Regeringsbeslut
2004-01-28

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget A:014 samt anslaget B:019.

Riksdagen har för budgetåret 2003 anvisat medel på anslaget A:014 samt anslaget B:019. (prop. , utg.omr. , bet. , rskr. ).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.


2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

A:014Kontrollfunktionen i staten (reservationsanslag)

Disponeras av RegeringskanslietUtgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

B:019Bidrag till äldrebostäder m.m. (reservationsanslag)

Disponeras av Boverket2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
A:014018 662
B:019021 339