Regeringsbeslut
5
2004-01-29 Ku2003/142/Kr

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens försvarshistoriska museer


 

 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att öka anslagskrediten för anslaget 28:28 ap 9 Statens försvarshistoriska museer till 5 100 000 kronor.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens försvarshistoriska museers ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Statens försvarshistoriska museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Statens försvarshistoriska museers verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.

Resultaten skall redovisas för såväl myndigheten som helhet som per museum.


Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.


Återrapportering: Statens försvarshistoriska museer skall redovisa

- policy för insamling respektive gallring av föremål,

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- arbetet med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation.

Återrapportering: Statens försvarshistoriska museer skall redovisa i vilken utsträckning som olika perspektiv uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv samt registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relateras till myndighetens insamlingspolicy.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare.

Återrapportering: Statens försvarshistoriska museer skall bl.a. redovisa

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation,

- hur samlingarna gjorts tillgängliga, t.ex. genom presentation av sam­lingarna på Internet, depositioner och utlån,

- antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt elever),

- antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshind­rade,

- utställningar och annan programverksamhet som riktats mot bestämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola.

Återrapportering

: Statens försvarshistoriska museer skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att uppnå ökad kunskap inom de områden som museerna verkar.

Återrapportering: Statens försvarshistoriska museer skall redovisa hur man arbetat mot målet samt resultatet av detta arbete. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med områdena. Resultatet skall bedömas och analyseras av myndigheten utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall omfatta olika personal- och ämneskategorier och ge utrymme för jämförelser mellan olika verksam­hetsår.Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Statens försvarshistoriska museer skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i museernas utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.

Övrig återrapportering

Statens försvarshistoriska museer skall återrapportera former för inter­nationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

Statens försvarshistoriska museer skall kartlägga och analysera det regio­nala utfallet av sin verksamhet för år 2002 respektive år 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Statens försvarshistoriska museer disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kultur­råd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.

Statens försvarshistoriska museer skall redovisa de totala lokalkostna­derna för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskost­nader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd. Statens försvarshistoriska museer skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende år 2003.1.2Uppdrag

Statens försvarshistoriska museer skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003,

- den 3 november 2003.
2Finansiering2.2Övriga villkor

(tkr)

Anslagskredit

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

28:28.9 Statens försvarshistoriska museer

5 100

5 865

57 048

33 600Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens försvarshistoriska museer kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens försvarshistoriska museer skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet006 00006 0006 000
Summa006 00006 0006 000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Matilda Berggren


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen