Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut29

2003-12-18Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
10378 STOCKHOLMU2003/4789/ DK (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Centrala Etikprövningsnämnden

Riksdagen har beslutat om Centrala Etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Centrala Etikprövningsnämnden och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikEtikprövningsverksamhetEtikprövningsverksamhet
Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Etikprövningsverksamhet

Mål 1

Säkerställa att etikprövning genomförs med hög kvalitet och under beaktande av medborgarnas intresse. Prövningen skall genomföras så att säkerheten tryggas för såväl forskningspersoner som forskningshuvudmän samt genomföras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.


Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa en samlad bedömning av hur den har bidragit till måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.


Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål 1

Att genomföra en effektiv och rättssäker etikprövning.


Återrapportering

- antal inkomna och avgjorda ärenden,

- genomsnittligt antal ärenden per månad,

- genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen skall vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Övrig återrapportering

- Centrala etikprövningsnämndens kostnader,

- genomsnittlig handläggningsskostnad per ansökan,

- antal sammanträden inom Centrala etikprövningsnämnden.


Verksamhetsgren Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Mål

Att utöva effektiv tillsyn av efterlevnaden av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.


Återrapportering

- redovisning av tillsynens omfattning och inriktning samt hur tillsynsarbetet har bedrivits,

- redovisning av antalet tillsynsärenden och då särskilt redovisa antalet ärenden som uppkommit efter initiativ av Centrala etikprövningsnämnden,

- sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 och 2005 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 20042Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:9Centrala Etikprövningsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden4 110 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:91233 %0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Centrala etikprövningsnämnden616
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • belopp enligt nedanstående tabell avseende anslaget 26:9 Centrala Etikprövningsnämnden.
MånadCentrala etikprövningsnämnden
Januari1 028
Februari0
Mars0
April1 028
Maj0
Juni0
Juli1 027
Augusti0
September0
Oktober1 027
November0
December0
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Centrala etikprövningsnämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport och finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Myndigheten skall i samband med att utgiftsprognosen redovisas, senast den 9 augusti 2004, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden.

På regeringens vägnar

Thomas Östros
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet