Socialdepartementet
Protokoll31
vid regeringssammanträde
2003-12-11S/2002/9983/SK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 14:8 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder.

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 14:8 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder (prop. 2003/04:01, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:8Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen0 tkr
14:8 ap.2Till Kriminalvårdsstyrelsens disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen153 250 tkr
14:8 ap.1Till regeringens disposition (Ram)153 250 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
14:8 ap.20-0
14:8 ap.10Allt0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kriminalvårdsstyrelsen
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret