Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2003-12-11Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 33:2 Landsbygdslån inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr. 2003/4:97)

Riksdagen har beslutat om anslaget 33:2 Landsbygdslån, under utgiftsområdet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg. omr. 19, bet. 2003/04:NU2, rskr. 2003/04:97).

Mål m.m. för Verkets för näringslivsutveckling samt länsstyrelsernas regionala utvecklingspolitiska verksamheter behandlas i regleringsbreven för dessa myndigheter. Mål m.m. för Skåne läns landstings och Västra Götalands läns landstings samt de kommunala samverkansorganen i Kalmar och Gotlands län regionala utvecklingspolitiska verksamheter framgår av särskilt villkorsbeslut för dessa.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för anslag 33:2.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:2Landsbygdslån (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling20 000 tkr


Villkor
33:2 Landsbygdslån

Anslaget används för landsbygdslån som beviljas av länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen i Gotlands och Kalmar län.

Anslaget skall användas för utbetalning av landsbygdslån enligt förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd och förordningen (2000:284) stöd till kommersiell service.

Nedan angivna länsstyrelser, självstyrelseorgan och samverkansorgan får under budgetåret 2004 bevilja landsbygdslån enligt ramar som framgår nedan. Den sammanlagda beslutsramen för år 2004 uppgår till 60 000 000 kronor.

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 1 000 000

2. Länsstyrelsen i Uppsala län 1 000 000

3. Länsstyrelsen i Södermanlands län 1 000 000

4. Länsstyrelsen i Östergötlands län 1 000 000

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 000 000

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län 1 000 000

7. Regionförbundet i Kalmar län 1 000 000

8. Gotlands kommun 1 000 000

9. Länsstyrelsen i Blekinge län 1 000 000

10. Skåne läns landsting 1 000 000

11. Länsstyrelsen i Hallands län 1 000 000

12. Västra Götalands läns landsting 2 000 000

13. Länsstyrelsen i Värmlands län 3 000 000

14. Länsstyrelsen i Örebro län 3 000 000

15. Länsstyrelsen i Västmanlands län 3 000 000

16. Länsstyrelsen i Dalarnas län 3 000 000

17. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 3 000 000

18. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 3 000 000

19. Länsstyrelsen i Jämtlands län 3 000 000

20. Länsstyrelsen i Västerbottens län 3 000 000

21. Länsstyrelsen i Norrbottens län 3 000 000

22. Till regeringens förfogande 20 000 000

___________

Summa kr 60 000 000

Räntor, avbetalningar och andra återbetalningar på landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån. Återbetalningar av landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån.

Länsstyrelsen, självstyrelseorganet och Verkets för näringslivsutveckling skall senast tre veckor efter beslut om lån registrera detta m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:20-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER