Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-02-19Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2004/575/ITFoU


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslagen 38:12 och 38:15 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU, rskr. 2003/04:122).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att anslagen 38:12 Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik m.m. och 38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:12Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet71 475 tkr
38:12 ap.1Sveriges standardiseringsråd (Ram)28 947 tkr
38:12 ap.3TNC (Ram)3 866 tkr
38:12 ap.4TLS (Ram)570 tkr
38:12 ap.5FoU inom experimentell teknik (Ram)38 092 tkr


Villkor
38:12 ap.1 Sveriges standardiseringsråd

Medel ur anslagspost 1 skall av Kammarkollegiet utbetalas till Sveriges standardiseringsråd med en tolftedel av anvisade medel den 25:e varje månad.38:12 ap.3 TNC

Medel ur anslagspost 3 skall av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till respektive organ för bidrag till finansieringen av deras verksamhet.38:12 ap.4 TLS

Medel ur anslagspost 4 skall av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till respektive organ för bidrag till finansieringen av deras verksamhet.38:12 ap.5 FoU inom experimentell teknik

Medel ur anslagspost 5 skall av Kammarkollegiet utbetalas till VINNOVA som en engångsbetalning senast 20 januari 2004.

Medel ur anslagspost 5 skall av VINNOVA utbetalas till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB med en fjärdedel av tilldelade medel.38:15Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet5 359 tkr


Villkor
38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslaget utgör statens bidrag till IVA:s grundläggande verksamhet, som till exempel dess ledningsfunktion, utredningsverksamhet, IVA:s utlands- och informationsverksamhet samt ekonomiverksamhet.

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och utbetalas månadsvis med en tolftedel till Ingenjörsvetenskapsakademien.

Från anslaget skall ersättning lämnas till av regeringen förordnad revisor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:12 ap.10-0
38:12 ap.30-0
38:12 ap.40-0
38:12 ap.50-0
38:150Inget0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Datum: 2003-12-18
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 76 834 tkr den 2004-01-15. Beloppet avser anslaget Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 38:15 och anslaget Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik m.m. 38:12 ap.1, 38:12 ap.3, 38:12 ap.4 och 38:12 ap.5
Datum: 2004-02-19
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Kammarkollegiet har för anslaget Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 38:15. och anslaget Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik m.m. 38:12 ap.1, 38:12 ap.3, 38:12 ap.4 och 38:12 ap.5. ändrats till att inte vara räntebärande.


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Sofia Medin
Kopia till:

Utrikesdepartementet/EIM
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Riksrevisionen
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
Sveriges Standardiseringsråd
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
AB Terminologicentrum TNC
TLS Svensk förening för informationsspecialister
Ingenjörsvetenskapsakademin
Justitiedepartementet/Ko
Miljödepartementet/Kn
Utrikesdepartementet/RS
Utrikesdepartementet-PLAN-BUD