Kulturdepartementet
Regeringsbeslut16

2004-06-10Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 470
100 73 STOCKHOLMKu2004/1416/Sam


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågor verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkitektur, form och designFrämjande av hemslöjd


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Nämnden för hemslöjdsfrågor är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet.


Verksamhetsområde Arkitektur, form och design

Verksamhetsgren Främjande av hemslöjd

Mål 1

Målet är att öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker.


Återraportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet.


Mål 2

Målet är att stärka hemslöjdens forskningsanknytning och öppna för tvärvetenskapliga perspektiv.


Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa insatser som har gjorts för att stärka hemslöjdens forskningsanknytning och öppna för tvärvetenskapliga perspektiv vad gäller utbildning, forskning och kunskapsutveckling om hemslöjden. Resultaten skall redovisas och analyseras.


Mål 3

Målet är att tillvarata och stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet.


Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa i vilken utsträckning utvecklingen av bruksföremål där hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet tas till vara och förnyas, uppmärksammats och prioriterats när det gäller fördelning av projektmedel, informations- och fortbildningsinsatser samt insatser för utredning och utvärdering. Resultaten skall redovisas och analyseras.


Mål 4

Målet är att lyfta fram hemslöjdens betydelse för hållbar regional utveckling och sysselsättning.


Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa insatser.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att skapa möten mellan olika kulturer i syfte att genom slöjden sprida kunskap om det mångkulturella samhället

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.

2. Nämnden för hemslöjdsfrågor skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2003 respektive år 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag Nämnden för hemslöjdsfrågor disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall Nämnden för hemslöjdsfrågor redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Nämnden för hemslöjdsfrågor skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum samt deltagande i internationella konferenser och inom vilka ämnesområden det har ägt rum.

5. Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa hur myndigheten medverkat till främjandet av arkitektur-, form- och designområdet i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:16Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling1 853 tkr

28:17Främjande av hemslöjden (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling19 958 tkr
28:17 ap.1Konsulentverksamhet (Ram)15 633 tkr
28:17 ap.2Projektmedel (Ram)1 450 tkr
28:17 ap.3Svenska Hemslöjdsföreningars Riksföbund (Obetecknat)2 875 tkr


Villkor
28:17 Främjande av hemslöjden

Utbetalning skall göras inom ramen för Nämnden för hemslöjdsfrågor tilldelat belopp inklusive beviljad anslagskredit.28:17 ap.1 Konsulentverksamhet

- Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i varje län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen under förutsättning att respektive berörd landstingskommuns eller kommuns bidrag är minst lika stort som statens.

- Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till tre sameslöjdskonsulenter, en spetskonsulent och en konsulent för barn och ungdom.

- Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens samt för extra resebidrag till länshemslöjdskonsulenterna i de tre nordligaste länen och sameslöjdskonsulenterna.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.28:17 ap.2 Projektmedel

- Anslagsposten får användas för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.28:17 ap.3 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksföbund

- Anslaget får användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:1656-0
28:17 ap.10-0
28:17 ap.20Allt0
28:17 ap.30Inget0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-11
Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 853 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Nämnden för hemslöjdsfrågor 28:16

2.3Avgifter och bidrag


Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Nämnden för hemslöjdsfrågor kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Nämnden för hemslöjdsfrågor behöver inte lämna någon delårsrapport enligt 8 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare undantas nämnden från kravet att lämna resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys i årsredovisningarna för 2003 och 2004.

Övriga bestämmelser

Verket för näringslivsutveckling betalar lokalkostnader för Nämnden för hemslöjdsfrågor. Verket för näringslivsutveckling svarar också för ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Kostnaderna betalas från utgiftsområde 24 Näringsliv, ramanslaget 38:1 Verket för näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader.

I regleringsbrevet för Verket för näringslivsutveckling är en låneram på 600 000 kronor avsatt för Nämnden för hemslöjdsfrågor.

På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Birgitta Castenfors
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksagäldskontoret
Ekonomistyrningsverket