Regeringsbeslut
2004-01-30 Ju2003/10006/IM

Ändring av regleringsbrev för Integrationsverket budgetåret 2003 avseende anslaget 10:2 Integrationsåtgärder, anslagsposten 8 Till regeringens disposition


 

Regeringen beslutade den 15 maj 2003 om disposition av anslagssparande från år 2002 (Ju2003/4298/LED). Till följd av beslutat anslagssparande disponerar regeringen 3 000 000 kronor under anslaget 10:2 Integrationsåtgärder, anslagsposten 8 Till regeringens disposition.

Med ändring av beslutet den 15 maj 2003 beslutar regeringen att dra in 2 000 000 kronor av det kvarvarande anslagssparandet om 3 000 000 kronor på anslaget 10:2 Integrationsåtgärder, anslagsposten 8 Till regeringens disposition. 


1VerksamhetPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikIntegrationNyanlända invandrare
Främjande av integration
Tillståndet och utvecklingen inom olika samhällsområden


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde.

Politikområde Integrationspolitik

Mål

Målen för den nationella integrationspolitiken är:

 • lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

 • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

 • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.1

1Annan myndighet vars verksamhet skall bidra till målen är Ombudsmannen mot etnisk diskriminering .

Verksamhetsgrenar

Integrationsverket skall redovisa följande verksamhetsgrenar:

 • Nyanlända invandrare

 • Främjande av integration

 • Tillståndet och utvecklingen inom olika samhällsområden


Verksamhetsgren Nyanlända invandrare

Mål

Målet är att nyanlända invandrares första tid i Sverige skall ge goda möjligheter till egen försörjning och delaktighet i samhällslivet.


Återrapportering
 • en uppföljning av kommunernas introduktionsverksamhet för flyktingar och andra invandrare som belyser introduktionens resultat och effekter i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå flyktingars egen uppfattning om introduktionen samt hur verket medverkat till att föra utvecklingen av kommunernas introduktion framåt. Situationen för barn och ungdomar samt kvinnor skall uppmärksammas särskilt.

 • en uppföljning av kommunernas kostnadsutveckling för socialbidrag/introduktionsersättning för flyktingar mottagna år 1999. Rapporten skall lämnas senast den 15 augusti 2003.

 • hur många kommuner som verket träffat överenskommelser med om att ta emot flyktingar samt vilka kriterier som legat till grund för valet av kommuner. Av redovisningen skall framgå hur urvalet gått till samt vilka kommuner som avböjt att träffa överenskommelse med Integrationsverket. Det skall också framgå vilka kommuner verket valt att inte träffa överenskommelse med.

 • i vilka kommuner nyanlända flyktingar påbörjat sin introduktion, hur många som bosatt sig i respektive kommun och i vilken utsträckning Integrationsverket medverkat vid bosättningen. Sekundärflyttningens struktur och omfattning skall redovisas senast den 30 mars 2004.

 • omfattningen av den ekonomiska kompensation som vissa kommuner har möjlighet att få under 2003 för att organiserat ta emot flyktingar som ursprungligen togs emot i storstäderna eller i förortskommuner med liknande situation i storstadsregionerna. Det skall också framgå vilken betydelse den ekonomiska kompensationen har haft för flyktingars bosättning.

 • en bedömning av vilka effekter den fördjupade informationen om för- och nackdelar med olika bostadsorter som ges av Migrationsverket haft för valet av bostadsort och förutsättningarna att delta i introduktion.

 • den genomsnittliga väntetiden från det att begäran om introduktionsplats inkommit till Integrationsverket tills dess att introduktionsplats anvisas i en kommun och till dess mottagning sker i kommunen.

Verksamhetsgren Främjande av integration

Mål

Målet är att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund samt att förekomsten av rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering skall minska.


Återrapportering
 • arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, bl.a. vilka åtgärder som vidtagits för att kompetensen hos alla invånare oavsett etnisk bakgrund skall tillvaratas inom arbetslivet och utbildningsområdet, samt vilka resultat som uppnåtts. Diskrimi-nerande strukturer skall särskilt beaktas. Vidare skall framgå vilka insatser som vidtagits för att uppmärksamma frågor som gäller jämställdhet mellan könen och frågor som är relaterade till den gemensamma värdegrunden.

 • hur ett antal statliga myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner och andra aktörer inom olika samhällssektorer, framförallt arbetsliv, utbildning och rättsväsende, utvecklat sin verksamhet i förhållande till integrationspolitikens mål och inriktning. Av redovisningen skall särskilt framgå den utveckling som skett av de statliga myndigheternas verksamhet i förhållande till förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för integrationspolitiken.

 • utvecklingen när det gäller förekomsten av rasism och främlingsfientlighet samt de insatser som vidtagits och resultaten av dessa. Åtgärder inom ramen för den nationella handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering, stöd till antidiskrimineringsverksamhet och verksamhet för personer som vill lämna rasistiska grupperingar samt etablerandet av ett centrum mot rasism och annan intolerans skall särskilt belysas.

 • frivilligorganisationernas delaktighet och medverkan i integrationsprocessen samt vilka utvecklingsprojekt som initierats och fått ekonomiskt stöd och en bedömning av i vilka avseenden projekten bidragit till en utveckling av integrationsarbetet och arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.

 • en samlad bedömning av hur statsbidraget till organisationer som främjar integration använts i förhållande till bidragets syfte och de mål som angetts i regleringsbrevet. Av redovisningen, som skall lämnas senast den 15 april 2004, skall särskilt framgå hur organisationer bildade på etnisk grund genom verksamhetsbidraget arbetat för ökad jämställdhet.

Verksamhetsgren Tillståndet och utvecklingen inom olika samhällsområden

Mål

Målet är att kunskapen om levnadsvillkor och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationsperspektiv skall öka.


Återrapportering
 • en uppföljning och analys av tillståndet och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationsperspektiv. Redovisningen skall bygga på en jämförelse över tid. I detta avseende skall därför lämpliga nyckeltal och indikatorer utvecklas i samverkan med berörda sektorsmyndigheter. De områden som skall belysas är arbete, utbildning och boende samt uppväxtvillkor för barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Förekomsten av diskriminering inom de olika områdena skall särskilt beaktas. Internationella jämförelser skall göras i lämpliga delar. Uppföljningen skall redovisas i en rapport senast den 15 mars 2004.

 • utvecklingen i de bostadsområden som omfattas av lokala utvecklingsavtal med utgångspunkt från databasen Stativ. En rapport skall lämnas senast den 30 juni 2003.

 • hur utvecklingen av indikatorer för integrationspolitiken och de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal fortskrider samt vilka eventuella förändringar av redan föreslagna indikatorer som kan behöva vidtas. Samverkan med berörda sektorsmyndigheter om indikatorer och statistikproduktion skall kommenteras. En rapport skall lämnas senast den 30 juni 2003.

 • hur kunskapen om tillståndet och utvecklingen inom olika samhällsområden har spridits och mottagits.1.2Organisationsstyrning

Återrapportering

: Integrationsverket skall redovisa

 • en bedömning av hur den egna verksamheten har bidragit till att uppfylla de integrationspolitiska målen.

 • en redogörelse för Integrationsverkets internationella engagemang och hur verket i det nationella arbetet tillgodogör sig de internationella erfarenheterna.

Övrig återrapportering

Inom samtliga verksamhetsgrenar skall de förhållanden som råder för kvinnor och män redovisas.

I egenskap av samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen skall Integrationsverket redovisa de insatser och åtgärder som vidtagits samt hur myndighetens stöd och kompetens tagits tillvara bl.a. i samverkan med Institutet för tillväxtpolitiska stuider (ITPS). Redovisningen skall lämnas senast den 17 februari 2004 och den närmare utformningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Integrationsverket skall redovisa på vilket sätt myndigheten utifrån FN:s barnkonventions bestämmelser har vidareutvecklat sitt arbete med att beakta barnperspektivet i sitt arbete såväl vid utformandet som genomförandet av sin verksamhet.

Integrationsverket skall redovisa insatser och effekter för ungdomar med utländsk bakgrund i enlighet med de riktlinjer som regeringen beslutat (regeringsbeslut Ju2002/3367/U).1.3Uppdrag

Förbättrad introduktion

Inom ramen för regeringens program för att öka sysselsättningen för invandrare under åren 2001-2003 sker en särskild satsning under en treårsperiod för att förbättra introduktionen ochsvenskundervisningen för invandrare. Integrationsverket skall, som ett led i sitt långsiktiga arbete, fortsätta att utveckla introduktionen så att den blir mer effektiv och anpassad till den enskilde individens förutsättningar. Den överenskommelse som träffats med Arbetsmarknadsverket, Migrationsverket, Skolverket och Svenska Kommunförbundet skall utgöra en plattform för ett samordnat utvecklingsarbete.

Integrationsverket skall fortsätta det arbete som inletts genom insatser i ett antal kommuner och regioner. Det bör prövas om kommuner i olika regioner/län kan utveckla en fördjupad samverkan kring bostäder, arbete, utbildning och övriga introduktionsinsatser för att åstadkomma en introduktion som är anpassad till individuella förutsättningar och behov.

Jämställdhetsperspektivet skall förstärkas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

En utgångspunkt skall vara att insatserna skall medfinansieras av deltagande huvudmän.

Integrationsverket skall, i en rapport vid sidan av årsredovisningen, redovisa vilka metoder som prövas, hur informationen om dessa spridits, vad som främjat respektive hindrat en effektiv introduktion, vilka slutsatser som kan dras samt förslag till eventuella åtgärder. Av redovisningen skall också framgå hur de särskilda medel som anvisats för insatserna har använts.

Etnisk mångfald i arbetslivet

Inom ramen för regeringens program för att öka sysselsättningen för invandrare sker en särskild satsning under en treårsperiod för att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Integrationsverket skall fortsätta att genomföra särskilda åtgärder för att stimulera myndigheter och företag att utveckla sitt mångfaldsarbete och på annat sätt verka för allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet. Insatserna skall bidra till att synliggöra och bryta strukturer som utgör hinder för personer med utländsk bakgrund att få ett arbete.

Insatserna bör genomföras i samverkan med myndigheter, kommuner och företag samt andra aktörer på arbetsmarknaden som kan bidra till att kompetensen hos alla invånare oavsett etnisk tillhörighet tillvaratas bättre. En utgångspunkt skall vara att insatserna skall medfinansieras av deltagande huvudmän. Samverkan med berörda individer och organisationer bildade på etnisk grund skall beaktas.

Integrationsverket skall även kartlägga och analysera hur ett antal statliga myndigheter har genomfört regeringens uppdrag om att utarbeta handlingsplaner för att främja den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda samt vilken betydelse dessa planer har haft för att främja mångfalden och motverka diskriminering vid anställning eller i övrigt inom myndigheten. Goda exempel på handlingsplaner och de resultat som dessa lett fram till skall uppmärksammas och ges spridning till myndigheter, andra arbetsgivare inom den offentliga sektorn och privata företag. Samråd med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering skall ske.

Integrationsverket skall, i en rapport vid sidan av årsredovisningen, redovisa vilka åtgärder som vidtagits, resultaten av dessa samt om det finns behov av ytterligare åtgärder för att tillvarata kompetensen hos

personer med utländsk bakgrund. Av redovisningen skall också framgå hur de särskilda medel som anvisats för insatserna har använts.

Utgiftsprognoser

Integrationsverket skall för samtliga anslag/anslagsposter som verket disponerar lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2003 och 2004. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Utgiftsprognoserna för anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande skall omfatta även år 2005 och 2006. För år 2003 skall dessutom det aktuella ackumulerade utfallet redovisas. Redovisningen skall ske senast den 16 januari, den 5 mars, den 28 april, den 5 augusti och den 29 oktober 2003. Prognosen skall före redovisningen vara avstämd med Migrationsverket.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:1Integrationsverket (ramanslag)87 511 tkr
10:1 ap.1Integrationsverket (ram)87 511 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:1 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

10:1 ap.1 Integrationsverket

Regeringen kommer senare att fatta beslut om att Integrationsverket för 2003 får disponera 2,9 miljoner kronor av anslagssparandet från 1999 till insatser mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering.


10:2Integrationsåtgärder (ramanslag)81 742 tkr
10:2 ap.1Statsbidrag till organisationer som främjar integration (ram)27 342 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:2 ap.2Stöd till insatser för att utveckla introduktionen för nyanlända invandrare (ram)10 000 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:2 ap.3Stöd till insatser för att främja den etniska mångfalden i arbetslivet (ram)5 000 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:2 ap.4Stöd till ideella organisationer som bedriver verksamhet mot diskriminering (ram)9 000 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:2 ap.5Stöd till organisationer som bistår personer att lämna rasistiska organisationer (ram)2 400 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:2 ap.6Stöd till ett centrum mot rasism och annan intolerans (ram)2 500 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:2 ap.7Stöd till organisationen Quick Response (ram)500 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:2 ap.8Till regeringens disposition (ram)25 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

10:2 ap.1 Statsbidrag till organisationer som främjar integration

Anslagsposten avser bidrag enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration. Av tilldelade medel skall högst 10 000 000 kronor avse organisationsbidrag och högst 10 000 000 kronor avse verksamhetsbidrag. Vid fördelningen av verksamhetsbidrag skall organisationernas arbete för ökad jämställdhet vara ett prioriterat insatsområde. Resterande medel skall fördelas som projektbidrag. Av dessa medel skall 500 000 kronor avse stöd till projekt mot islamofobi och antisemitism. Projektområden som skall prioriteras är rasism och främlingsfientlighet, jämställdhet mellan könen samt den gemensamma värdegrunden.


10:2 ap.2 Stöd till insatser för att utveckla introduktionen för nyanlända invandrare

Från anslagsposten finansieras kostnader för att förbättra och effektivisera introduktionen för nyanlända invandrare.


10:2 ap.3 Stöd till insatser för att främja den etniska mångfalden i arbetslivet

Från anslagsposten finansieras kostnader för att främja den etniska mångfalden i arbetslivet.


10:2 ap.4 Stöd till ideella organisationer som bedriver verksamhet mot diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Vid fördelning av medel till verksamheterna skall informationsinsatser om den nya lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering prioriteras. Från anslagsposten får vidare högst 300 000 kronor användas för Integrationsverkets uppdrag att följa upp och utvärdera de verksamheter som ges statligt stöd och högst 700 000 kronor till insatser för att öka kompetensen hos personer i verksamheterna.


10:2 ap.5 Stöd till organisationer som bistår personer att lämna rasistiska organisationer

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar.


10:2 ap.6 Stöd till ett centrum mot rasism och annan intolerans

Anslagsposten avser finansiering av ett centrum mot rasism och annan intolerans. Regeringen kommer senare att fatta beslut om riktlinjer för medlens användning.


10:2 ap.7 Stöd till organisationen Quick Response

Anslagsposten avser basfinansiering av organisationen Quick Response.


10:2 ap.8 Till regeringens disposition

Från anslagsposten finansieras kostnader för att inrätta ett skyddat boende m.m. för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld m.m. Från anslagsposten skall också 5 000 000 kronor disponeras för informationsinsatser med anledning av lagen (2003:000) om förbud mot diskriminering.


10:3Kommunersättningar vid flyktingmottagande (ramanslag)2 429 239 tkr
10:3 ap.1Grundersättningar (ram)82 161 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:3 ap.2Schablonersättning (ram)1 758 741 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:3 ap.3Ersättningar för äldre och handikappade (ram)406 477 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:3 ap.4Ersättning för barn utan egna vårdnadshavare (ram)61 320 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:3 ap.5Extraordinära ersättningar (ram)30 000 tkr

Disponeras av Integrationsverket
10:3 ap.6Sjukvårdsersättningar (ram)90 540 tkr

Disponeras av Integrationsverket

Villkor

10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

1. Integrationsverket får fördela tilldelad anslagskredit för anslagsposterna 1, 2, 3, 4 och 6 i den utsträckning som verket finner att det finns behov.

2. Anslaget avser utgifter enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt följande:

Anslagspost Hänvisning till förordningen

1 9 §
2 10-13 §§
3 16-20 §§
4 21 §
5 26 och 38 §§
6 34-36 §§.


10:3 ap.2 Schablonersättning

Anslagsposten skall den 30 juni och den 31 december 2002, från anslaget 12:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, tillgodoföras belopp som motsvaras av under respektive halvår mottagna antal organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 136 800 kronor.


10:3 ap.5 Extraordinära ersättningar

Anslagsposten avser ersättning till kommuner och landsting för extra- ordinära kostnader. Från anslagsposten får även bekostas ekonomisk kompensation till kommuner som organiserat tar emot flyktingar som ursprungligen togs emot i storstäderna eller en förortskommun med liknande situation i storstadsregionerna.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
10:11 3130
10:1 ap.11 3130
10:1 ap.200
10:204 000
10:2 ap.100-
10:2 ap.200-
10:2 ap.300-
10:2 ap.400
10:2 ap.500
10:2 ap.600
10:2 ap.700
10:2 ap.802 000
10:3242 9240
10:3 ap.100-
10:3 ap.2235 0000-
10:3 ap.300-
10:3 ap.42 0000-
10:3 ap.500-
10:3 ap.65 9240-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram2

Integrationsverket

4 376

87 511

7 500


1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.
2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


På regeringens vägnarKopia till

Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet, Enheten för ledningsstöd och administration
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket