Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 12

2003-12-04Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2003/8510/A
N2003/8814/BS
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 22:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 22:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. (prop. 2003/04:1, utg.omr. 13, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:10Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet7 750 tkr
22:10 ap.1Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten (Obetecknat)3 000 tkr
22:10 ap.2Bidrag till kurskostnader (Obetecknat)4 750 tkr


Villkor
22:10 ap.1 Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten

1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas för personalutveckling, marknadsföring, elevsocial verksamhet samt anpassning av utbildningen till de olika ländernas behov.22:10 ap.2 Bidrag till kurskostnader

1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas till kompensation för den kostnadsfördyring som beräknas uppstå för Finland och Norge till följd av att utbildningstjänster är mervärdesskattepliktiga i Sverige.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:10 ap.10Inget0
22:10 ap.20Inget0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Helena Hagelroth
Kopia till:

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten