Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:5

2004-05-27Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLMUD2004/27157/EIM


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kommerskollegium

Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:123).

Med ändring av regeringens beslut den 18 december 2003 (UD2003/64651/EIM) om regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kommerskollegium, beslutar regeringen att följande skall gälla för angivet anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Kommerskollegiums ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeInternationell handelspolitik och inre marknadenInre marknaden
Yttre handelspolitiken


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål PO Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.1

1 De myndigheter och organ vars verksamhet skall bidra till målet är Sveriges exportråd (Exportrådet), AB Svensk Exportkredit, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA), Exportkreditnämnden och Kommerskollegium.


Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål VO Internationell handelspolitik och inre marknaden

Bidra till en effektiv inre marknad och öppen handelspolitik i EU samt ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO.


Återrapportering VO Internationell handelspolitik och inre marknaden

En sammanfattande bedömning i årsredovisningen av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, inkluderande en bedömning av tillståndet och utvecklingen inom kollegiets ansvarsområde.


Verksamhetsgren Inre marknaden

Mål VG Inre marknaden

1) Att genom stöd till regeringen och riktade åtgärder mot andra aktörer bidra till en effektiv inre marknad samt information om densamma.

2) Att inom av beställaren uppställda tidsramar förse regeringen med besluts- och analysunderlag av hög kvalitet och användbarhet inför beslut och förhandlingar. Analysarbetet bör inriktas mot ett värnande av de fyra friheterna, i synnerhet då detta kan påvisas leda till ökad tillväxt eller ökad handel, liksom hur det strategiska målet från Lissabontoppmötet kan uppnås. Fri rörlighet för tjänster ska därvid prioriteras. Synergieffekter som möjliggörs av ministerrådets organisation i ett samlat Konkurrenskraftsråd bör uppmärksammas och tas till vara. Utvidgningens potential och eventuella risker skall om möjligt påvisas. När det är ändamålsenligt skall kollegiet särskilt uppmärksamma på vilket sätt svenska export- och handelsintressen kan främjas inom ramen för det sakområde som underlagen avser.

3) Att minska eller eliminera handelshinder och andra problem på den inre marknaden genom rollen som samordningscentral och central kontaktpunkt (SOLVIT-center) för företag och enskilda.

4) Att aktivt avvärja att handelshinder uppstår inom EU/EES genom att granska och påverka utformningen av såväl utländska som svenska förslag till tekniska föreskrifter.

5) Att bistå de nya medlemsländerna och kandidatländerna i deras kapacitetsuppbyggnad vad gäller centrala instrument för att kunna verka effektivt på den inre marknaden.

6. Att genom informationsinsatser (inklusive dokumentförmedling) förbättra allmänhetens kunskaper om den inre marknaden samt bidra till ett förstärkt nätverk mellan beslutsfattare.


Återrapportering Inre Marknaden

1. En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av de viktigaste insatserna som har bidragit till att uppfylla målet.

2. En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av verksamhetens omfattning, viktiga utredningar och avnämarnas uppfattning om genomförda utredningars kvalitet. Större avvikelser från uppställda tidsramar skall kommenteras.

3. En redovisning skall lämnas två gånger per år, den 15 maj resp. den 15 september, av anmälda problem och vidtagna åtgärder fördelat på samtliga fyra friheter, länder och hindertyper.

I årsredovisningen skall en sammanfattning av verksamheten göras samt en bedömning av hur verksamheten har bidragit till att minska eller eliminera handelshinder och andra problem på den inre marknaden.

4. En redovisning skall lämnas två gånger per år, den 15 maj resp. den 15 september av svenska anmälningar och utländska anmälningar fördelat på sektorer och länder, samt de åtgärder kollegiet har vidtagit i enskilda ärenden för att avvärja att handelshinder uppstår.

I årsredovisningen skall en sammanfattning av verksamheten göras samt en bedömning av hur verksamheten har bidragit till att avvärja handelshinder.

I årsredovisningen skall även de åtgärder som har vidtagits för att utveckla och stärka Sveriges användning av anmälningsprocedurerna för att påverka utformningen av utländska regler redovisas.

5. I årsredovisningen skall vidtagna åtgärder och utförda biståndsinsatser redovisas.

6. Vidtagna ågärder redovisas.


Verksamhetsgren Yttre handelspolitiken

Mål VG Yttre handelspolitik

1) Att genom stöd till regeringen samt riktade åtgärder mot andra aktörer bidra till en öppen yttre handelspolitik i EU genom att bl.a. vidareutveckla bilaterala handelsrelationer och regionala frihandelsavtal samt ett förstärkt multilateralt handelssystemet inom WTO. Detta är av särskild vikt för att öka den svenska handeln i syfte att stimulera tillväxt och sysselsättning.

2) Att inom av beställaren uppställda tidsramar, eller på eget initiativ, förse regeringen med underlag och strategiska inspel av hög kvalitet och användbarhet inför beslut och förhandlingar, inkl. genom ett aktivt deltagande i regeringens beredning av ärenden i exempelvis EU:s 133-kommitté, OECD:s handelskommitté, samt i regeringens beredningsgrupp för WTO-frågor. Detta gäller särskilt inom följande områden:

-WTO:s Dohadagordning för utveckling där förhandlingarna om marknadstillträde för jordbruk, industrivaror och tjänster, anti-dumpningsavtalet, miljörelaterade frågor samt handelsprocedurer och insyn i offentlig upphandling är prioriterade.

-Tvistlösning inom WTO, inklusive konsekvenser för svenskt näringsliv.

- Anslutningsförhandlingar i WTO, i synnerhet avseende Ryssland.

-Regionala och bilaterala frihandelsavtal, avseende såväl innehåll, utformning och WTO-förenlighet som nya områden för sådana avtal.

Att som en övergripande prioritet särskilt beakta det svenska näringslivets och konsumenternas intressen, samt behovet av att handelspolitiken bidrar till regeringens övergripande mål om en rättvis och hållbar global utveckling och de krav som utvecklingsländernas integrering i handelssystemet ställer.

3) Att aktivt bidra till ökad kunskap om det globala handelssystemet i Sverige, inklusive genom deltagande i regeringens referensgrupp för WTO-förhandlingar.

4) Att aktivt bidra till erfarenhetsutbyte med och stöd till utvecklingsländerna och icke EU-medlemmar i Östeuropa, särskilt Ryssland i deltagandet i världshandeln och i arbetet i de internationella organisationer vari världshandelns regler utarbetas, förvaltas, analyseras och diskuteras.

5) Att uppnå tullättnader för svenskt näringsliv.


Återrapportering Yttre handelspolitik

1. En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av de viktigaste insatserna som har bidragit till att uppfylla målet.

2. En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av verksamhetens omfattning, viktiga utredningar och avnämnarnas uppfattning om genomförda utredningars kvalitet. Större avvikelser från uppställda tidsramar skall kommenteras.

Som ett bidrag till regeringens resultatskrivelse om politiken för global utveckling skall Kommerskollegium senast den 14 maj 2004 rapportera om myndighetens verksamhet i detta avseende.

3. En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av de viktigaste insatserna som har bidragit till att uppfylla målet.

4. En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av verksamhetens omfattning och genomförda biståndsinsatser.

5. I årsredovisningen skall antal ärenden samt uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden redovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Kommerskollegium skall verka för en god service till medborgare och företag genom serviceåtaganden och brukardialoger. Alla tjänster som med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt, skall tillhandahållas elektroniskt och på ett sätt som möjliggör användningen för alla företag och medborgare.

Återrapportering iform av:

- andelen tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka tjänster som Kommerskollegium anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- bedömning av effektiviseringsvinster,

- planer för utveckling av sådana elektroniska tjänster som kräver samverkan med andra myndigheter.

2. Kollegiet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till förgående prognostillfälle samt i förhållande till budget. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast den:

- 20 januari (prognos 2004-2007)

- 8 mars (prognos åren 2004-2007)

- 5 maj (prognos åren 2004-2007)

- 9 augusti (prognos åren 2004-2007)

- 1 november (prognos åren 2004- 2007)1.3Organisationsstyrning

Regeringens sedan 1997 årliga uppdrag till myndigheterna att vid sidan av årsredovisningen redovisa sin kompetensförsörjning m.m. Målet för Kommerskollegium är att verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Kommerskollegium skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjning skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Regeringens uppdrag 1998-12-22 att införa miljöledningssystem skall särskilt redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

2. Regeringsbeslut 1998-08-27, M98/2998/Kn. om särskilt sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling.

3. Regeringen ger kollegiet i uppdrag att främja handeln i Östersjöregionen genom att fortsätta driva den databaserade informationsplats som främst har skapats för små och medelstora företag.Kollegiet skall, i avvaktan på att planeringsförutsättningarna för näringslivsfrämjandet i Östersjöregionen klargörs, den 15 maj 2004 redovisa vad som gjorts i Sverige och övriga berörda länder för drift och uppdatering av informationsplatsen.

Kollegiet skall också fortsätta att undersöka möjligheterna att identifiera externa finansieringsalternativ. En redovisning av vad som gjorts skall lämnas med rapporten den 15 maj 2004. I årsredovisningen skall en sammanfattande redovisning av vidtagna åtgärder lämnas, tillsammans med en bedömning av målgruppens utnyttjande av informationsplatsen.

4. Kollegiet skall i årsredovisningen redogöra för hur handlingsplanen för genderfrågor har genomförts och vilka effekter det har haft på verksamheten. Där så är möjligt skall statistiken vara könsuppdelad och redovisas i tidsserier de två föregående budgetåren. Redovisningen av statistiken skall göras inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn och stödkompetens. Kollegiet skall utifrån detta lämna ett underlag för ett eller flera förslag på mål för verksamhetsområdes- och/eller verksamhetsgrensnivå för myndigheten inför 2005 års regleringsbrev. Redovisningen skall lämnas separat med årsredovisningen 2004:s inlämnande.

5. Kollegiet skall i samråd med Utrikesdepartementent och den politiska ledningen på Näringsdepartementet senast den 1 januari 2004 upprätta en plan över långsiktiga utredningar för året. En avstämning av utredningsplanen skall göras senast den 1 september 2004 och en slutredovisning skall lämnas som en bilaga i årsredovisningen.

6. Kollegiet skall kvartalsvis avrapportera viktiga trender i världsekonomin och det handelspolitiska klimatet.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:2Kommerskollegium (Ramanslag)
Disponeras av Kommerskollegium65 442 tkr

39:3Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Kommerskollegium0 tkr
39:3 ap.102Offentlig upphandling fr 2001 (Ram)0 tkr
39:3 ap.103Östersjöwebb fr 2001 (Ram)0 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:21 9633 %0
39:3 ap.10203 %0
39:3 ap.10303 %0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Kommerskollegium4 0006 316
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: IV:5 Datum: 2003-12-18
Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 65 442 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Kommerskollegium 39:2

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Lisa Svensson
Kopia till:

UD-RS
UD-A-RED
UD-EC
UD-IH
UD-PLAN
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Försvarsdepartementet/Civ
Näringsdepartementet/Bs
Riksdagen, Näringsutskottet
Information Rosenbad
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet/RC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC
Nämnden för offentlig upphandling
Exportrådet