Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut19

2004-06-23Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLMU2004/2342/DK


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 25:83

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 16 25:83 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. (prop. 2002/2003:1, utg.omr. 16, bet. 2002/2003:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende anslaget 16 25:83 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:83Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statistiska centralbyrån6 100 tkr
25:83 ap.1Statistiska centralbyrån (Ram)6 100 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet8 064 tkr
25:83 ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (Ram)8 064 tkr

Disponeras av Regeringskansliet1 800 tkr
25:83 ap.2OECD-CERI:s indikatorprojekt jämte annan internationell jämförande statistik m.m. (Ram)1 800 tkr


Villkor
25:83 ap.1 Statistiska centralbyrån

25:83 ap.1 Statistiska centralbyrån Anslagspost 1: Anslaget får användas för utgifter i samband med:

a) Utbildningsstatistisk årsbok, fickskolan, årlig undersökning av invandrares utbildning, utbyggnad av vuxenutbildningsstatistiken och elevpanelundersökningarna, utveckling av statistiken över utbildningskostnader samt internationella jämförelser jämte gemensam utbildningsstatistik,

b) långsiktiga prognoser och analyser inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

När det gäller punkt a) undersökning av utbildning bland invandrade, skall Statistiska centralbyrån (SCB) samverka med Migrationsverket och Integrationsverket samt andra berörda myndigheter om utveckling av metoder för uppgiftsinsamling.

Enligt förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån skall SCB göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda regeringsbeslut. Regeringen föreskriver att medlen under punkt b) skall, tillsammans med anslaget till SCB, användas för analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt nedan. Redovisningarna skall även vara uppdelade på kvinnor och män.

1. Efterfrågeprognoser skall täcka hela arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

2. SCB:s analyser skall bland annat omfatta flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade, hur konjunktursvängningar påverkar förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad samt internationella jämförelser ur ett svenskt perspektiv.

3. En övergripande publicering bör ske minst vart tredje år. Därutöver skall årliga uppföljningar göras.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:83 ap.10400 tkr0
25:83 ap.20-0
25:83 ap.30Inget3 200


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:82 ap.425:83 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Lars Santesson
Likalydande till:

Regeringskansliet
Kammarkollegiet

Kopia till:

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Migrationsverket
Integrationsverket