Regeringsbeslut
14
2003-12-04 Ju2003/9258/D(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 30:1 Stöd till idrotten inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid


 

Riksdagen har den 19 november 2003 (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:45) beslutat minska anslaget 30:1 Stöd till idrotten inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid med 500 000 kronor. 

Med ändring av regleringsbrevet för 2003 avseende anslaget 30:1 Stöd till idrotten av den 3 april 2003 beslutar regeringen följande.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arbetsmarknadspolitik

ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden
Näringspolitik

IT, tele och post1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.


Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet.


Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål

Målet är att ärenden och mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapportering

Nämnden skall kortfattat redovisa antalet ärenden som den har handlagt samt deras art.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:9Bidrag till Samhall AB (ramanslag)4 137 419 tkr
22:9 ap.1Bidrag till Samhall AB (obetecknat)4 137 419 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
22:9 ap.2Till regeringens disposition (obetecknat)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

22:9 Bidrag till Samhall AB

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av medlen den 25:e i varje månad till Samhall AB.


22:9 ap.1 Bidrag till Samhall AB

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av medlen den 25:e i varje månad till Samhall AB.


22:9 ap.2 Till regeringens disposition

Anslagsbeloppet skall föras bort från anslaget som en indragning av anslagsbelopp.


22:10Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (obetecknat anslag)7 750 tkr
22:10 ap.1Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten (obetecknat)3 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
22:10 ap.2Bidrag till kurskostnader (obetecknat)4 750 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

22:10 ap.1 Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten

1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas för personalutveckling, marknadsföring, elevsocial verksamhet samt anpassning av utbildningen till de olika ländernas behov.


22:10 ap.2 Bidrag till kurskostnader

1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas till kompensation för den kostnadsfördyring som beräknas uppstå för Finland och Norge till följd av att utbildningstjänster är mervärdesskattepliktiga i Sverige.


22:11Bidrag till lönegarantiersättning (ramanslag)1 647 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

22:11 Bidrag till lönegarantiersättning

Anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som skall betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna skall redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:5Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (ramanslag)61 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

23:5 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Kammarkollegiet svarar för årsredovisningen.Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:1Stöd till idrotten (ramanslag)454 740 tkr
30:1 ap.1Bidrag till lokal ungdomsverksamhet (ram)63 400 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.2Gemensam administration (ram)64 700 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.3Bidrag till centrala idrottsorganisationer (ram)212 200 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.4Insatser mot doping (ram)18 500 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.5Forskning och utveckling (ram)20 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram)38 100 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.7Till regeringens disposition (ram)37 840 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

30:1 ap.1 Bidrag till lokal ungdomsverksamhet

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.


30:1 ap.2 Gemensam administration

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.


30:1 ap.3 Bidrag till centrala idrottsorganisationer

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.


30:1 ap.4 Insatser mot doping

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Av anslagsposten 4 har 1 500 000 kr beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Huddinge Universitetssjukhus samt 1 500 000 kr för medfinansiering av Dopingjouren vid Huddinge Universitetssjukhus.


30:1 ap.5 Forskning och utveckling

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.


30:1 ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.


30:1 ap.7 Till regeringens disposition

30:4Stöd till friluftsorganisationer (obetecknat anslag)15 000 tkr
30:4 ap.1Bidrag till friluftsfrämjandet (obetecknat)7 811 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.2Bidrag till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (obetecknat)1 959 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.3Bidrag till Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet (obetecknat)1 337 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.4Bidrag till Svenska Pistolskytteförbundet (obetecknat)797 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.5Bidrag till Svenska Båtunionen (obetecknat)763 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.6Bidrag till Cykelfrämjandet (obetecknat)593 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.7Bidrag till FRISAM (obetecknat)500 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.8Till regeringens disposition (ram)650 tkr

Disponeras av regeringen
30:4 ap.9Övriga bidrag till friluftsorganisationer (ram)590 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

30:4 ap.1 Bidrag till friluftsfrämjandet

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.2 Bidrag till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.3 Bidrag till Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.4 Bidrag till Svenska Pistolskytteförbundet

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.5 Bidrag till Svenska Båtunionen

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.6 Bidrag till Cykelfrämjandet

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.7 Bidrag till FRISAM

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.9 Övriga bidrag till friluftsorganisationer

Friluftsrådet fattar beslut om medelsfördelningen.Utgiftsområde 21 Energi

35:10Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket (ramanslag)346 390 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket

Kammarkollegiet skall betala ut ersättning från anslaget i enlighet med det avtal som träffats om ersättning mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30 november 1999 i samband med stängningen av Barsebäcks-verket. Utbetalningarna skall göras efter att Kammarkollegiet har samrått med Statens energimyndighet.

Kammarkollegiet skall sköta den ekonomiska förvaltningen av detta anslag. Formerna för hur ersättningen skall lämnas framgår av avtalet och dess bilagor. Kammarkollegiet skall samråda med Statens energimyndighet om det krävs för att tillämpa bestämmelserna i avtalet om ersättning till Vattenfall AB.Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:4Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (ramanslag)150 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

Förordningen (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt gäller för anslaget.

Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtal mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB, varvid bolagets kostnader skall vara vederbörligen styrkta.

Undantag från ekonomiadministrativa regler: Kammarkollegiet får i enlighet med förordning (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt rekvirera belopp motsvarande den mervärdesskatt som för anslaget uppkommer i transfereringsverksamheten.