Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 6

2003-12-11Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2003/8956/ESB
N2003/9082/ESB (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket inom utgiftsområde 21 Energi (rskr. 2003/04:96)

Riksdagen har beslutat om anslaget 35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket för budgetåret 2004 (prop.2003/04:1, utg. omr. 21, bet. 2003/04:NU3, rskr. 2003/04:96).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004.
</
1Verksamhet