Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:8

2004-05-27Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMUD2004/27162/EIM


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 39:3

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 39:3 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:123).

Med ändring av regeringens beslut den 18 december 2003 (UD2003/64497/EIM) om regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet inom utgiftsområde 24 Näringsliv, beslutar regeringen att följande skall gälla för angivet anslag.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet169 456 tkr
39:3 ap.1Exportrådet (Ram)169 456 tkr

Disponeras av regeringen47 500 tkr
39:3 ap.4Till regeringens disposition (Ram)47 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet7 000 tkr
39:3 ap.2Till regeringskansliets disposition (Ram)5 000 tkr
39:3 ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (Ram)2 000 tkr
39:3 ap.106Handelsfrämjandeåtgärder inom livsmedelssektorn (Ram)0 tkr


Villkor
39:3 ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och skall utbetalas till Exportrådet med 14 121 333 kronor per månad exklusive december månad då ingen utbetalning skall ske. Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2004.39:3 ap.2 Till regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.39:3 ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.39:3 ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.39:3 ap.106 Handelsfrämjandeåtgärder inom livsmedelssektorn

Medlen disponeras av Regeringskansliet för handelsfrämjande satsningar inom livsmedelssektorn

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:3 ap.10Allt0
39:3 ap.200 tkr0
39:3 ap.30203 tkr0
39:3 ap.402 400 tkr0
39:3 ap.1060Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
39:3 ap.439:3 ap.1061 350 tkr
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Kerstin Nordlund-Malmegård
Kopia till:

Utrikesdepartementet/RS
Utrikesdepartementet/A-RED
Utrikesdepartementet/EC, ÖM-sekr.
Utrikesdepartementet/PIK
Utrikesdepartementet, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
Utrikesdepartementet/PLAN
Utrikesdepartementet/UrH
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Statsrådsberedningen/Rev
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Information Rosenbad
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Riksdagen, Näringsutskottet
Sveriges exportråd