Regeringsbeslut
2004-01-27

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget A:005.

Riksdagen har för budgetåret 2003 anvisat medel på anslaget A:005. (prop. , utg.omr. , bet. , rskr. ).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.


2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

A:005Åtgärder för att rena Dalälven (reservationsanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
A:005020 752