Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 11

2004-12-04Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2003/8509/A
N2003/8814/BS
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 22:9 Bidrag till Samhall AB inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 22:9 Bidrag till Samhall AB. (prop. 2003/04:1, utg.omr. 13, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:9Bidrag till Samhall AB (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet4 235 419 tkr
22:9 ap.1Bidrag till Samhall AB (Ram)4 235 419 tkr


Villkor
22:9 ap.1 Bidrag till Samhall AB

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av medlen den 25:e i varje månad till Samhall AB.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:9 ap.100 tkr0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Luis Barturén
Kopia till:

Samhall AB
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/SÄ
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Socialdepartementet/SF
Justitiedepartementet/F
Förvaltningsavdelningen
Riksdagen/arbetsmarknadsutskottet
Riksdagen/socialförsäkringsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Arbetsmarknadsverket
Arbetsmiljöverket
Ekonomistyrningsverket
Riksförsäkringsverket
Socialstyrelsen