Finansdepartementet
Regeringsbeslut4

2004-07-01Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2004/2938 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kungl. Slottsstaten

Riksdagen har beslutat om anslag till Kungliga hov- och slottsstaten för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:61, prop. 2003/04:100, utg.omr. 01, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET

Anslaget avser att täcka kostnaderna för statschefens officiella funktioner inklusive kostnaderna för den kungliga familjens resor. Från anslaget betalas också driftskostnader för de kungliga slotten utom för fastighetsunderhåll. Från anslaget betalas vidare Kungliga Husgerådskammarens underhåll och vård av de konstverk, möbler och andra inventarier i de kungliga slotten som tillhör staten men som disponeras av Konungen.

Återrapportering

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall med undantag av föreskriften i 2 kap. 4 § om resultatredovisning tillämpas på Kungliga slottsstaten (anslagspost 2). I stället för resultatredovisning skall Hovstaterna lämna en berättelse över den samlade verksamheten. Verksamhetsberättelsen skall koncentreras på verksamheterna vid Ståthållarämbetet och Kungliga Husgerådskammaren.
1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:1Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet48 232 tkr
90:1 ap.1Kungliga hovstaten (Ram)48 232 tkr

Disponeras av Kungl. Slottsstaten46 642 tkr
90:1 ap.2Kungliga slottsstaten (Ram)46 642 tkr


Villkor
90:1 ap.1 Kungliga hovstaten

(Hovförvaltningen och Riksmarskalksämbetet) Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.90:1 ap.2 Kungliga slottsstaten

(Ståthållarämbetet och Kungl. Husgerådskammaren) Anslagsposten disponeras av Riksmarskalksämbetet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:1 Kungliga hov- och slottsstaten

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
90:1 ap.10-0
90:1 ap.21 4003 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)0
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 61 Datum: 2003-12-11
Till Kungl. Slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 46 342 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Kungliga hov- och slottsstaten 90:1 ap.2.
Beslutsnr: 4 Datum: 2004-07-01
Till Kungl. Slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 300 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-11-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Kungliga hov- och slottsstaten 90:1 ap.2.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Pär Nuder
Astrid Nensén Uggla
Kopia till

Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksmarskalksämbetet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Förvaltningsavdelningen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, RoB-enheten