Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 16

2003-12-04Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2003/7430/ARM
N2003/1840/ARM
N2003/8814/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (rskr. 2003/04:70)

Riksdagen har beslutat om verksamheten för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avseende budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 14, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och nedan angivet anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.


Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.


Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål

Ärenden skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapportering

Nämnden skall kortfattat redovisa antalet ärenden som den har handlagt.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:5Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet71 tkr


Villkor
23:5 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Kammarkollegiet svarar för årsredovisningen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
23:52-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Nämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Nämnden undantas från kravet att lämna resultatredovisning enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i de fall verksamhet inte har förekommit under budgetåret.

På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till:

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Patent- och registreringsverket