 • vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa

 • hur många företag, myndigheter och andra intressenter som tagit del av informationsinsatserna

 • hur värdet av Turistdelegationens insatser har uppfattats

 • en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatta mål.


Verksamhetsgren Statistik


Återrapportering
 • redovisning av turismens andel av BNP, antalet sysselsatta i turistnäringen, marknadsutveckling och tendenser vad gäller inhemsk och inkommande turism samt internationella resetrender

 • analys av omständigheter/faktorer som har påverkat utvecklingen.

Återrapporteringen redovisas översiktligt i årsredovisningen och utförligt senast den 31 mars 2005 i samband med att 2004 års statistiksammanfattning är färdigställd.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Turistdelegationen skall bidra till utvecklingsarbete inom Europeiska unionen.

Återrapportering

 • vilka insatser som gjorts.

I den mån informationsmaterial relevant för det europeiska samarbetet tas fram bör detta kunna presenteras på något av de europeiska huvudspråken.

Mål

Turismens utveckling skall ske på ett för miljön och naturen hållbart sätt.

Återrapportering

 • vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa

 • hur många företag och andra intressenter som omfattats av arbetet

 • hur företag och aktörer som arbetar med turism har uppfattat värdet och nyttan av Turistdelegationens insatser

 • en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatt mål.

Övrigt utredningsarbete

Återrapportering

 • vilka utredningsinsatser som gjorts och kostnaderna för dessa

 • hur företagen/företagare och andra intressenter inom turistnäringen har uppfattat värdet av utredningsarbetet

 • hur utredningsarbetet har bidragit till att stärka samverkan mellan å ena sidan statliga och kommunala åtgärder och å andra sidan turistnäringens tjänster.

Regional utvecklingspolitik

Mål

Turistdelegationen skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att Turistdelegationen skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Turistdelegationen bör medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering

Turistdelegationen skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Turistdelegationen skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Turistdelegationen skall

 • redovisa insatser för genomförandet av Framtidsprogrammet

 • redovisa samarbetet med rese- och turistindustrin i genomförandet av Framtidsprogrammet

 • lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom området

 • redovisa de viktigaste statliga insatserna inom turistområdet

 • lämna en redogörelse för de effekter de statliga insatserna inom turistområdet bedöms ha haft för utvecklingen inom området

 • redogöra för samarbete med intresseorganisationer med anknytning till turismen

 • redovisa insatserna i det mellanstatliga samarbetet i turistfrågor inom Agenda 21 för Östersjöområdet, Baltic 21 - turistsektorn.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Turistdelegationen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 och 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Turistdelegationen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 2004.

Turistdelegationen skall halvårsvis redovisa sin bedömning av de viktigare initiativ inom verksamhetsområdet som EG-kommissionen arbetat med under den aktuella tidsperioden. Redovisningen skall lämnas den 15 augusti 2004 avseende första halvåret 2004 och den 15 januari 2005 avseende andra halvåret 2004.

Turistdelegationen skall redovisa vad som genomförts av åtgärderna och förslagen i Framtidsprogrammet. Redovisningen skall avse såväl statliga insatser som insatser gjorda av rese- och turistindustrin. Redovisningen skall lämnas den 1 mars och den 1 oktober 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:4Turistfrämjande (Ramanslag)
Disponeras av Turistdelegationen14 535 tkr
38:4 ap.1Turistdelegationens verksamhet (Ram)14 535 tkr

Disponeras av Regeringskansliet87 000 tkr
38:4 ap.2Verksamheten i Sveriges Rese- och Turistråd AB m.m. (Ram)87 000 tkr


Villkor
38:4 ap.2 Verksamheten i Sveriges Rese- och Turistråd AB m.m.

Utbetalas till Sveriges Rese- och Turistråd AB kvartalsvis i förskott.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:4 ap.14361 500 tkr0
38:4 ap.20-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Turistdelegationen600600
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: II9 Datum: 2003-12-18
Till Turistdelegationens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 14 535 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Turistfrämjande 38:4 ap.1

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Turistdelegationen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Axel Nekham
Kopia till:

Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Verket för näringslivsutveckling
Riksdagens näringsutskott
Sveriges Rese- och Turistråd AB
RTS, Rese- och Turistindustrin i Sverige
Svensk Turism AB
N/BS
N/ADM