Regeringsbeslut
8
2003-11-27 Ku2003/2197/Kr

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens musiksamlingar


 

 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att öka anslagskrediten till 2 300 000 kronor och räntekontokrediten till 4 600 000 kronor för anslag 28:28 ap 8 Statens musiksamlingar.

Med anledningen av de höjda krediterna skall Statens musiksamlingar senast den 1 mars 2004 i en särskild skrivelse till regeringen redogöra för hur ett balanserat resultat skall uppnås för myndigheten senast vid utgången av 2004.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens musiksamlingars ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Statens musiksamlingar är att bevara vårt kulturarv. Myndig­heten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kultur­arvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Statens musiksamlingars verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.


Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.


Återrapportering: Statens musiksamlingar skall redovisa

- policy för insamling respektive gallring av föremål,

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- arbetet med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda perspektiv såsom kön, klass, kulturell bakgrund och generation.

Återrapportering

: Statens musiksamlingar skall redovisa i vilken utsträck­ning olika perspektiv uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv samt registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relateras till respektive institutions insamlingspolicy.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna.

Återrapportering: Statens musiksamlingar skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet. Redovisningen skall bl.a. omfatta

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation,

- hur samlingarna gjorts tillgängliga t.ex. genom presentation av sam­lingarna på Internet, depositioner och utlån,

- åtgärder som vidtagits för att öka Musikmuseets tillgänglighet för funktionshindrade.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att nå fler och nya besökare i Musikmuseet.

Återrapportering: Statens musiksamlingar skall redovisa

- antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt elever),

- antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- utställningar och annan programverksamhet som riktats mot bestämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten.

Målet är att upprätthålla nuvarande nivå på låneservicen vid Statens musikbibliotek.

Återrapportering: Statens musiksamlingar skall redovisa

- antal lokala lån,

- antal fjärrlån inom och utom landet,

- antal nya låntagare.

Målet är att genom rådgivning och information stödja musiklivet.

Återrapportering: Statens musiksamlingar skall redovisa hur myndigheten arbetar för att ge service till olika delar av musiklivet: utövare, musik­undervisning, musikmedier, musikvetenskap och allmänheten.

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola.

Återrapportering: Statens musiksamlingar skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att uppnå ökad kunskap inom de områden myndigheten verkar.

Återrapportering: Statens musiksamlingar skall redovisa hur man arbetat mot målet samt resultatet av detta arbete. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med områdena. Resultatet skall bedömas och analyseras av myndigheten utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall omfatta olika personal- och ämneskatego­rier och ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Statens musiksamlingar skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.


Övrig återrapportering

Statens musiksamlingar skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum. Östersjösamarbetet skall särredovisas.

Statens musiksamlingar skall redovisa samarbetsprojekt där myndigheten deltar och resultatet av dessa.

Statens musiksamlingar skall kartlägga och analysera det regionala utfal­let av myndighetens verksamhet för år 2002 respektive år 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 resp. den 1 mars 2004.

Statens musiksamlingar skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redo­visningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksam­het, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. upp­värmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd. Statens musiksamlingar skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende år 2003.1.2Uppdrag

Mot bakgrund av underskottet i Statens musiksamlingars verksamhet skall myndigheten senast den 15:e varje månad till Kulturdepartementet i särskilda rapporter redovisa samtliga inkomster och utgifter samt anslagsbelastning. Redovisningen skall innefatta uppgifter om ackumulerat utfall samt prognoser för samtliga inkomster och utgifter samt anslagsbelastningen totalt för år 2003. Uppgifterna skall kortfattat analyseras av myndigheten. I delårsrapporten för första halv­året 2003 skall en längre redogörelse lämnas för vilka åtgärder som vid­tagits för att uppnå ett balanserat resultat vid 2003 års utgång samt även resultatet av dessa åtgärder.

Statens musiksamlingar skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering2.2Övriga villkor

(tkr)

Anslagskredit

Räntekonotkredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

28:28.8 Statens musiksamlingar

2 300

4 600

38 938

2 900

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens musiksamlingar kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens musiksamlingar skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsinkomster001 5001 50000
Summa001 5001 50000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musiksamlingar får mot avgift till myndigheter och enskilda till­handahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndig­heten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Jakob Kihlberg


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningaavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
RIksrevisionen