Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut4

2004-04-07Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLMU2004/683/SV


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens skolverk

Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande skall gälla för budgetåret 2004 för Statens skolverk under kapitel 1.4 Uppdrag, Nya uppdrag, första punkten.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUtbildningsinspektion
Uppföljning
Utvärdering
Styrdokument
Barn- och ungdomsutbildningUtbildningsinspektion
Uppföljning
Utvärdering
Styrdokument
Vuxnas lärandeUtbildningsinspektion
Uppföljning
Utvärdering
Styrdokument


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Varje kommun och dess förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall omfattas av inspektion vart sjätte år.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning och inriktning samt

 • metodutvecklingsarbetet inom verksamhetsgrenen.

Skolverket skall redovisa omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen och därvid särskilt redovisa den del av verksamhetsgrenen som utgör tillsyn i enskilda ärenden.


Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Utveckla uppföljningsinformationen så att jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter underlättas och internationella jämförelser möjliggörs. Vidare skall tillgängligheten till informationen vara god för olika målgrupper.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet samt kvalitet och tillförlitlighet samt

 • åtgärder som vidtagits som visar hur uppföljningssystemet utvecklats, t.ex. för att tydligare redovisa uppgifter efter kön, etnicitet och social bakgrund.


Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan såväl olika huvudmän som verksamheter.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om sambanden mellan lokalt beslutade förutsättningar (resurser, organisation m.m.) och måluppfyllelse samt

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön, etnicitet och social bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och måluppfyllelse.


Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla samhällets, föräldrarnas och barnets aktuella behov.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder.


Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen och Svenska institutet.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Varje kommun och alla skolor skall omfattas av inspektion vart sjätte år.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning och inriktning samt

 • metodutvecklingsarbetet inom verksamhetsgrenen.

Skolverket skall redovisa omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen och därvid särskilt redovisa den del av verksamhetsgrenen som utgör tillsyn i enskilda ärenden.


Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Utveckla uppföljningsinformationen så att jämförelser mellan olika huvudmän och skolor underlättas och internationella jämförelser möjliggörs. Vidare skall tillgängligheten till informationen i uppföljningssystemet vara god för olika målgrupper.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet samt kvalitet och tillförlitlighet,

 • åtgärder som vidtagits som visar hur uppföljningssystemet utvecklats, t.ex. för att tydligare redovisa uppgifter efter kön, etnicitet och social bakgrund samt

 • omfattning, kostnader och utvecklingsarbete för genomförande av de nationella proven.


Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan olika huvudmän och skolor.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om sambanden mellan lokalt beslutade förutsättningar (resurser, organisation m.m.) och resultat samt

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön, etnicitet och social bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat.


Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla arbetslivets, samhällets och individens aktuella behov.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder.


Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Varje kommun och dess insatser för att stödja vuxnas lärande skall omfattas av inspektion vart sjätte år.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning och inriktning samt

 • metodutvecklingsarbetet inom verksamhetsgrenen.

Skolverket skall redovisa omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen och därvid särskilt redovisa den del av verksamhetsgrenen som utgör tillsyn i enskilda ärenden.


Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Utveckla uppföljningsinformationen så att jämförelser mellan olika huvudmän och deras insatser för att stödja vuxnas lärande underlättas och internationella jämförelser möjliggörs. Vidare skall tillgängligheten till informationen i uppföljningssystemet vara god för olika målgrupper.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet samt kvalitet och tillförlitlighet samt

 • åtgärder som vidtagits som visar hur uppföljningssystemet utvecklats, t.ex. för att tydligare redovisa uppgifter efter kön, etnicitet och social bakgrund.


Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom de variationer som kan iakttas i resultat och måluppfyllelse.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om sambanden mellan lokalt beslutade förutsättningar (resurser, organisation m.m.) och resultat samt

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön, etnicitet och social bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat.


Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla arbetslivets, samhällets och individens aktuella behov.


Återrapportering

Skolverket skall redovisa vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Senast den 1 november 2004 skall Skolverket redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive verksamhetsområde. Bedömningen skall rymma en fördjupad analys av frågor som Skolverket bedömer särskilt angelägna mot bakgrund av den uppföljning och de utvärderingar, som verket genomfört sedan föregående samlade bedömning. Skolverket skall även redovisa sina slutsatser och lämna förslag till åtgärder. Den samlade bedömningen skall likaså omfatta generella slutsatser och erfarenheter som kan dras av utbildningsinspektionen. Skolverket skall därvid redovisa dels resultaten av de fördjupade analyserna man gjort inom något eller några områden, dels vilka områden verket genom sin utbildningsinspektion avser att särskilt uppmärksamma i form av fördjupade analyser under 2005.

Inom ramen för myndighetens sektorsansvar för handikappfrågor med anknytning till dess samlade verksamhetsområde, skall myndigheten i den samlade bedömningen även för varje verksamhetsområde redovisa erfarenheter och slutsatser kring villkoren för funktionshindrades utbildning.

2. Redovisa vilka insatser verket vidtar inom sitt ansvarsområde, som bidrar till att nå det övergripande folkhälsomålet och i relevanta delar målen för de elva målområdena. Redovisningen skall ske till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.

3. Skolverket skall lämna en av Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå och Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund upprättad redogörelse över hur tilldelade medel från anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagsposten 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar har använts samt redogörelser för resultaten av verksamheterna. Av Scenografiskolans redogörelse skall framgå hur skolans verksamhet har finansierats, dess totala kostnader, antalet elever vid skolan samt andelen elever från andra kommuner och andra nordiska länder. Redovisningarna och redogörelserna skall vidarebefordras för kännedom till Utbildningsdepartementet senast den 28 februari 2005.

4. Skolverket skall senast den 28 februari 2005 lämna en av styrelsen för Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk upprättad redogörelse för utbildningscentrumets användning av medel från anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagsposten 2 samt av resultatet av verksamheten. Samernas utbildningscentrum skall redovisa antalet genomförda korta och långa kurser, med angivande av kursernas huvudsakliga innehåll, antalet deltagare totalt och per kön i kurserna, antalet deltagarveckor samt deltagare med funktionshinder i kurserna. Centrumet skall även redovisa den verksamhet som har genomförts på uppdrag av kommunen dels vad gäller gymnasieskolan dels vad gäller vuxenutbildningen. Vidare skall centrumet redovisa antalet anställda i den statligt finansierade verksamheten.

5. Skolverket skall senast den 1 april 2005 rapportera utbildningsstatistik rörande de kompletterande utbildningarna.1.3Organisationsstyrning

Mål

Skolverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald samt arbetet med att integrera FN:s konvention om barnets rättigheter i sin verksamhet. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Övrig återrapportering

Skolverket skall redovisa hur verket samverkat med Myndigheten för skolutveckling, särskilt insatser för att främja utvecklingen inom nationellt prioriterade områden, samt samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Kvalitetsarbetet inom myndigheten skall redovisas. Av redovisningen skall framgå hur verket arbetat med att utveckla sambanden mellan olika verksamhetsgrenar och organisatoriska enheter.

Myndigheten skall redovisa åtgärder som vidtagits för att förbättra den interna styrningen och kontrollen av ekonomiadministrativa rutiner.

Skolverket skall redovisa verksamhet och resursåtgång enligt följande: utbildningsinspektion, uppföljning, utvärdering samt styrdokument. Skolverket skall även redovisa sin verksamhet, dess effekter och resursåtgång för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxnas lärande. Rapporteringen skall därutöver fördelas på verksamhets- respektive skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer erforderlig. Med resursåtgång avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter. Skolverket skall särskilt redovisa hur stor del av budgeten som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning.

Skolverket skall redovisa myndighetens miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001.1.4Uppdrag

Årliga uppdrag

a) Den 1 augusti skall Skolverket bedöma de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen grundskolan inklusive förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, fördelat på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning samt särvux och sfi. Kostnaderna bör fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.

b) Skolverket skall redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

den 20 januari (för åren 2004-2005),

den 8 mars (för åren 2004-2005),

den 5 maj (för åren 2004-2005),

den 9 augusti (för åren 2004-2007) och

den 1 november (för åren 2004-2007).

c) Enligt förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem skall Skolverket betala ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Förutom administration av utbetalningen ansvarar Skolverket för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjas. Uppföljningen skall årligen rapporteras i årsredovisningen. Utvärderingen skall redovisas i en delrapport senast den 1 juli 2003 samt slutredovisas senast den 1 april 2007 (regleringsbrevet för år 2000).

d) Enligt regeringsbeslut den 13 december 2001 skall Skolverket ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt följa upp de delar av reformen som avser förskoleverksamhet för barn till arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn samt den allmänna förskolan. Uppdraget skall med början år 2003 redovisas årligen den 1 mars. Slutredovisning skall lämnas den 1 mars 2007.

e) Skolverket skall i samverkan med Högskoleverket och Statistiska centralbyrån (SCB) senast den 1 juni varje år redovisa en samlad bedömning av tillgång och behov av lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. Verket skall därvid särskilt uppmärksamma behovet av lärare i yrkesämnen. Skolverket skall även årligen följa upp och redovisa viktiga förändringar som inverkar på tillgången och behovet av lärare både på kort och lång sikt. Verket skall därvid redovisa lärare med utländsk bakgrund.

Nya uppdrag

1. Skolverket skall halvårsvis följa upp och redovisa omfattningen, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning. Uppdraget skall redovisas senast den 15 december respektive den 15 maj för det närmast föregående halvåret för åren 2004-2007.

2. Skolverket skall fullfölja det arbete som påbörjats med att utveckla en Internet-baserad portal för information och vägledning. Skolverket skall i detta arbete samråda med Arbetsmarknadsstyrelsen och Högskoleverket samt andra berörda aktörer. Skolverket skall också redovisa en långsiktig plan för hur denna IT-portal skall övergå till reguljär verksamhet. Uppdraget skall delredovisas i årsredovisningen för 2004 och slutrapporteras den 31 mars 2006.

3. Skolverket skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Skolverket bör bistå med analysmetod och kompetensstöd inom ramen för sitt ansvarsområde vid förfrågan från Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) i dess arbete för ett samlat kunskaps- och metodutvecklingsarbete avseende de regionala tillväxtprogrammen under 2004.

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

1. Skolverket fick i uppdrag att i samråd med Specialpedagogiska institutet före den 1 mars 1998 fastställa en ramkursplan för utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation. Skolverket fick även i uppdrag att följa och utvärdera utbildningen. Delredovisning av uppdraget skall enligt beslutet göras årligen med början den 1 oktober 1999 och slutligt den 1 oktober 2004. Av redovisningen skall bl.a. framgå om förändringar behöver göras av bestämmelserna för utbildningen (regleringsbrevet för år 1998).

2. Med anledning av vad som anförs i propositionen Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd (prop. 1998/99:105) skall Skolverket under tre år fr.o.m. läsåret 2000/01 följa och analysera utvecklingen av den Rh-anpassade gymnasieutbildningen för elever som genom möjlighet att specialinrikta kursplanerna i liten eller obefintlig utsträckning följer kurser på gymnasienivå samt överväga alternativ till en sådan gymnasieutbildning. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2004 (regleringsbrevet för år 2000).

3. Skolverket skall ytterligare fördjupa analysen av orsakerna till varför elever med utländsk bakgrund generellt har lägre utbildningsresultat än svenska elever. Skolverket skall därvid undersöka betydelsen av kön, ålder, när en elev anländer till Sverige, föräldrarnas utbildningsbakgrund och sysselsättningsgrad etc. Uppdraget skall slutrapporteras senast den 1 oktober 2004 (regleringsbrevet för år 2003).

4. Regeringen har den 5 december 2002 (Ju2002/3367/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. Statens skolverk skall följa upp och analysera de delmål som berör barn- och ungdomsutbildningen. Uppdraget skall senast den 22 februari 2004 redovisas till Ungdomsstyrelsen (regleringsbrevet för år 2003).

5. Enligt förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande skall Statens skolverk följa upp och utvärdera kommunernas rekryteringsarbete när det gäller tilldelad andel av rekryteringsbidraget. Skolverket skall senast den 31 maj 2004 redovisa en bedömning av resurshanteringen samt andra viktiga erfarenheter i anslutning till arbetet med rekryteringsbidraget (regleringsbrevet för år 2003).

Uppdrag givna i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

1. Regeringsbeslut den 15 november 2001 med uppdrag till Skolverket att främja yrkesutbildningens utveckling genom vissa insatser med internationell inriktning. Uppdraget innebär inrättande av ett nationellt centrum för yrkesutbildning (NRP) och förmedlande av stöd till arbetsplatsförlagd utbildning (APU) utomlands för gymnasieelever. Uppdragets båda delar skall redovisas i anslutning till kommande årsredovisningar.

2. Regeringsbeslut den 10 april 2003 med uppdrag till Skolverket att följa upp utvecklingen av familjedaghem. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2004.

3. Regeringsbeslut den 15 maj 2003 med uppdrag till Skolverket att utreda och utveckla systemet för resultatinformation.

- Deluppdrag B som avser kvalitetsindikatorer för kvalitetsredovsning skall redovisas senast den 1 februari 2004. Den del av deluppdrag B som rör förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall dock redovisas senast den 15 april 2004.

- Deluppdag C som avser kvalitetsindikatorer för den nationella nivån skall redovisas senast den 1 december 2004.

- Deluppdrag D som avser de nationella proven i grundskolans år 5 skall redovisas senast den 1 februari 2004.

Övriga deluppdrag har redovisats under 2003.

4. Regeringsbeslut den 12 juni 2003 med uppdrag till Skolverket angående prövning och inspektion av fristående skolor. Uppdraget skall redovisas senast den 15 januari 2004.

5. Regeringsbeslut den 20 november 2003 med uppdrag till Skolverket att utreda konsekvenser av flexibel skolstart under läsåret i grundskolan. Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2004.

6. Regeringsbeslut den 27 november 2003 med uppdrag till Skolverket att se över kommunernas användning av statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 januari 2004.

7. Regeringsbeslut den 4 december 2003 med uppdrag till Skolverket om kursplan m.m. för barnskötarutbildning inom gymnasial påbyggnadsutbildning.Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2004.

8. Regeringsbeslut den 11 december med uppdrag till Skolverket om allmänna råd för kvalitet i förskolan. Skolverket skall redovisa val av kvalitetsområden för förskolan senast den 15 april 2004. Uppdraget i sin helhet skall redovisas till regeringen senast den 15 januari 2005.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:1Statens skolverk (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk305 134 tkr
25:1 ap.1Statens skolverk (Ram)305 134 tkr

25:3Utveckling av skolväsende och barnomsorg (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk52 000 tkr
25:3 ap.3Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens Skolverk (Ram)52 000 tkr


Villkor
25:3 ap.3 Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens Skolverk

Av anslagssparande får 3 000 000 kronor disponeras av myndigheten år 2004. Övrigt anslagssparande skall prövas enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189).

Medel får användas till:

 • utveckling av nationella prov,

 • internationella studier,

 • utveckling av Statens skolverks databas SIRIS,

 • kostnaderna för nationella experter,

 • stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige,

 • arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever i enlighet med regeringsbeslut från den 15 november 2001,

 • utbildning enligt förordningen (SKOLFS 1998:19) om tvåspråkig undervisning i grundskolan i Haparanda.

200 000 kronor betalas efter rekvisition till Internationella programkontoret för fördelning till de som väljs ut att lämna in en fullständig projektansökan i 2004 års ansökningsomgång inom EU-programmet Leonardo da Vinci samt för insatser som syftar till att ta tillvara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.25:7Särskilda insatser på skolområdet (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk174 000 tkr
25:7 ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (Ram)174 000 tkr


Villkor
25:7 ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten skall användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever samt för ersättning till Örebro kommun enligt avtal mellan staten och Örebro kommun om utbildningar i gymnasieskolan för döva och hörselskadade samt dövblinda elever. Antalet elevplatser skall för vårterminen 2004 och höstterminen 2004 anses utgöra för respektive kommun vad som anges nedan.

Antal elevplatser vårterminen 2004

Tilläggsbidrag kr

Göteborgs kommun

49

13 559 000

Kristianstads kommun

46

12 729 000

Stockholms kommun

50

13 836 000

Umeå kommun

32

9 647 000

Örebro kommun

413

92 121 000Medlen skall, utan rekvisition, utbetalas till respektive kommuner under månaderna februari och november 2004 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Från anslagsposten skall vidare till Örebro kommun betalas 4 284 000 kronor som extra resurser bidragsåret 2004 till stöd för 17 dövblinda elevers gymnasieutbildning samt bidrag enligt 9 § avtalet den 20 december 2001 mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro kommun för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet. Skolverket skall, utan rekvisition, betala ut bidraget under februari månad 2004.

Från anslagsposten skall även betalas ersättning till dels landstinget Sörmland, dels Örebro kommun enligt avtal mellan staten och respektive landsting/kommun. Utbetalning skall ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten skall även betalas statsbidrag enligt förordning (SKOLFS 2002:21) om statsbidrag till vissa elever vid Salbohedskolan. Bidragets storlek skall för vardera vårterminen respektive höstterminen 2004 vara 97 800 kronor för varje elev.25:9Maxtaxa i barnomsorgen m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk3 660 000 tkr


Villkor
25:9 Maxtaxa i barnomsorgen m.m.

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa. Skolverket får disponera högst 2 400 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.25:10Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk3 500 000 tkr


Villkor
25:10 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem.

Skolverket får disponera högst 1 800 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.25:11Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk128 523 tkr
25:11 ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (Ram)23 100 tkr
25:11 ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (Ram)105 423 tkr


Villkor
25:11 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola

Skolverket får göra omfördelningar mellan anslagsposterna.25:11 ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket skall, utan rekvisition, göra följande utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning skall ske under månaderna februari och september 2004 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Hammarö kommun för utbildning i sågverksteknik

495 000 kr

Jönköpings kommun för utbildning i gjuteriteknik

374 000 kr

Markaryds kommun för utbildning i pappers- och pappersmasseteknik vid rikspappersskolan i Markaryd

374 000 kr

Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik

374 000 kr

Nybro kommun för utbildning i glasblåsning

1 665 000 kr

Krokoms kommun för utbildning i körning med häst

1 961 000 kr

Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare

7 386 000 krSärskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2004 utgöra 1 000 000 kronor i grundbidrag och 19 400 kronor i bidrag per elev.

Skolverket skall se till att redovisning av medlens användning finns tillgänglig i verket senast den 15 februari 2005.25:11 ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten skall användas till följande ändamål:

1. Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

2. Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2004 utgöra 63 400 kronor respektive 45 200 kronor per årselevplats.

3. Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Belopp som avses i nämnda bestämmelser skall för vår- och höstterminerna 2004 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. Redovisning av omfattningen för höstterminen 2003 och vårterminen 2004 skall lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 15 juni 2004.

4. Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

5. Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och enligt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal skall för bidragsåret 2004 utgöra beträffande 4 § 63 200 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Preparand- och introduktionsutbildning för utlandssvensk elev skall därvid anses tillhöra samhällsvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal skall för bidragsåret 2004 utgöra 45 200 kronor, respektive 12 400 kronor per elev i gymnasieutbildning och 9 800 kronor per elev i grundskoleutbildning.

6. Statsbidrag enligt förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor.

7. Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2004 utgöra 31 700 kronor per termin och elev.

Skolverket skall vidare, utan rekvisition, betala ut statsbidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid Frälsningsarméns internatskola Sundsgården, Ekerö, med 1 320 000 kronor. Bidraget skall betalas ut under månaderna februari och september 2004 med hälften av bidraget vid varje tillfälle. Internatgården Sundsgården skall senast den 1 oktober 2004 till Utbildningsdepartementet och Skolverket lämna en redogörelse för verksamheten läsåret 2003/04.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:1 ap.19 154-0
25:3 ap.31 560-0
25:7 ap.25 220-0
25:90-0
25:100-0
25:11 ap.10-0
25:11 ap.23 856-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:1 ap.225:1 ap.1100 %
25:3 ap.125:3 ap.6100 %
25:3 ap.225:3 ap.6100 %
25:3 ap.425:3 ap.6100 %
25:6 ap.325:6 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens skolverk20 00035 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 38 Datum: 2003-12-18
Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 357 134 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Utveckling av skolväsende och barnomsorg 25:3 ap.3 och anslaget Statens skolverk 25:1 ap.1

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Kopia till:

Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Revisionskontoret vid regeringskansliet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket