Finansdepartementet
Regeringsbeslut19

2004-05-06Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLMFi 2004/2223


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statistiska centralbyrån

Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 02, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatistikStatistikproduktion
Samordning av den officiella statistiken


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Statistik

Mål

Målet är lättillgänglig statistik av god kvalitet.


Återrapportering

Rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken inkluderande samordning av den officiella statistiken samt uppgifter om tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.


Verksamhetsgren Statistikproduktion

Mål

Målet är att producera officiell statistik enligt förordningen om den officiella statistiken. Kostnaderna för uppgiftslämnarna skall minska. Lämnade uppgifter skall skyddas. Statistikens kvalitet skall fortsatt vara god. Produktiviteten skall öka med i genomsnitt minst 3 % per år. Samordningen av statistikproduktionen inom SCB skall förbättras.

Det är en prioriterad uppgift att förbättra den ekonomiska statistiken, särskilt nationalräkenskaperna.

Deltagande i internationellt statistiksamarbete skall stärka det internationella statistiksystemet och öka den internationella jämförbarheten av statistiken.

Den avgiftsfinansierade verksamheten skall öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen för användarnas behov.


Återrapportering

1. Uppföljning av åtgärdsplan för förbättring av den ekonomiska statistiken.

2. Inkomster, utgifter och prestationer.

3. Produktivitetsutvecklingen.

4. Bidrag från EU.

5. Uppgiftslämnarnas kostnader.

6. Allmänhetens förtroende för SCB.

7. Intäkter, kostnader och prestationer i den avgiftsfinansierade verksamheten.

8. Kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten.

9. Rapport, i anslutning till årsredovisningen, om genomförda och pågående viktiga förändringar i EU-arbetet på statistikens område.

10. Hur SCB säkerställer att FoU- och innovationsstatistiken utvecklas så att den fångar upp nya insikter om viktiga faktorer och samband kring FoU och innovation i Sverige och internationellt samt hur samråd sker med användare och berörda myndigheter kring detta.

11. Väsentliga omprioriteringar och förändringar av statistikens innehåll och omfattning.

12. Åtgärder för att förbättra samordningen av statistikproduktionen inom SCB.


Verksamhetsgren Samordning av den officiella statistiken

Mål

Samordning av den officiella statistiken skall stärka det svenska statistiska systemet och öka användbarheten av den officiella statistiken.


Återrapportering

Inkomster, utgifter och prestationer.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Mål

SCB skall samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Mål

SCB skall bistå regeringen och medverka i EU-arbetet på statistikens område. Minskade kostnader för uppgiftslämnarna och givna ekonomiska ramar skall särskilt beaktas i detta sammanhang.

Mål

SCB skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SCB skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Återrapportering

SCB skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. SCB skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridmedel utgör en begränsning för ovan nämnda åtgärder.1.4Uppdrag

1. SCB skall ta fram en åtgärdsplan för förbättring av den ekonomiska statistiken. Åtgärdsplanen skall ha sin utgångspunkt i förslagen från Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken och remissinstansernas synpunkter. Åtgärdsplanen skall genomföras i den takt som det ekonomiska utrymmet medger och initialt finansieras genom ökad rationalisering. Målsättningen är dock att merparten av utredningens förslag till förbättrad statistik, förbättrade arbetssätt och förändrad organisation skall vara genomförda inom en femårsperiod. Åtgärdsplanen skall fortlöpande följas upp, en första uppföljning skall ske i samband med mål- och resultatdialogen under 2004.

2. SCB skall redovisa utgiftsprognoser för 2004-2007 för samtliga anslag, anslagsposter och äldreanslag som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004. Utvecklingen skall kort kommenteras vid varje tillfälle.

3. SCB skall ta fram råd och riktlinjer för arbetet med könsuppdelad statistik. Dessa skall finnas tillgängliga senast den 5 mars 2004.

4. SCB skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5Statistiska centralbyrån (Ramanslag)
Disponeras av Statistiska centralbyrån429 501 tkr
1:5 ap.1Statistiska centralbyrån (Ram)429 501 tkr


Villkor
1:5 ap.1 Statistiska centralbyrån

1. Utgifterna för beräkning av mervärdeskattesatsen (waren) inom ramen för systemet för den svenska avgiften till EU-budgeten har beräknats till 204 000 kronor.

2. Utgifterna för administration av ett kostnadsutjämningssystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har beräknats till 200 000 kronor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2003

1:6Folk- och bostadsstatistik (Ramanslag)
Disponeras av Statistiska centralbyrån0 tkr
1:6 ap.3Hushålls- och bostadsstatistik (Reservation)0 tkr
1:6 ap.103Förberedelser för folk och bostadsräkning fr 2001 (Reservation)0 tkr

Disponeras av Lantmäteriverket0 tkr
1:6 ap.1Lägenhetsregister (Reservation)0 tkr

Disponeras av Skatteverket0 tkr
1:6 ap.2Folkbokföring på lägenhet (Reservation)0 tkr
1:6 ap.101Folk och bostadsräkning (från 1999)Till reg disp (Reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
1:6 ap.4Till Regeringskansliets disposition (Reservation)0 tkr


Villkor
1:6 ap.4 Till Regeringskansliets disposition

Av ingående anslagssparande får Lantmäteriverket disponera 12 500 000 kronor för förberedelser och investeringar i lägenhetsregister och SCB 1 500 000 kronor för förberedelser och investeringar i statistiksystem för att möjliggöra statistik över bostäder och hushåll.

2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:5 ap.110 738Allt0
1:6 ap.1 (2003)0Allt0
1:6 ap.2 (2003)0Allt0
1:6 ap.3 (2003)0Allt0
1:6 ap.4 (2003)0Allt0
1:6 ap.101 (2003)0-0
1:6 ap.103 (2003)0-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.1 (2003)12 500 tkr
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.3 (2003)1 500 tkr
1:6 ap.101 (2003)1:6 ap.2 (2003)100 %
1:6 ap.103 (2003)1:6 ap.3 (2003)100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statistiska centralbyrån61 00051 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 68 Datum: 2003-12-18
Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 429 501 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Statistiska centralbyrån 1:5 ap.1

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Statistikproduktion14 400-10 800395 000395 00003 600
Tjänsteexport5 000-20050 00050 00004 800
Summa19 400-11 000445 000445 00008 400
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SCB. Avgifternas storlek bestäms av SCB, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SCB får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Gunnar Lund
Agne Pettersson
Kopia till:

Finansutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Lantmäteriverket
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/RoB
Svenska Kommunförbundet