Statsrådsberedningen
Protokoll
vid regeringssammanträde
2003-12-18SB2003/11536

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Regeringskansliet och nedan angivet anslag.
1Verksamhet

Politikområde

Verksamhetsområde

Verksamhetsgren

Verksamhet som inte ingår i något politikområde


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:5Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet5 460 532 tkr
90:5 ap.1Statsrådsberedningen (Ram)63 500 tkr
90:5 ap.2Justitiedepartementet (Ram)256 650 tkr
90:5 ap.3Utrikesdepartementet (Ram)1 971 600 tkr
90:5 ap.4Försvarsdepartementet (Ram)147 200 tkr
90:5 ap.5Socialdepartementet (Ram)215 200 tkr
90:5 ap.6Finansdepartementet (Ram)394 700 tkr
90:5 ap.7Utbildningsdepartementet (Ram)163 900 tkr
90:5 ap.8Jordbruksdepartementet (Ram)138 700 tkr
90:5 ap.9Kulturdepartementet (Ram)86 300 tkr
90:5 ap.10Miljödepartementet (Ram)136 700 tkr
90:5 ap.11Näringsdepartementet (Ram)355 000 tkr
90:5 ap.12Regeringskansliets förvaltningsavdelning (Ram)528 700 tkr
90:5 ap.13Gemensamma ändamål (Ram)1 002 382 tkr


Villkor
90:5 Regeringskansliet m.m.

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader, utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m. som efter regeringens bemyndigande har tillkallats av statsministern eller något annat statsråd.

Anslaget får användas för förhandlingar med andra stater eller inom internationella organisationer samt i förekommande fall för specialattachéer.

Regeringskansliet får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 163 815 000 kronor.

Regeringskansliet har rätt att omfördela anslagsbeloppen, anslagskrediten och anslagssparandet mellan poster under anslaget.

Utgående överföringsbelopp på anslagsposterna 1 -12 under anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m., utgiftsområde 1, uppfört på statsbudgeten för budgetåret 2003, skall hanteras på följande sätt. Statsrådsberedningen, departementen och förvaltningsavdelningen får behålla anslagssparande upp till 3% av anslaget på respektive anslagspost. Anslagssparande som överstiger 3% förs till anslagsposten 13 Gemensamma ändamål i avvaktan på beslut om anslagssparande.

Regeringskansliets budgetunderlag enligt 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall avse Regeringskansliets förslag till finansiering på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

90:5 ap. 1 - 12:

Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning får disponera anslagsposterna enligt bestämmelserna i anslagsförordningen (1996:1189) som om de utgjort myndigheter under regeringen.90:5 ap.3 Utrikesdepartementet

Pensionspremier som skall täcka SPV:s kostnader för pensioner för lokalanställd personal får enligt regeringsbeslut den 18 nov 1999 beslutas av SPV efter att SPV hört Utrikesdepartementet.

Kostnader på grund av kompensation för bortfall av arbetsinkomst för makar till tjänstemän i utrikesförvaltingen i samband med av Utrikesdepartementet beordrad utbildning skall belasta anslagsposten.

Kostnader på högst 300 000 kronor för tjänsteresor för Statens utlandslönenämnd får belasta anslagsposten.

Av anslagsposten för högst 160 000 kronor användas för Polarforskningssekretariatets institutionella verksamhet. Utbetalning sker mot redovisning av kostnader senast den 15 december 2004.90:5 ap.13 Gemensamma ändamål

Anslagsposten får bl.a. användas till kapitalkostnader, lokalkostnader för de organisatoriska enheter som ingår i Regeringskansliet, för kommittéer och särskilda utredare, för Sagerska huset, Harpsund och Haga slott, för gemensamma personalutvecklingskostnader samt för myndighetens övriga gemensamma ändamål.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
90:5 ap.11 905-0
90:5 ap.27 699-0
90:5 ap.359 148-0
90:5 ap.44 416-0
90:5 ap.56 456-0
90:5 ap.611 841-0
90:5 ap.74 917-0
90:5 ap.84 161-0
90:5 ap.92 589-0
90:5 ap.104 101-0
90:5 ap.1110 650-0
90:5 ap.1215 861-0
90:5 ap.1330 071-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Regeringskansliet670 000547 048
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Regeringskansliet disponerar under budgetåret 2004 en låneram på 670 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Regeringskansliet har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 547 048 000 kronor.
Belopp som förs till räntekontot

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. ap.1, ap.2, ap.3, ap.4, ap.5, ap.6, ap.7, ap.8, ap.9, ap.10, ap.11, ap.12 och ap.13.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter0025 00025 00000
Uppdragsverksamhet
Specialattachéer0050 00050 00000
Kurir002 6002 60000
Exportfrämjande001 4001 40000
Fastighetsskötsel005 5005 50000
Summa0059 50059 50000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter25110033 00033 00000
Ersättning FN-bevakningsfrågor45250020 000020 00020 000
Summa 0053 00033 00020 00020 000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet (Regeringskansliets förvaltningsavdelning).

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

Regeringskansliet (Utrikesdepartmentet) får disponera inkomster från försäljning av fordon och annan utrustning för utlandsmyndigheterna.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen av vissa exportfrämjande tjänster.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera högst 25 000 000 kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA/ADM
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket