Justitiedepartementet
Protokoll
vid regeringssammanträde
2004-04-29Ju2004/3467/STO


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 11:1

Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna (Utgiftsområde 8)

Riksdagen har beslutat om anslaget 11:1 Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 08, bet. 2003/04:SfU2, rskr. 2003/04:85).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att regleringsbrevet för nedan angivet anslag skall disponeras enligt följande.
1Verksamhet

Politikområde Storstadspolitik

Mål

Ge storstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt och därmed kunna bidra till att nya arbetstillfällen skapas såväl inom storstadsregionerna som i övriga delar av landet.

Bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare.
1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

11:1Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr
11:1 ap.1Till regeringens disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
11:1 ap.2Till regeringskansliets disposition (Ram)0 tkr


Villkor
11:1 ap.1 Till regeringens disposition

Utgående balans på anslagsposten år 2003 får i sin helhet disponeras under 2004. Anslagssparandet förs till anslagsposten som ingående överföringsbelopp.

Medlen skall efter förslag av Storstadsdelegationen disponeras för insatser i vissa stadsdelar inom ramen för lokala utvecklingsavtal mellan staten och de sju kommuner som anges i proposition 1997/98:165.11:1 ap.2 Till regeringskansliets disposition

Utgående balans på anslagsposten år 2003 får i sin helhet disponeras under 2004. Anslagssparandet förs till anslagsposten som ingående överföringsbelopp.

Högst 11 000 000 kronor får disponeras för uppföljning, utvärdering, erfarenhetsspridning och internationellt erfarenhetsutbyte av insatser inom de lokala utvecklingsavtalen och motsvarande insatser som föregått lokala utvecklingsavtal.

Högst 5 000 000 kronor får användas för information och utredningsinsatser rörande storstadspolitikens utformning.

Högst 40 000 000 kronor får användas för att ta tillvara storstadspolitikens erfarenheter, bl.a. genom att stödja en integrering av de nya metoderna i ordinarie strukturer. Medlen får användas först efter regeringsbeslut som närmare definierar de särskilda insatser som skall vidtas.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
11:1 ap.10Allt0
11:1 ap.20Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket