Finansdepartementet
Regeringsbeslut61

2003-12-11Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2003/6153 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kungliga hov- och slottsstaten

Riksdagen har beslutat om anslag till Kungliga hov- och slottsstaten för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 1, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:61).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivet anslag.
1Verksamhet

Anslaget avser att täcka kostnaderna för statschefens officiella funktioner inklusive kostnaderna för den kungliga familjens resor. Från anslaget betalas också driftskostnader för de kungliga slotten utom för fastighetsunderhåll. Från anslaget betalas vidare Kungliga Husgerådskammarens underhåll och vård av de konstverk, möbler och andra inventarier i de kungliga slotten som tillhör staten men som disponeras av Konungen.

Återrapportering

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall med undantag av föreskriften i 2 kap. 4 § om resultatredovisning tillämpas på Kungliga slottsstaten (anslagspost 2). I stället för resultatredovisning skall Hovstaterna lämna en berättelse över den samlade verksamheten. Verksamhetsberättelsen skall koncentreras på verksamheterna vid Ståthållarämbetet och Kungliga Husgerådskammaren.
1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:1Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet48 232 tkr
90:1 ap.1Kungliga hovstaten (Ram)48 232 tkr

Disponeras av Kungl. Slottsstaten46 342 tkr
90:1 ap.2Kungliga slottsstaten (Ram)46 342 tkr


Villkor
90:1 ap.1 Kungliga hovstaten

(Hovförvaltningen och Riksmarskalksämbetet) Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.90:1 ap.2 Kungliga slottsstaten

(Ståthållarämbetet och Kungl. Husgerådskammaren) Anslagsposten disponeras av Riksmarskalksämbetet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
90:1 ap.103 %0
90:1 ap.21 4003 %0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Kungl. Slottsstaten2 9002 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Kungl. Slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 90:1 Kungliga hov- och slottsstaten ap.2.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Pär Nuder
Astrid Nensén Uggla
Kopia till:

Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksmarskalksämbetet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Förvaltningsavdelningen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, RoB-enheten