Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 8

2003-12-04Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2003/8498/ITFoU
N2003/8885/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2003/04:75)

Riksdagen har beslutat om anslaget 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg. omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.

Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:4Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet144 000 tkr


Villkor
37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

1. Förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt gäller för anslaget.

2. Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtal mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

3. Kammarkollegiet skall efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB, varvid bolagets kostnader skall vara vederbörligen styrkta.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
37:40-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Kammarkollegiet får i enlighet med förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för mervärdesskatt rekvirera belopp motsvarande den mervärdesskatt som för anslaget uppkommer i transfereringsverksamheten.

På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Eva Sjöberg
Kopia till:

trafikutskottet, riksdagen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
SOS Alarm Sverige AB