Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 2

2004-01-15Arbetsmarknadsverket
Kungstensgatan 45
113 99 STOCKHOLMN2004/158/A


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Arbetsmarknadsverket

Riksdagen har beslutat om Arbetsmarknadsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 13, bet. 2003/04:1:AU1, rskr. 2003/04:70).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikFörmedlingsverksamhetMatchning på arbetsmarknaden
Stöd till dem som har det svårats på arbetsmarknaden
ProgramverksamhetKompetenshöjande insatser
Avgiftsfinansierad verksamhet Arbetslivstjänster Askekursgård och tjänsteexport


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Målet är att arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad


Verksamhetsområde Förmedlingsverksamhet

Mål 1

Bidra till att förkorta arbetslöshetstiden för de arbetssökande samt vakanstiden för otillsatta platser


Mål 2

Säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring


Verksamhetsgren Matchning på arbetsmarknaden

Mål 1

Korta arbetslöshetstiderna för kvinnor och män

Inriktning

Arbetsförmedlingen skall bidra till att arbetssökande är aktiva i sitt arbetssökande. Arbetslösa och arbetssökande som har svårt att hitta jobb skall få hjälp från arbetsförmedlingen. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot de personer som har svårast att få ett varaktigt arbete. Insatserna skall främja ett snabbt tillträde till arbetsmarknaden för ungdomar, flyktingar och andra invandrare. Deltids- och säsongsarbetslösheten skall minska. Personer som har arbetslöshetsersättning skall söka arbete aktivt, även då de deltar i ett program. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen skall prioriteras.


Återrapportering

- Andel i arbete - i termer av arbete med eller utan stöd, arbetslöshet, i annat program, reguljär utbildning - efter 30, 90 och 180 dagar för respektive konjunkturberoende program fördelat på ålder.

- Genomsnittliga inskrivningstider för öppet arbetslösa och arbetslösa i program uppdelat på dem som är öppet arbetslösa och deltagare i program fördelat på ålder, arbetshandikappade, utrikes födda och övriga.

- Antal och genomsnittlig inskrivningstid för tim-, deltids- och säsongsarbetslösa.

- Genomsnittlig ersättningstid för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

- Antalet ifrågasättanden av arbetslöshetsersättning. Redovisas senast den 18 juni 2004 och 14 februari 2005.

- Utbetalningar samt det genomsnittliga antalet utbetalningsdagar från arbetslöshetskassorna (motsvarande Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) tidigare Fua rapport).

- Antal långtidsarbetslösa uppdelat på ålder och fördelat på arbetshandikappade, utomnordiska medborgare och övriga.

- Andel nyinskrivna med handlingsplan inom tre månader.

- Indikatorer för handlingsplaner på riks- och länsnivå som belyser kvantitet, kvalitet och aktualitet. Särskild vikt på sökintensitet hos öppet arbetslösa och deltagare i program, samt geografisk och yrkesmässig sökradie såväl före som efter 100 ersättningsdagar.

- Hur många av de varsel om uppsägning som inrapporterats till länsarbetsnämnderna som verkställs och leder till uppsägning samt hur många av dessa som leder till arbetslöshet.

- Analys av målet utifrån verksamhet under verksamhetsgrenarna två och tre. Analysen skall bygga på lämpliga indikatorer framtagna av AMS.


Mål 2

Korta vakanstiden för lediga arbeten

Inriktning

Arbetsförmedlingen skall erbjuda tjänster som bidrar till att snabbt sammanföra lediga arbeten med arbetssökande. Arbetsgivare som anmäler ledigt arbete utan ansökningstid och som kan tillträdas omedelbart vid anmälningstillfället skäll uppmärksammas. Den interlokala matchningen skall utvecklas särskilt i de fall då platserna inte kan tillsättas med lokala arbetssökande. Arbetssökande skall stimuleras att vara aktivt arbetssökande till lämpligt arbete och de arbetsmarknadspolitiska programmen skall bidra till att motverka brist på arbetskraft.


Återrapportering

- Andel av samtliga arbetsgivare som anmält ledigt arbete till arbetsförmedlingen och som har fått tillräckligt med sökande för att sedan kunna anställa enligt sina önskemål.

- Redovisning och analys av indikatorer för förändringar av matchningseffektiviteten i enlighet med det metodutvecklingsarbete som AMS redovisat 2002. Redovisas senast den 18 juni 2004.

- Redovisning av hur den interlokala platsförmedlingen fungerar.

- Analys av målet utifrån verksamhet under verksamhetsgrenarna två och tre. Analysen skall bygga på lämpliga indikatorer framtagna av AMS.


Mål 3

Andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete skall öka jämfört med föregående år


Återrapportering

- Antal och andel övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete.

- Redovisning av antal övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete utifrån lönebidragets längd.

- Redovisning av den genomsnittliga nivån för det första lönebidragsbeslutet samt omprövningsbeslutet jämfört med den genomsnittliga nivån i de föregående besluten uppdelat på allmännyttiga och övriga arbetsgivare.

- Den genomsnittliga bidragsnivån i lönebidrag.

- Det genomsnittliga antalet arbetshandikappade kvinnor och män uppdelat i anställningar med lönebidrag och annan subventionerad anställning fördelat på arbetsgivarkategori.


Verksamhetsgren Stöd till dem som har det svårats på arbetsmarknaden

Mål

Antalet arbetssökande kvinnor och män med svag förankring på arbetsmarknaden som får ett varaktigt arbete skall öka jämfört med föregående år.

Inriktning

Arbetsförmedlingarna skall prioritera dem som har svårt att få ett arbete och de som har varit utan arbete under lång tid. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot ungdomar, arbetshandikappade och personer med utländsk bakgrund.


Återrapportering

- Det genomsnittliga antalet långtidsinskrivna kvinnor och män per månad. Långtidsinskrivningen bryts av reguljärt arbete som varar minst en månad. Hit räknas också anställning med lönebidrag men inte anställning med anställningsstöd. Aktuella sökande räknas inte som långtidsinskrivna under den tid då de har reguljärt arbete eller anställning med anställningsstöd.

- Antal personer som har en sammanhängande inskrivningstid på mer än två år utan att under denna period haft ett reguljärt arbete som varat längre än sex månader. Redovisningen skall uppdelas på personer i respektive utanför aktivitetsgarantin. Redovisas senast den 18 juni 2004 och senast den 14 februari 2005.

- Den genomsnittliga inskrivningstiden i aktivitetsgarantin samt inskrivningstiden före aktivitetsgarantin uppdelat på ålder samt andelen som lämnar aktivitetsgarantin varje månad.

- Redovisning i årsredovisningen av utgifter och antal personer fördelat på branscher som får del av hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet för arbetshandikappade.

- Antalet ombytessökande från Samhall. Andelen övergångar till reguljärt arbete från gruppen ombytessökande från Samhall.


Verksamhetsområde Programverksamhet

Mål

De arbetsmarknadspolitiska programmen skall öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft


Verksamhetsgren Kompetenshöjande insatser

Mål

Andelen som får ett arbete efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program skall öka jämfört med föregående år

Inriktning

Särskild uppmärksamhet skall riktas mot arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsmarknadsutbildningen skall öka möjligheten för arbetslösa att få ett arbete samt bidra till att motverka brist på arbetskraft. Samtliga program skall användas effektivt och vara inriktade mot arbete. Förberedande och vägledande insatser skall ingå som en del i processen mot ett arbete. Särskild uppmärksamhets skall riktas mot ungdomar, arbetshandikappade och personer med utländsk bakgrund.


Återrapportering

- Redovisning av avaktualiseringsorsak respektive sökandekategori 90 dagar efter avslutad insats inom ett arbetsmarknadspolitiskt program. Insatserna skall särredovisas.

- Redovisning av utbildningsinsatserna uppdelade på upphandlad och reguljär arbetsmarknadsutbildning samt upphandlad och reguljär förberedande utbildning samt vilka insatser som görs för att öka tillströmningen från förberedande utbildning till arbetsmarknadsutbildning. Även en redovisning av andel arbetshandikappade och utrikes födda i arbetsmarknadsutbildning respektive förberedande utbildning. Redovisas senast den 16 juni 2004 samt senast den 14 fabruari 2005.

- Redovisning av hur arbetsmarknadsutbildningen används för att motverka uppkomsten av flaskhalsar.


Verksamhetsgren Avgiftsfinansierad verksamhet Arbetslivstjänster Askekursgård och tjänsteexport

Mål

Arbetslivstjänster skall medverka till att personer som står utanför arbetslivet skall kunna återgå till sitt tidigare arbete eller få ett annat arbete


Återrapportering

- Antalet personer som varit föremål för rehabiliteringsinsatser via Arbetslivstjänster, i vilken omfattning uppdrag genomförts av s.k. förebyggande insatser i form av bl.a. utbildning och arbetsorganisatoriska analyser samt rörelseintäkternas fördelning på kundgrupper.

Arbetslivstjänster och Aske kursgård skall i den finansiella redovisningen i delårsrapporten och årsredovisningen särredovisas vad avser resultat- och balansräkning.

Återrapporteringar för verksamhetsgrenarna

Återrapporteringen för verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3 skall redovisas i en sammanhållen rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004, den 8 oktober 2004 och den 14 februari 2005.

Senast den 16 februari 2004 (rapport 1) skall AMS redovisa de mest strategiska åtgärderna som planeras samt vilka mål som är satta för arbetsförmedlingarna för att uppnå målen för verksamhetsgrenarna. Strategin skall beakta övriga återrapporteringar och uppdrag som berör andra politikområden. Redovisningen skall göras utifrån 2003 års verksamhetsresultat i relation till årets mål, återrapporteringar och tilldelade medel.

Senast den 18 juni 2004 (rapport 2) skall AMS redovisa uppnådda resultat i förhållande till samtliga mål och de återrapporteringskrav som är angivna under verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3. AMS skall kommentera i vilken omfattning resultaten beror på AMS insatser respektive andra faktorers inverkan. Resultat som avviker från målen och övriga riktlinjer skall analyseras ingående.

Senast den 8 oktober 2004 (rapport 3) skall AMS redovisa resultat och analys av måluppfyllelsen för verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3. AMS skall kommentera i vilken omfattning resultaten beror på AMS insatser respektive andra faktorers inverkan. Resultat som avviker från målen och övriga riktlinjer skall analyseras ingående. AMS skall också redovisa en bedömning av vilka konsekvenser nuvarande resultat bör få för inriktningen av verksamheten kommande budgetår.

Senast den 14 februari 2005 (rapport 4) skall AMS redovisa resultat och analys av uppnådda resultat i förhållande till samtliga mål och de återrapporteringskrav som är angivna under verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3. AMS skall kommentera i vilken omfattning resultaten beror på AMS insatser respektive andra faktorers inverkan. AMS skall redovisa länsresultaten samt analysera resultat som avviker från målen och övriga riktlinjer. AMS skall redovisa de mest strategiska åtgärderna som planeras för att uppnå målen 2005 utifrån 2004 års verksamhetsresultat i relation till 2005 års mål, instruktioner, återrapporteringar och tilldelade medel.

Återrapportering avseende verksamhetsgren fyra sker i årsredovisning om inget annat anges.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall bistå AMS med nödvändiga uppgifter för återrapporteringarna som berör arbetslöshetsförsäkringen.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

a. AMS skall månadsvis återrapportera utgifter och inkomster vad avser;

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av AMS eller anslagsposter som AMS omfördelar medel till,

- inkomsterna på inkomsttiteln 6411 Bidrag från EG:s socialfond perioden 1995-1999, undertitel 06,

- inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006, undertitel 01,

- Arbetslivstjänsters intäkter och kostnader,

- beslutade belopp om skattekreditering fördelat på samtliga former av anställningsstöd samt skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA).

b. AMS skall senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti samt den 1 november 2004 redovisa en månadsvis fördelad prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under 2004 per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av AMS eller anslagsposter som AMS omfördelar medel till med undantag för anslag 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 7 Utbetalning utjämningsbidrag och anslag 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006. Redovisningen av prognosen skall även innehålla:

- utgifterna, antalet personmånader per månad och vilket antal deltagare detta motsvarar per månad enligt AMS verksamhetsstatistik (LEDA) samt genomsnittlig kostnad per personmånad, redovisade per insats inom program för anslagen 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1 Aktivitetsstöd, och 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade. Prognosen för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd skall ske i samråd med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som skall bistå AMS med nödvändiga uppgifter för prognosen. För lönebidrag skall även den genomsnittliga bidragsandelen uppdelad på arbetsgivarkategori per månad anges. Januariprognosen skall även innehålla uppgift om volymutfallet i lönebidrag för 2003 i personmånader,

- en särredovisning för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader av utgifterna för upphandlad utbildning fördelat på arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning, den genomsnittliga kostnaden för dessa utbildningar samt antalet personmånader per månad och vilket antal deltagare detta motsvarar per månad enligt AMS verksamhetsstatistik (LEDA) samt den genomsnittliga kostnaden per personmånad för kommunala ungdomsprogram,

- de antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för prognosen för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning,

- beräknat skattekrediteringsbelopp samt antalet anställda per månad med anställningsstöd fördelat på samtliga former av stödet,

- beräknat skattekrediteringsbelopp för OSA samt det genomsnittliga stödet per person och månad,

- utgiftsprognoserna skall kommenteras med förklaringar till förändringar i jämförelse med senast lämnade prognos samt annan väsentlig information kring lämnad utgiftsprognos,

- utgiftsprognoserna och övrigt underlag skall även lämnas i elektronisk form (e-post).

c. AMS skall redovisa och analysera effekterna av de regelförändringar inom arbetslöshetsförsäkringen som infördes i februari 2001. Analysen bör omfatta effekterna på arbetsförmedlingens tillämpning av de ändrade reglerna, arbetslöshetstiderna och sökprocessen. AMS skall även redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller avses vidtas för att säkerställa att regelverket som finns tillämpas med avseende på krav på lämpligt arbete samt hur rutiner för meddelanden om ifrågasatt rätt till ersättning följs. I de fall där det är möjligt bör statistik från perioden före införandet av regelförändringarna användas i analysen. Där detta inte är möjligt bör statistiken analyseras så att utvecklingstendenser sedan regelförändringarna trädde ikraft kan spåras. AMS bör belysa regionala skillnader och i all analys ta hänsyn till arbetsmarknadsläget. Viktiga analysområden är:

- inskrivningstider för öppet arbetslösa och arbetslösa som deltar i program uppdelade på kön, utländsk bakgrund och arbetshandikappade,

- de individuella handlingsplanerna,

- att öppet arbetslösa och arbetslösa som deltar i program är aktivt arbetssökande,

- det geografiska och yrkesmässiga sökbeteendet hos öppet arbetslösa och arbetslösa i program såväl före som efter 100 ersättningsdagar,

- vad som händer med arbetssökande vars ersättningsperiod är på väg att upphöra och som inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

AMS skall lämna redovisning senast den 16 februari 2004 , den 18 juni 2004 och den 8 oktober 2004 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Utformningen av uppföljningen av effekterna som beror på regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen bör ske i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

d. Socialförsäkringsadministrationen och AMV skall gemensamt inom ramen för samverkan inom rehabiliteringsområdet enligt prop. 1996/97:63 och prop. 2002/03:2 eller inom ramen för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet enligt prop. 2002/03: 132 verka för att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser i syfte att antalet sjukskrivna arbetslösa som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka. AMS och Riksförsäkringsverket (RFV) skall följa upp tillämpningen av den nationella verksamhets- och handlingsplanen och hur de statliga medlen enligt prop. 1996/97: 63 och prop. 2002/03:2 har använts,

- vilka målgrupper som fått ta del av insatserna,

- antal individer som varit föremål för samverkan och vilka insatser de fått,

- resultat av insatserna t.ex. antal individer som fått arbete eller utbildning.

Uppdraget skall redovisas senast den 9 augusti 2004 och i årsredovisningen för 2004.

e. RFV skall i samverkan med AMS och Socialstyrelsen fortsatt utforma ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet skall utformas på ett sådant sätt att det även kan utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning. Systemets utformning skall redovisas senast den 15 april 2004. Systemet skall vara i drift så snart som möjligt under 2004 för att fullt ut vara infört senast den 1 januari 2005. En lägesbeskrivning för systemets införande skall lämnas senast den 9 augusti 2004.

f. AMS skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att integrera det arbetsmarknadspolitiska jämställdhetsuppdraget i verksamheten och verksamhetsuppföljningen inom AMV. AMS skall, mot bakgrund av den strategi som myndigheten på uppdrag av regeringen utarbetat 2001, redovisa vilka insatser som gjorts för att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden samt analysera resultatet av dessa insatser. Redovisningen skall innehålla en redovisning av brytprojekten. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004.

g. Funktionshindrade personers arbetsförmåga skall tas till vara så att deras sysselsättningsgrad på sikt överensstämmer med den som gäller för befolkningen som helhet. AMV:s arbete, inom ramen för myndighetens sektorsansvar för handikappolitiken, skall under 2004 genomföras enligt de förslag till etappmål som rör ökad andel arbetssökande med funktionshinder som fått arbete, andelen funktionshindrade deltagare i arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning och deras andel av samtliga arbetslösa samt hur andelen långtidsinskrivna arbetssökande med funktionshinder utvecklas i förhållande till övriga långtidsinskrivna. AMS skall redogöra för vilka insatser som vidtagits för att öka andelen arbetsgivare som säger sig vara beredda att anställa arbetssökande med funktionshinder. AMS skall kommentera i vilken omfattning resultaten beror på AMV:s insatser respektive andra faktorer. AMS skall vidare bistå Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram underlag och statistik för att bättre kunna följa levnadsvillkoren för personer med funktionshinder. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004.

h. Länsarbetsnämnderna skall i samverkan med de sju kommuner som tecknat lokala utvecklingsavtal inom ramen för storstadspolitiken delta i utarbetandet av de områdesvisa åtgärdsplanerna, gärna i fortsatt form av samverkansöverenskommelser avseende de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal. Detta innebär bl.a. att, utifrån de mål och regler som gäller för arbetsmarknadspolitiken, medverka till att det sätts mätbara, realistiska mål för att öka sysselsättningen i de stadsdelar som omfattas. AMV skall vidare, med utgångspunkt från de lokala utvecklingsavtalen, stadigvarande beakta de särskilda behov som finns i berörda stadsdelar. AMS skall redovisa hur AMV har medverkat i planeringen av de lokala utvecklingsavtalen, hur AMV avser att medverka till åtgärdsplanernas måluppfyllelse samt vilka insatser som gjorts inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen. AMS skall under 2004 anordna konferenser i storstadslänen i samverkan med kommuner som har tecknat lokalt utvecklingsavtal. Syftet med konferenserna är att diskutera hur erfarenheter från storstadsarbetet kan införlivas i AMV:s egen organisation på nationell, regional och lokal nivå, hur en långsiktig samverkan med kommuner inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen bör utformas och hur de befintliga samverkansöverenskommelserna kan vidareutvecklas för att effektivisera samverkan med kommuner och stadsdelar som omfattas av de lokala utvecklingsavtalen. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den18 juni 2004.

i. AMS skall använda 200 miljoner kronor av anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Av dessa medel skall 100 miljoner kronor användas i storstadsregionerna och 65 miljoner kronor i andra delar av landet. AMS skall härvid beakta vikten av kontinuitet i förhållande till pågående verksamheter som tidigare finansierats med de aktuella medlen, t.ex. verksamheter inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen inom storstadspolitiken. Resterande 35 miljoner kronor skall, efter samråd med Integrationsverket och Migrationsverket, användas på orter eller i regioner där det till följd av stor tillströmning av nyanlända invandrare och/eller problem på den lokala eller regionala arbetsmarknaden, finns behov av förstärkta insatser från arbetsförmedlingens sida inom ramen för den kommunala introduktionsverksamheten. AMS skall i samband med årsredovisningen för 2004 redovisa hur de 200 miljoner kronorna använts och analysera vilka resultat som uppnåtts.

j. AMV skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås genom medverkan inom arbetskrafts- och kompetensförsörjningsområdet. AMV får vara medfinansiär av de regionala tillväxtprogrammen och medverka med kompetens- och metodstöd om det sker inom ramen för arbetsmarknadspolitikens mål, prioriteringar och gällande regler. Länsarbetsnämndernas medverkan skall bl.a. ske inom ramen för de regionala kompetensråden. Länsarbetsnämnderna skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade belopp, fördelat på myndighetens anslag, inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen i enlighet med de riktlinjer som presenteras av AMS. Länsarbetsnämnderna skall också besvara en enkät från Verket för näringslivsutveckling om hur arbetet fungerar i partnerskapen och hur de deltagit i de regionala tilväxtprogrammen under 2004.

k. AMS skall redovisa arbetet med det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling (M98/2998/8). Redovisningen skall innehålla sektorns huvudsakliga miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen, hur myndigheten arbetar för att minska sektorns miljöpåverkan, eventuella problem samt ge förslag till vidareutveckling och eventuella behov av förtydligande av sektorsansvaret. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

l. Regeringen har den 5 december 2002 (Ju 2002/3367/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. AMS skall följa upp och analysera de delmål som rör arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Ungdomsstyrelsen senast den 16 februari 2004.

m. AMS skall redovisa hur basresurserna för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen säkerställts i fråga om tjänsteutbud och personalresurser, omfattningen av de särskilda resurserna för olika grupper av arbetshandikappade samt insatser för kompetens- och metodutveckling inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på olika nivåer inom AMV:s verksamhet. Av redovisningen skall framgå på vilket sätt den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har effektiviserats och underlättar ett återinträde på arbetsmarknaden jämfört med föregående år. Redovisningen skall inte avse sådana resurser som myndigheten tilldelats särskilda medel för såsom pilotprojektet och insatser finansierade genom sjukpenninganslaget. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004.

n. AMS skall redovisa antalet anställda personer och inom vilka yrkesinriktningar de anvisats till i arbetsmarknadsutbildningen fr.o.m. juni 2003 inom försöksverksamheten med bristyrkesutbildning för anställda enligt 10 och 10a §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Redovisningen skall också innehålla en beskrivning av den behovsanalys som genomförts för att identifiera bristyrkesområden aktuella för denna satsning. AMS skall för varje utbildningsnivå redovisa antalet personer som fått aktivitetsstöd samt medelsförbrukningen. De prioriterade grupperna skall särredovisas. Vidare skall AMS redovisa deltagarnas utbildningsbakgrund och ålderssammansättning samt hur många som fått lön under utbildningstiden. Redovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004.

o. AMS skall redovisa antalet projekt som finansierats med de medel som anvisats under anslag 22:4 villkor 4 att utveckla ny teknik och datorbaserade hjälpmedel åt handikappade. Redovisningen skall avse projekt som avslutats eller pågår under 2003 till april 2004. Redovisningen skall fokuseras på hinder som insatserna varit avsedda att kompensera eller undanröja. Kostnaderna för respektive projekt skall redovisas och kostnaderna för expertmedverkan skall därvid framgå. Eventuella delfinansiärer skall också redovisas. Återrapporteringen skall också innehålla en planering av verksamheten för 2005 och dessutom en mer långsiktig bedömning av framtida utvecklingsområden. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004.

p. AMS skall i samband med årsredovisningen redovisa hur arbetet med avslutsdeklarationerna för Europeiska socialfondens mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal genomförs under programperioden 2000-2006.

q. AMS skall redovisa utbetalda medel som utgjort medfinansiering till socialfondsinsatser, antalet berörda projekt och fördelning per strukturfondsmål 2 och 3 och gemenskapsinitiativet Equal. Av redovisningen skall även framgå i vilken utsträckning medfinansieringen i detta avseende skett med medel för s.k. brytprojekt för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och med projektmedel under anslaget 22:4 för att öka funktionshindrades möjligheter att få arbete. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004.

r. AMS skall redovisa hur många kvinnor och män samt vilka yrkeskategorier som tagit del av dag- respektive veckopendlingsstödet och från vilka län personer pendlat. Redovisningen skall för veckopendlingsstödet avse hela försöksperioden samt för dagspendlingsstödet avse år 2003. Redovisningen skall också innehålla en analys över pendlingsstödens nytta för att öka den geografiska rörligheten samt andra effekter som eventuellt uppstått vid användandet av stödet. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 februari 2004.

s. AMS skall redovisa vilka effekter de ändrade reglerna för det särskilda anställningsstödet fått för beslut om särskilt anställningsstöd som fattats efter den 1 juli 2003. Antalet personer som anställts enligt det nya regelverket skall redovisas uppdelat på åldersgrupper, kön, handikapp, utrikes födda och inskrivningstid före garantin och jämföras med motsvarande uppgifter för anställda med anställningsstöd enligt de regler som gällde för stödet före den 1 juli 2003.Omfattningen av ersättning till arbetsgivaren för de merkostnader som föranleds av anställningen skall redovisas liksom det särskilda anställningsstödets fördelning på olika arbetsgivarkategorier. Redovisningen skall och lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 18 juni 2004.

t. AMS skall redovisa volymer, resultat och metodik av försöksverksamheten med arbetsplatsintroduktion, som skall bedrivas mellan 1 september 2003 och 31 december 2005. I avvaktan på den utvärdering av verksamheten, som kommer att göras senare, skall AMS redovisa vilka som fått del av insatsen och vad som skett efter avslutad insats. Ålder, arbetslöshets- och inskrivningstid, kön, handikapp och utrikes födda är variabler som skall beaktas i redovisningen. Denna skall också innehålla uppgifter om i vilken utsträckning stödinsatsen på arbetsplatsen kombinerats med andra program och, om möjligt, hos vilken typ av arbetsgivare anställningarna skett. Förutom dessa statistikuppgifter - som skall omfatta nya beslut under försöksperiodens första 10 månader - skall redovisningen innehålla en beskrivning av metodiken i arbetet med arbetsplatsintroduktion. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004.

u. AMS skall redovisa vilka insatser myndigheten vidtar inom sitt ansvarsområde, som bidrar till att nå det övergripande folkhälsomålet och i relevanta delar målen för de elva målområdena. Redovisningen skall ske till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Näringsdepartementet) och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augsuti 2004.

v. AMS skall redovisa antalet personer som anvisats förberedande insatser inom ramen för folkhögskolesatsningen fr.o.m. 2003. I redovisningen skall ingå vilka åldersgrupper som studerat på folkhögskola, deras utbildningsbakgrund och längd i arbetslöshet före studier. Vidare skall AMS redovisa elevernas status 90 dagar efter avslutad utbildning. I uppdraget ingår att beskriva på vilket sätt arbetsförmedlingen deltagit i satsningen med exempelvis jobbsökaraktiviteter under utbildningstiden. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004.1.3Organisationsstyrning

a. AMS skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. AMS skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokuseras på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisning skall om så bedöms lämpligt göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

b. AMS skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska den totala sjukfrånvaron och de regionala variationerna i sjukfrånvaron inom AMV. Redovisningen skall innehålla eventuella målsättningar för att minska sjukfrånvaron samt en tidsplan för åtgärder. Bakgrunden är den kartäggning som bl.a. AMS lämnade till regeringen våren 2003 om regionala variationer i sjukfrånvaron inom AMV. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen.1.4Uppdrag

a. AMS skall, inom ramen för sin reguljära verksamhet, samverka med Integrationsverket, Migrationsverket och Myndigheten för skolutveckling så att nyanlända invandrares och asylsökandes kompetens tidigt tas tillvara. AMS skall redovisa omfattningen av arbetsförmedlingens insatser (personalresurser m.m.) i samverkan med kommuner respektive med Migrationsverket, hur arbetet med att utveckla metoder för tidig kartläggning och tillvaratagande av yrkes- och utbildningskompetens fortskrider och i vilken utsträckning arbetsmarknadsinträdet har effektiviserats och tidigarelagts i förhållande till föregående år. Det skall av redovisningen framgå hur jämställdhetsperspektivet har förstärkts. Redovisningen skall göras i samverkan med Integrationsverket och övriga berörda myndigheter. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004 och i samband med årsredovisningen.

b. AMS skall fortsätta att utveckla styrningen, metoder och organisationen inom AMV utifrån det åtgärdsprogram för förbättrad sökaktivitet som redovisades för regeringen hösten 2003 (N2003/6492/A) samt det av AMS styrelse beslutade fempunktsprogrammet. Regeringen förutsätter att AMS under 2004 kommer genomföra åtgärder för att än effektivare skapa en sammanhållen organisation som säkerställer ett likartat tjänsteutbud och tillämpning av det arbetsmarknadspolitiska regelverket över hela landet. Av särskild vikt är att garantera att de arbetslösa som uppbär arbetslöshetsersättning uppfyller de villkor som gäller för arbetslöshetsförsäkringen. Genomförandet kommer att innebära investeringar i ny teknik, uppbyggnad kundtjänstverksamhet och i ökad tillgänglighet av service och tjänster via internet. Nödvändig omfördelning av resurserna skall i första hand ske från AMS och länsarbetsnämnderna och så långt som möjligt göras utan att resurser omfördelas från den operativa förmedlingsverksamheten. AMS skall lämna en lägesrapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 8 november 2004.

c. AMS skall senast den 18 juni 2004 redovisa användningen av undantag på grund av särskilda skäl eller andra skäl från huvudregler som regeringen angivit i följande författningar; förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag, förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (2000:630) om särskilda insatser för arbetshandikappade samt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring vad avser hur möjligheten att efter 300 ersättningsdagar förlänga med ytterligare 300 ersättningsdagar har tillämpats. Redovisningen skall göras fördelat på län. Redovisningen skall även innehålla en analys av på vilka grunder undantag beviljats och i vilken utsträckning tillämpningen skett i enlighet med regelverket för möjligheten till undantag. AMS skall vidare redovisa vilka åtgärder AMS avser att vidta för att, om det visar sig nödvändigt, få en mera enhetlig tillämpning som bättre motsvarar föreskrifternas intentioner.

d. AMS skall planera för att friår skall införas i hela landet fr.o.m. den 1 januari 2005 med samma villkor och omfattning som det pågående försöket, d.v.s. totalt cirka 12 000 platser. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:1Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmarknadsverket4 741 670 tkr
22:1 ap.1Förvaltningskostnader för AMV och Länsstyrelsen i Gotlands län (Ram)4 741 670 tkr
22:1 ap.1.1Förvaltningskostnader för AMV (Ram)4 541 670 tkr
22:1 ap.1.3Personalförstärkningar (Obetecknat)165 000 tkr
22:1 ap.1.4Personalförstärkningar nyanlända invandrare (Obetecknat)35 000 tkr

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet1 209 tkr
22:1 ap.2IAESTE-praktik (Ram)1 209 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län0 tkr
22:1 ap.4Förvaltningskostnader för länsstyrelsen i Gotland (Ram)0 tkr


Villkor
22:1 ap.1 Förvaltningskostnader för AMV och Länsstyrelsen i Gotlands län

1. Anslagsbeloppet skall omfördelas till anslagspost 4 för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten vad avser belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Vid omfördelningen skall AMS föreskriva villkoren för medelsanvändningen under anslagspost 4.

2. AMS får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.22:1 ap.1.1 Förvaltningskostnader för AMV

Av anslagsbeloppet får högst 8 000 000 kronor användas för verksamhet inom projektet Work Life Development Programme (WLDP).22:1 ap.1.3 Personalförstärkningar

Av anslagsbeloppet skall 100 000 000 kronor användas för tillfälliga personalförstärkningar i storstadsregionerna för att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Därutöver skall 65 000 000 kronor användas för samma insatser i andra delar av landet med liknande behov.22:1 ap.1.4 Personalförstärkningar nyanlända invandrare

Anslagsbeloppet skall användas på orter eller i regioner där det till följd av stor tillströmning av nyanlända invandrare och/eller problem på den lokala eller regionala arbetsmarknaden, finns behov av förstärkta insatser från arbetsförmedlingens sida inom ramen för den kommunala introduktionsverksamheten.22:1 ap.4 Förvaltningskostnader för länsstyrelsen i Gotland

1. Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 och de föreskrifter AMS lämnat i samband med omfördelningen av medel till anslagsposten.

2. Ej förbrukade medel skall överföras till anslagspost 1, delpost 1.

3. Länsstyrelsen i Gotlands län skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.22:2Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmarknadsverket25 785 582 tkr
22:2 ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (Ram)25 785 582 tkr
22:2 ap.7Utbetalning utjämningsbidrag (Ram)0 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket0 tkr
22:2 ap.4Försöksverksamhet med friår (Ram)0 tkr
22:2 ap.6Utbetalning aktivitetsstöd (Ram)0 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket10 452 645 tkr
22:2 ap.1Aktivitetsstöd (Ram)10 452 645 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket2 937 470 tkr
22:2 ap.5Statliga ålderspensionsavgifter (Obetecknat)2 937 470 tkr

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen77 303 tkr
22:2 ap.8Utjämningsbidrag (Ram)77 303 tkr


Villkor
22:2 ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd enligt 4-6 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området i enlighet med villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken i enlighet med villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

4. Av anslagsbeloppet skall 159 000 000 kronor omfördelas till anslagspost 4.

5. Anslagsbelopp skall omfördelas till anslagspost 6 för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1. Vid omfördelningen skall AMS föreskriva villkoren för medelsanvändningen under anslagsposterna 4 och 6.

6. AMS får använda högst 107 471 000 kronor för aktivitetsstöd som lämnas för försöksverksamheten med bristyrkesutbildning för anställda enligt 10 och 10 a §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och de närmare villkor för verksamheten som anges under anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader.22:2 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till medlemmar i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa vid arbetslöshet föranledd av fångstbegränsningar enligt 4 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, eller annan fångstbegränsning som har beslutats av Fiskeriverket.

4. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning vid arbetslöshetskassor.

5. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.22:2 ap.4 Försöksverksamhet med friår

1. Anslagsposten disponeras av RFV eller efter beslut av RFV de allmänna försäkringskassorna.

2. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.inom försöksverksamheten med ett friår22:2 ap.5 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet skall i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till RFV.22:2 ap.6 Utbetalning aktivitetsstöd

1. Anslagsposten disponeras av RFV eller efter beslut av RFV de allmänna försäkringskassorna.

2. Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 och de föreskrifter AMS lämnat i samband med fördelningen av medel till anslagsposten.

3. RFV skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.22:2 ap.7 Utbetalning utjämningsbidrag

1. Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 8 och de föreskrifter Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämnat i samband med fördelningen av medel till anslagsposten.

2. AMS skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.22:2 ap.8 Utjämningsbidrag

1. Anslagsbeloppet får användas för utjämningsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet skall omfördelas till anslagspost 7 för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 8. Vid omfördelningen skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriva villkoren för medelsanvändningen under anslagspost 7.22:3Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmarknadsverket3 786 810 tkr
22:3 ap.1Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. (Ram)3 786 810 tkr

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet25 900 tkr
22:3 ap.2Interpraktikstipendier (Ram)25 900 tkr
22:3 ap.2.1Utbetalning interpraktikstipendier (Ram)24 300 tkr
22:3 ap.2.2Administration interpraktikstipendier (Ram)1 600 tkr

Disponeras av Arbetsmiljöverket100 000 tkr
22:3 ap.4Insatser för deltidsarbetslösa (Ram)100 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län0 tkr
22:3 ap.6Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. i Gotlands län (Ram)0 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket0 tkr
22:3 ap.7Utbetalning aktivitetsstöd (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen73 863 tkr
22:3 ap.3Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (Ram)73 863 tkr
22:3 ap.5Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
22:3 ap.1 Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för köp av arbetsmarknadsutbildning enligt 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt upphandlad utbildning av förberedande, orienterande karaktär eller för bedömning och kartläggning av yrkeskunskaper enligt 30 § samma förordning.

2. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2001:626) om stöd till utbildning av anställda för beslut fattade före den 31 december 2003.

3. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för ersättning till kommuner enligt 2 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för arbetslösa ungdomar till dess de fyller 20 år.

4. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för utvecklingsersättning enligt lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar mellan 20 och 24 år.

5. AMS skall efter rekvisition ersätta kommuner för ungdomar som deltagit i åtgärder inom ramen för ungdomsgarantin med 150 kronor per anvisningsdag och ungdom. Vidare skall AMS efter rekvisition ersätta kommuner för utgifter de haft enligt 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.

6. AMS får använda högst 190 000 000 kronor för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

7. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till utgifter för förberedande insatser i form av datorteksverksamhet enligt 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

8. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för ersättning till resor m.m. enligt 15-22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

9. Anslagsbeloppet får användas för bidrag för förhöjda dagsverkskostnader i samband med anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. Bidraget får lämnas i samband med anställningsstöd för arbeten som medför investeringar vad avser skogliga arbeten samt arbeten inom miljö-, natur-, byggnads- och fornvård. Det samlade stödet i form av bidrag och skattekreditering i samband med anställningsstöd för dessa arbeten får lämnas till en dagsverkskostnad om högst 2 500 kronor per dag i de kommuner eller delar av kommuner som enligt förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd ingår i stödområde eller som enligt regeringens beslut skall vara inplacerade i tillfälligt stödområde, och med högst 1 500 kronor per dag i övriga landet. Undantag från ovanstående begränsning för dagsverkskostnaden får göras för byggandet av Kunskapshus i Lannavara i Kiruna kommun till ett sammanlagt belopp om högst 8 000 000 kronor.

10. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för statsbidrag till anordnare av arbetspraktik enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

11. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till anordnare som i samverkan med AMV anordnar en aktivitet inom aktivitetsgarantin enligt 25 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller 5 a § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, för de merkostnader som föranleds av verksamheten eller anställningen. Bidraget får uppgå till högst 150 kronor per anvisningsdag och person. Stödet beräknas till ett fast belopp per anvisningsdag under hela anvisningstiden som bestäms vid anvisningen.

12. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare med aktivitetsstöd i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, aktivitetsgarantin, ungdomsinsatser med undantag för om en kommun enligt 2 eller 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program svarar för den enskildes ersättning, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för:

a. grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,

b. ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.,

c. ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

13. Anslagsbeloppet får användas för flyttningsbidrag m.m.:

a. bidrag enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag,

b. bidrag till hemvändande sjömän enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

14. AMS får använda högst 50 000 000 kronor för insatser för att skapa feriearbeten för gymnasieungdomar. Dessa medel skall användas för att skapa feriearbeten för ungdomar som kan antas ha särskilda svårigheter att ordna arbeten på egen hand såsom t.ex. vissa ungdomar med invandrarbakgrund och ungdomar med funktionshinder.

15. AMS får använda högst 28 000 000 kronor för projektverksamhet som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden samt för jämställdhetsutbildning av den egna personalen.

16. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

17. AMS får använda det tilldelade beloppet för utgifter avseende särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd för start av egen näringsverksamhet.

18. AMS får använda det tilldelade beloppet för utgifter avseende tolkservice vid arbetsförmedlingen.

19. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas av länsarbetsnämnden endast om utbildningen är yrkesinriktad.

20. AMS svarar för att på sätt som AMS finner lämpligt avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt den gällande överenskommelse som har ingåtts mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. AMS skall centralt finansiera utbildningsplatserna och ställa dem till länsarbetsnämndernas förfogande för riksintag utan särskild kostnad för länsarbetsnämnderna. AMS skall säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen.

21. AMS får använda högst 400 000 000 kronor för aktivitetsstöd i enlighet med villkoren för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1. AMS får omfördela belopp till anslagspost 7 för utbetalningar enligt villkor 1 under anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Vid omfördelningen skall AMS föreskriva villkoren för medelsanvändningen.

22. AMS får använda anslagsbeloppet för utgifter som avser en tilläggsundersökning till Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningar (AKU) om de funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. AMS har beställaransvar och skall i samarbete med SCB och Handikappombudsmannen initiera undersökningen.

23. AMS får efter rekvisition från Folkbildningsrådet utbetala ett bidrag om högst 120 000 000 kronor för anordnande av utbildning för arbetslösa enligt 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Tyngdpunkten i kurserna skall vara i kärnämnen. Syftet skall vara att ge arbetslösa baskunskaper som krävs för att påbörja yrkesinriktade studier eller kunna återgå till arbetslivet. Bidraget till folkbildningsrådet är beräknat för 2 000 deltagare i genomsnitt per månad. AMS skall återkräva icke förbrukade medel.

24. Anslagsbelopp och bemyndigande om ekonomiska förpliktelser skall omfördelas till anslagspost 6 för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 vad avser belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Vid omfördelningen skall AMS närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen under anslagspost 6.

25. AMS får använda högst 153 529 000 kronor av anslagsbeloppet för upphandling av arbetsmarknadsutbildning inom försöksverksamheten med bristyrkesutbildning för anställda enligt 10 och 10 a §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Försöksverksamheten skall riktas till anställda som utbildar sig inom bristyrkesområden. Anställda som har för avsikt att byta arbetsgivare skall prioriteras. Personer med utländsk högskoleexamen, som inte arbetar inom sitt utbildningsyrke, men som genom kompletterande utbildning bedöms kunna ta arbeten som ligger mer i nivå med deras kunskap och kompetens skall också vara en prioriterad grupp. Det innebär att arbetsförmedlingen skall göra särskilda ansträngningar att identifiera sådana individer som kan komma i fråga för deltagande i försöksverksamheten.

26. AMS får använda högst 128 000 000 kronor för försöksverksamheten arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare enligt förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion. AMS skall i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) säkerställa att försöksverksamheten är uppföljnings- och utvärderingsbar.22:3 ap.2 Interpraktikstipendier

Ingående överföringsbelopp på Internationella programkontorets för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret som avser administration av stipendier skall överföras till delpost 2.22:3 ap.2.1 Utbetalning interpraktikstipendier

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för stipendier enligt förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier.

2. Minst 500 personer skall beviljas interpraktikstipendier för det tilldelade beloppet. Ungdomar som saknar grundläggande utbildning och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden skall särskilt beaktas vid beviljande av interpraktikstipendier. De sökande som saknar eftergymnasial utbildning bör uppgå till minst 75 procent av de beviljade stipendierna.22:3 ap.2.2 Administration interpraktikstipendier

Anslagsbeloppet får användas för utgifter för administration av stipendier enligt förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier.22:3 ap.4 Insatser för deltidsarbetslösa

Anslagsbeloppet får användas för insatser för att minska deltidsarbetslösheten i enlighet med vad som föreskrivits i regeringens beslut den 12 juni 2003.22:3 ap.6 Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. i Gotlands län

1. Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 och de föreskrifter AMS lämnat i samband med omfördelningen av medel till anslagsposten.

2. Ej förbrukade medel skall överföras till anslagspost 1.

3. AMS skall redovisa bemyndiganden för anslagsposten.

4. Länsstyrelsen i Gotlands län skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.22:3 ap.7 Utbetalning aktivitetsstöd

1. Anslagsposten disponeras av RFV eller efter beslut av RFV de allmänna försäkringskassorna.

2.Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 under anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och de föreskrifter AMS lämnat i samband med fördelningen av medel till anslagsposten. Ej förbrukade medel skall överföras till anslagspost 1.

3. RFV skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.22:4Särskilda insatser för arbetshandikappade (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmarknadsverket6 579 607 tkr
22:4 ap.1Särskilda insatser för arbethandikappade (Ram)6 579 607 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län0 tkr
22:4 ap.2Särskilda insatser för arbetshandikappade i Gotlands län (Ram)0 tkr


Villkor
22:4 ap.1 Särskilda insatser för arbethandikappade

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp, för stöd till anställning med lönebidrag inklusive särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

2. Anslagsbeloppet får användas för utgifter enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp vad gäller stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet.

3. AMS får använda högst 37 000 000 kronor för utgifter för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I första hand skall denna verksamhet öka möjligheterna för personer med svårare funktionshinder att få arbete.

4. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel åt handikappade samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

5. Enligt tidigare bestämmelser fanns näringshjälp i form av lån. När dessa lån betalas tillbaka, skall de föras till inkomsttitel 4516 Återbetalning av återgivna startlån och bidrag.

6. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslaget.

7. Anslagsbelopp och bemyndigande om ekonomiska förpliktelser skall omfördelas till anslagspost 2 för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 vad avser belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Vid omfördelningen skall AMS föreskriva villkoren för medelsanvändningen under anslagspost 2.22:4 ap.2 Särskilda insatser för arbetshandikappade i Gotlands län

1. Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 och de föreskrifter AMS lämnat i samband med omfördelningen av medel till anslagsposten.

2. Ej förbrukade medel skall överföras till anslagspost 1.

3. AMS skall redovisa bemyndiganden för anslagsposten.

4. Länsstyrelsen i Gotlands län skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:1 ap.1.1142 2503 %0
22:1 ap.1.30Inget0
22:1 ap.1.40Inget0
22:1 ap.2363 %0
22:1 ap.403 %0
22:2 ap.1414 6823 %0
22:2 ap.21 389 2793 %0
22:2 ap.40Allt0
22:2 ap.50Inget0
22:2 ap.603 %0
22:2 ap.703 %0
22:2 ap.83 8653 %0
22:3 ap.1190 0903 %0
22:3 ap.2.11 2153 %0
22:3 ap.2.2483 %0
22:3 ap.303 %0
22:3 ap.40Allt0
22:3 ap.50Allt0
22:3 ap.603 %0
22:3 ap.703 %0
22:4 ap.1328 9803 %0
22:4 ap.203 %0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
22:2 ap.322:2 ap.8100 %
22:3 ap.222:3 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:3 ap.12 945 000945 000712 3542007
22:3 ap.355 00055 00002007
22:4 ap.16 000 0003 560 0001 319 2922007
Belopp angivna i tkr


Villkor

1. Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

2. AMS får under anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden kommande budgetår utan särskilt bemyndigande (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78).2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Arbetsmarknadsverket578 000360 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: III 5 Datum: 2003-12-11
Till Arbetsmarknadsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 4 741 670 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 22:1 ap.1.3, 22:1 ap.1.4 och 22:1 ap.1.1
Till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 809 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 22:1 ap.2 och anslaget Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader 22:3 ap.2.2

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Avgiftsinkomster arbetspraktik0060 00060 00000
Uppdragsfinansierad verksamhet
Arbetslivstjänster12 51910 000214 100204 00010 10032 619
Aske kursgård565024 50024 5000565
Tjänsteexport1 1381 45315 08712 8242 2634 854
Twinning projekt2 5861 0034 2743 6336414 230
Summa16 80812 456257 961244 95713 00442 268
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Avgiftsinkomster arbetspraktik

Avgiftsinkomster från finansieringsbidrag vid arbetspraktik enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program skall redovisas mot anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1 Aktivitetsstöd. Avgiftsinkomsterna får användas för arbetsmarknadspolitiska program enligt villkoren för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1 Aktivitetsstöd.

Uppdragsfinansierad verksamhet
Arbetslivstjänster

Arbetslivstjänster skall finansiera sina uppdrag genom avgifter. AMS bestämmer hur stora avgifterna skall vara förutom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av AMS för att täcka kostnaderna för uppdragsverksamheten. För Arbetslivstjänster gäller i övrigt att:

a) uppdragsverksamheten inte får inkräkta på arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande,

b) åtgärder som Arbetslivstjänster vidtar för redan anställda inte får belasta anslagen för arbetsmarknadspolitiska program,

c) den uppdragsverksamhet som riktar sig till arbetsgivare skall bygga på samråd och samverkan med de fackliga organisationerna som är berörda på arbetsplatsen. Om konsultinsatserna kan ha konsekvenser för arbetsmiljön, skall Arbetslivstjänster även samråda enligt bestämmelser om samverkan som finns i arbetsmiljölagen (1977:1160),

d) när avtal om uppdrag tecknas, skall AMS se till att uppdragsgivaren ordnar ett försäkringsskydd för deltagarna. Skyddet skall motsvara det skydd som deltagare har i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Aske kursgård

Verksamheten vid Aske kursgård får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av AMS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna och det ackumulerade överskottet disponeras av AMS.

AMS gemensamma kostnader skall fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. AMS får under anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan begränsningar som följer av andra stycket i nämnda paragraf.

2. AMS får med undantag från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) belasta anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för att täcka merkostnader, som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler, inom Twinningprojekt som bedrivs inom arbetsmarknadsområdet i kandidatländer till den Europeiska Unionen.

Övriga villkor

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 1711 Nedsättning, anställningsstöd.

3. Anställningsstöd som sker i form av skattekreditering får lämnas till arbetsgivare som för samma insats får stöd enligt villkor 9 under anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

4. AMS får fatta beslut som innebär skattekreditering om högst 2 308 000 000 kronor för anställningsstöd samt högst 785 000 000 kronor för stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).

5. Nya beslut om utökat förstärkta anställningsstöd får ej beviljas efter den 31 december 2003.

På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Klas Falk
Kopia till:

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/BS
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialdepartementet
Kulturdepartementet
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Svenska ESF-rådet
Skogsstyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Arbetsmiljöverket
Länsstyrelsen i Gotlands län
Svenska kommunförbundet
Statens löne- och pensionverk (SPV)
Statens trygghetsnämnd
Integrationsverket
Folkbildningsrådet