Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-05-27Regeringskansliet
Förvaltningsavdelningen
103 33 STOCKHOLMN2004/4126/ESB


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har för budgetåret 2004 beslutat om anslaget 41:3 Internationellt skogssamarbete (prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:105).
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:3Internationellt skogssamarbete (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet1 405 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
41:342542 tkr0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Linda Hedlund
Kopia till:

Finansdepartementet/ BA
Jordbruksdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet