Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 6

2003-12-11Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2003/8956/ESB
N2003/9082/ESB (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket inom utgiftsområde 21 Energi (rskr. 2003/04:96)

Riksdagen har beslutat om anslaget 35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket för budgetåret 2004 (prop.2003/04:1, utg. omr. 21, bet. 2003/04:NU3, rskr. 2003/04:96).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 21 Energi

35:10Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet315 350 tkr


Villkor
35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket

Kammarkollegiet skall betala ut ersättning från anslaget i enlighet med det avtal som träffats om ersättning mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30 november 1999 i samband med stängningen av Barsebäcksverket. Utbetalningarna skall göras efter att Kammarkollegiet har samrått med Statens energimyndighet.

Kammarkollegiet skall sköta den ekonomiska förvaltningen av detta anslag. Formerna för hur ersättningen skall lämnas framgår av avtalet och dess bilagor. Kammarkollegiet skall samråda med Statens energimyndighet om det krävs för att tillämpa bestämmelserna i avtalet om ersättning till Vattenfall AB.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
35:1031 535-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Erik Thornström
Kopia till:

Regeringskansliets revisionskontor/SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Riksdagen, näringsutskottet