Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut45

2003-12-18Nationellt centrum för flexibelt lärande
Norra Stationsgatan 8B
28148 HÄSSLEHOLMU2003/4789/DK
(Slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Valideringsdelegationen

Riksdagen har beslutat om Valideringsdelegationens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Valideringsdelegationen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxnas lärandeFrämjande av validering


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Främjande av validering

Mål

Höja kvaliteten, stärka legitimiteten och öka likvärdigheten vid validering av vuxnas kompetens och kunskaper.


Återrapportering

Vidtagna åtgärder och resultaten av dessa.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Valideringsdelegationen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004-2007 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till det belopp som redovisas i budgetpropositionen för 2004. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. För 2004 skall också anges det aktuella ackumulerade utfallet. Prognosen får inte överskrida tilldelade/beräknade medel inklusive anslagssparande som disponeras. För innevarande år skall prognosen fördelas per månad så att jämförelser med faktiskt utfall möjliggörs. Utgiftsprognoser skall lämnas senast den 20 januari 2004, den 8 mars 2004, den 5 maj 2004, den 9 augusti 2004 och den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

Valideringsdelegationens behov av ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice skall mot ersättning tillhandahållas av Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) till och med utgången av 2007.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 och 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Delegationen skall senast den 1 februari 2004 redovisa innehållet i det avtal som reglerar villkoren för ekonomiadministrationen, personaladministrationen och kontorsservicen som tillhandahålls av Nationellt centrum för flexibelt lärande.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:19Valideringsdelegationen (Ramanslag)
Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande3 815 tkr
25:19 ap.1Valideringsdelegationen (Ram)3 815 tkr

Disponeras av Valideringsdelegationen11 446 tkr
25:19 ap.2Valideringsdelegationen (Ram)11 446 tkr


Villkor
25:19 ap.1 Valideringsdelegationen

Medlen skall användas i enlighet med förordningen (2003:1096) om instruktion för Valideringsdelegationen.

Medel skall utbetalas efter beslut av Valideringsdelegationen.25:19 ap.2 Valideringsdelegationen

Medlen skall användas i enlighet med förordningen (2003:1096) om instruktion för Valideringsdelegationen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:19 ap.1112-0
25:19 ap.2338-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkorBelopp som förs till räntekontot

Till Nationellt centrum för flexibelt lärandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • belopp enligt nedanstående tabell avseende anslaget 25:19 Valideringsdelegationen ap.1.
Till Valideringsdelegationens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • belopp enligt nedanstående tabell avseende anslaget 25:19 Valideringsdelegationen ap.2.
MånadNationellt centrum för flexibelt lärandeValideringsdelegationen
Januari1 2720
Februari1 2720
Mars1 2710
April01 271
Maj01 271
Juni01 272
Juli01 272
Augusti01 272
September01 272
Oktober01 272
November01 272
December01 272
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Valideringsdelegationen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret