Regeringsbeslut
24
2003-11-27 Fi2003/4145(delvis)





Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket.


 

Riksdagen har beslutat om anslag för avveckling av Riksrevisionsverket för budgetåret 2003 (prop.2002/03:1, utg.omr. 2, bet.2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85).



 

Regeringen beslutar, med ändring av beslut den 20 december 2002 och den 18 juni 2003, att följande skall gälla för budgetåret 2003.




1Verksamhet



PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsyn





2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10Ekonomiska rådet (ramanslag)2 332 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


1:11Utvecklingsarbete (ramanslag)13 170 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


1:15Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader (ramanslag)29 790 tkr
1:15 ap.1Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket (ram)15 000 tkr

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för RRV
1:15 ap.2Regeringskansliet/Finansdepartementet (ram)14 790 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

1:15 Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader

För avveckling av Riksrevisionsverket disponerar regeringen/Finans-departementet anslaget 1:15 Riksrevisionsverket, avvecklingskostnader. I regeringsbeslut den 24 mars 2003 ställdes en del av anslaget till avvecklarens disposition. För att underlätta den ekonomiadministrativa hanteringen inrättas två anslagsposter.

Medlen under anslagspost 1 skall utbetalas till det räntekonto som avvecklingsenheten tar över från Riksrevisionsverket vid månadsskiftet juni/juli 2003. Den 1 juli 2003 utbetalas 5 miljoner kronor och den 25 augusti 2003 utbetalas 5 miljoner kronor.

Den slutliga premien, avseende Riksrevisionsverkets personal, för statens avtalsförsäkringar för 2003, vilken fastställs av Nämnden för statens avtalsförsäkringar i maj 2004, skall belasta anslagsposten 2, anslaget 1:15 RRV, avvecklingskostnader.


1:15 ap.1 Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket

5 miljoner kronor skall överföras till räntekontot den 1 december 2003.


2:5Avgift för Stadshypotekskassans grundfond (ramanslag)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


2:6Insatser i internationella finansiella institutioner (ramanslag)56 000 tkr
2:6 ap.1Internationella finansiella organisationer (ram)56 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
2:6 ap.2Garantiinfrianden (ram)0 tkr

Disponeras av Riksgäldskontoret
2:6 ap.3Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

2:6 ap.1 Internationella finansiella organisationer

Anslagspost 1 skall användas till:

1) den sjätte årliga utbetalningen av 6 412 500 euro till EBRD med anledning av ökningen av bankens grundkapital under 1998-2005;

2) den årliga medlemsavgiften på 40 360 euro till CEB;


2:6 ap.2 Garantiinfrianden

Riksgäldskontoret får efter beslut av regeringen disponera medel från anslagspost 2 för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av statens garantier till följande internationella finansiella institutioner: Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB) och Europarådets utvecklingsbank (CEB).



Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:2Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (reservationsanslag)345 800 tkr
48:2 ap.1Till regeringens disposition (reservation)229 996 tkr

Disponeras av regeringen
48:2 ap.2Bidrag för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden (reservation)10 290 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
48:2 ap.3Täckning av förluster på kreditgarantier som avlöser kommunala borgensåtaganden (reservation)0 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
48:2 ap.4Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe (reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
48:2 ap.5Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll (reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
48:2 ap.6Bidrag till kommuner med höga kostnader för vissa funktionshindrade personer (reservation)100 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
48:2 ap.7Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser (reservation)5 514 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

48:2 ap.1 Till regeringens disposition

1. Anslagsposten 1 skall användas för bidrag till särskilda insatser för att i rekonstruktivt syfte tillfälligt bistå kommuner och landsting som har en särskilt svår ekonomisk situation.

Anslagsposten 1 för även användas för att bistå kommuner, som har haft betydande kostnader till följd av översvämningarna i juli 2000.

I anslagsposten ingår cirka 160 miljoner kronor som skall användas för omställningsbidrag till landsting med befolkningsminskning (prop. 2002/2003:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

I anslagsposten 1 ingår högst 50 miljoner kronor för att främja samverkansprojekt mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning i enligt med riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2003 (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

I anslagsposten 1 ingår 350 miljoner kronor för bidrag till ett högkostnadsskydd för kommuner med höga kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bidraget fördelas av regeringen i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Vissa kommunalekonomiska frågor (prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU3, rskr. 2000/01:126).

I anslagsposten 1 ingår högst 90 miljoner kronor som skall användas för att förebygga hiv/aids i storstadsregionerna i enlighet med riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2003 (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).


48:2 ap.2 Bidrag för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden

Anslagsposten 2 skall användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.


48:2 ap.3 Täckning av förluster på kreditgarantier som avlöser kommunala borgensåtaganden

Statens bostadsnämnd får mot faktura betala de medel som reserverats under anslagsposten 3 till Statens Bostadskreditnämnd.


48:2 ap.4 Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe

Anslagsposten 4 får användasför satsningar i syfte att erhålla ett bättre underlag för uppföljning av ekonomi och verksamhet i kommuner och landsting och för att på olika sätt stimulera effektiviseringsarbetet i kommuner och landsting.


48:2 ap.5 Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll

Anslagsposten 5 är ett äldreanslag, eventuellt anslagssparande skall föras till anslagsposten 1, till regeringens disposition.


48:2 ap.6 Bidrag till kommuner med höga kostnader för vissa funktionshindrade personer

6. Anslagsposten 6 skall användas för bidrag till kommuner med särskilt kostnadskrävande insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU3, rskr. 2000/01:126).

8. I anslagspost 6 ingår 99,5 miljoner kronor som tilldelats kommuner med höga kostnaderna för vissa funktionshindrade personer med särskilt stora behov av vård och omsorg för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2). Av anslagsposten 6 för högst 500 000 kronor användas för Socialstyrelsen utgifter för att administrera extra statsbidrag för LSS-insatser som är särskilt kostnadskrävande (regeringsbeslut 2003-06-18, nr 18).


48:2 ap.7 Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser

Anslagsposten 7 skall användas till kommittén Rådet för kommunala analyser och jämförelser (dir. 2002:91), (prop. 2002/2003:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).



2.2.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

B:003Statliga ägarinsatser m.m i Nordbanken (ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet



Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

A:011Internationellt samarbete (ramanslag)
A:011 ap.1Europeisk bostadsmässa (ram)

Disponeras av regeringen
A:011 ap.2FN EU och östersjösamarbete (ram)

Disponeras av Regeringskansliet
A:011 ap.3Inernationellt samarbete inom bostadssektorn (ram)

Disponeras av Regeringskansliet



2.2.4Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:10350-
1:111980-
1:1500
1:15 ap.100
1:15 ap.200
2:500-
2:62 8000
2:6 ap.12 8000-
2:6 ap.200-
2:6 ap.300
B:003047 412Allt
A:01100
A:011 ap.100Allt
A:011 ap.200Allt
A:011 ap.300Allt
48:200
48:2 ap.100Allt
48:2 ap.200Allt
48:2 ap.300Allt
48:2 ap.400Allt
48:2 ap.500Allt
48:2 ap.600Allt
48:2 ap.700





På regeringens vägnar


Bosse Ringholm
Anne Dahl


Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet, BA1, RoB och BuS