Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 11

2003-12-04Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 LULEÅN2003/8593/ITFOU
N2003/8885/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2003/04:YY)

Riksdagen har beslutat om anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivet anslag.

37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Ramanslag 450 000 000 kr

Anslaget disponeras av länsstyrelserna (anslagsposterna 1-17), Verket för näringslivsutveckling (anslagsposten 18), regeringen (anslagsposten 19), Skatteverket (anslagsposten 20) och Post- och telestyrelsen (anslagsposten 21).
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:7IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling98 063 tkr
37:7 ap.18Verket för näringslivsutveckling (Ram)98 063 tkr
37:7 ap.18.1Verket för näringslivsutveckling (Ram)250 tkr
37:7 ap.18.2Regionförbundet i Kalmar län, administrativa kostnader (Ram)342 tkr
37:7 ap.18.3Gotlands kommun, administrativa kostnader (Ram)248 tkr
37:7 ap.18.4Skåne läns landsting, administrativa kostnader (Ram)522 tkr
37:7 ap.18.5Västra Götalands läns landsting, administrativa kostnader (Ram)658 tkr
37:7 ap.18.6Regionförbundet i Kalmar län, IT-infrastruktur (Ram)21 008 tkr
37:7 ap.18.7Gotlands kommun IT-infrastruktur (Ram)7 036 tkr
37:7 ap.18.8Skåne läns landsting, IT-infrastruktur (Ram)24 294 tkr
37:7 ap.18.9Västra Götalands län landsting IT-infrastruktur (Ram)43 705 tkr

Disponeras av Post- och Telestyrelsen1 850 tkr
37:7 ap.21Post- och telestyrelsen (Ram)1 850 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län18 087 tkr
37:7 ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (Ram)18 087 tkr
37:7 ap.1.1Administrativa kostnader (Ram)462 tkr
37:7 ap.1.2IT-infastruktur (Ram)17 625 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län9 441 tkr
37:7 ap.2Länsstyrelsen Uppsala län (Ram)9 441 tkr
37:7 ap.2.1Administrativa kostnader (Ram)290 tkr
37:7 ap.2.2IT-infrastruktur (Ram)9 151 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län9 983 tkr
37:7 ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (Ram)9 983 tkr
37:7 ap.3.1Administrativa kostnader (Ram)316 tkr
37:7 ap.3.2IT-infrastruktur (Ram)9 667 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län12 328 tkr
37:7 ap.4Länsstyrelsen i Östergötlans län (Ram)12 328 tkr
37:7 ap.4.1Administrativa kostnader (Ram)350 tkr
37:7 ap.4.2IT-infrastruktur (Ram)11 978 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län12 967 tkr
37:7 ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (Ram)12 967 tkr
37:7 ap.5.1Administrativa kostnader (Ram)350 tkr
37:7 ap.5.2IT-infrastruktur (Ram)12 617 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län11 627 tkr
37:7 ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (Ram)11 627 tkr
37:7 ap.6.1Administrativa kostnader (Ram)308 tkr
37:7 ap.6.2IT-infrastruktur (Ram)11 319 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län8 136 tkr
37:7 ap.7Länsstyrelsen i Blekinge län (Ram)8 136 tkr
37:7 ap.7.1Administrativa kostnader (Ram)282 tkr
37:7 ap.7.2IT-infrastruktur (Ram)7 854 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län11 726 tkr
37:7 ap.8Länsstyrelsen i Hallands län (Ram)11 726 tkr
37:7 ap.8.1Administrativa kostnader (Ram)290 tkr
37:7 ap.8.2IT-infrastruktur (Ram)11 436 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län21 910 tkr
37:7 ap.9Länsstyrelsen i Värmlands län (Ram)21 910 tkr
37:7 ap.9.1Administrativa kostnader (Ram)376 tkr
37:7 ap.9.2IT-infrastruktur (Ram)21 534 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län10 174 tkr
37:7 ap.10Länsstyrelsen i Örebro län (Ram)10 174 tkr
37:7 ap.10.1Administrativa kostnader (Ram)342 tkr
37:7 ap.10.2IT-infrastruktur (Ram)9 832 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län6 981 tkr
37:7 ap.11Länsstyrelsen i Västmanlands län (Ram)6 981 tkr
37:7 ap.11.1Administrativa kostnader (Ram)334 tkr
37:7 ap.11.2IT-infrastruktur (Ram)6 647 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län29 436 tkr
37:7 ap.12Länsstyrelsen i Dalarnas län (Ram)29 436 tkr
37:7 ap.12.1Administrativa kostnader (Ram)368 tkr
37:7 ap.12.2IT-infrastruktur (Ram)29 068 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län21 849 tkr
37:7 ap.13Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Ram)21 849 tkr
37:7 ap.13.1Administrativa kostnader (Ram)324 tkr
37:7 ap.13.2IT-infrastruktur (Ram)21 525 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län23 866 tkr
37:7 ap.14Länsstyrelsen i Västernorrlands län (Ram)23 866 tkr
37:7 ap.14.1Administrativa kostnader (Ram)300 tkr
37:7 ap.14.2IT-infrastruktur (Ram)23 566 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län34 474 tkr
37:7 ap.15Länsstyrelsen i Jämtlands län (Ram)34 474 tkr
37:7 ap.15.1Administrativa kostnader (Ram)308 tkr
37:7 ap.15.2IT-infrastruktur (Ram)34 166 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län45 360 tkr
37:7 ap.16Länsstyrelsen i Västerbottens län (Ram)45 360 tkr
37:7 ap.16.1Administrativa kostnader (Ram)368 tkr
37:7 ap.16.2IT-infrastruktur (Ram)44 992 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län47 341 tkr
37:7 ap.17Länsstyrelsen i Norrbottens län (Ram)47 341 tkr
37:7 ap.17.1Administrativa kostnader (Ram)360 tkr
37:7 ap.17.2IT-infrastruktur (Ram)46 981 tkr

Disponeras av Riksskatteverket6 000 tkr
37:7 ap.20Riksskatteverket (Ram)6 000 tkr

Disponeras av regeringen8 401 tkr
37:7 ap.19Till regeringens disposition (Ram)8 401 tkr


Villkor
37:7 ap.19 Till regeringens disposition

Villkor för anslagspost 1-21.

Villkor för anslag

Anslagssparande

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen till självstyrelseorganen/samverkansorganen. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive självstyrelseorgans och samverkansorgans tilldelade belopp inklusive beviljad anslagskredit. Utbetalning skall ske via verkets datasystem STINS.

Anslagsposterna 1 - 17, delposterna 1, och anslagsposten 18, delposterna 2 - 5

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposterna 1 - 17, delposterna 2, och anslagsposten 18, delposterna 6 - 9

Medlen får användas till

- IT-infrastrukturutbyggnad i enlighet med förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

- upprättande av kommunala IT-infrastrukturprogram i enlighet med förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposten 18, delposten 18.1

Medlen får användas till täckande av administrativa kostnader för verksamhet med anknytning till anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Anslagsposten 18, delposterna 2 - 9

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av självstyrelseorganen/samverkansorganen och enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive självstyrelseorgans och samverkansorgans tilldelade belopp inklusive beviljad anslagskredit. Utbetalning skall ske via Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS.

Anslagsposten 20

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.

Anslagsposten 21

Medlen får användas till kostnader för verksamhet som bedrivs för att bistå länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan/samverkansorgan och kommuner vid tillämpningen av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS avseende anslagsposterna 1-18 per delpost skall ske senast tre veckor efter fattade beslut av Verket för näringslivsutveckling, länsstyrelserna och självstyrelseorganen/ samverkansorganen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
37:7 ap.18.10Allt0
37:7 ap.18.20Allt0
37:7 ap.18.30Allt0
37:7 ap.18.40Allt0
37:7 ap.18.50Allt0
37:7 ap.18.60Allt0
37:7 ap.18.70Allt0
37:7 ap.18.80Allt0
37:7 ap.18.90Allt0
37:7 ap.210Allt0
37:7 ap.1.10Allt0
37:7 ap.1.20Allt0
37:7 ap.2.10Allt0
37:7 ap.2.20Allt0
37:7 ap.3.10Allt0
37:7 ap.3.20Allt0
37:7 ap.4.10Allt0
37:7 ap.4.20Allt0
37:7 ap.5.10Allt0
37:7 ap.5.20Allt0
37:7 ap.6.10Allt0
37:7 ap.6.20Allt0
37:7 ap.7.10Allt0
37:7 ap.7.20Allt0
37:7 ap.8.10Allt0
37:7 ap.8.20Allt0
37:7 ap.9.10Allt0
37:7 ap.9.20Allt0
37:7 ap.10.10Allt0
37:7 ap.10.20Allt0
37:7 ap.11.10Allt0
37:7 ap.11.20Allt0
37:7 ap.12.10Allt0
37:7 ap.12.20Allt0
37:7 ap.13.10Allt0
37:7 ap.13.20Allt0
37:7 ap.14.10Allt0
37:7 ap.14.20Allt0
37:7 ap.15.10Allt0
37:7 ap.15.20Allt0
37:7 ap.16.10Allt0
37:7 ap.16.20Allt0
37:7 ap.17.10Allt0
37:7 ap.17.20Allt0
37:7 ap.200Allt0
37:7 ap.1913 500Allt0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkorBelopp som förs till räntekontot

Till Post- och Telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. ap.21.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Anna Wibom
Kopia till:

Verket för näringslivsutveckling
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Post- och Telestyrelsen
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Glesbygdsverket
Trafikutskottet, Riksdagen
Näringsutskottet, Riksdagen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/NL
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting