Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut46

2003-12-18Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLMU2003/804/UNG (slutligt)
U2003/3193,
3491/UNG
U2003/4790/DK (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Ungdomsstyrelsen

Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet.2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:88).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UngdomspolitikFörvaltningNationell ungdomspolitik
Kommunal ungdomspolitik
Fritid och föreningsliv
Internationellt ungdomsutbyte


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Ungdomspolitik

Mål

Ungdomspolitik

1. Ungdomar skall ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv.

2. Ungdomar skall ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet.

3. Ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande skall tas till vara som en resurs.


Återrapportering

En sammanfattande bedömning i årsredovisningen av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen.


Verksamhetsområde Förvaltning

Verksamhetsgren Nationell ungdomspolitik

Mål

Öka myndigheternas och de övriga nationella aktörernas förutsättningar att bidra till att ungdomspolitikens mål uppnås.


Återrapportering

Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndigheternas kontakter med myndigheter och andra nationella aktörer i ungdomspolitiska frågor.

Beskrivning av det arbete som syftat till att öka kunskaperna om målen för ungdomspolitiken hos myndigheter och andra nationella aktörer samt en bedömning av i vilken mån dessa kunskaper har ökat hos berörda.

Redovisning av antalet referensgrupper och utredningar på nationell nivå som myndigheten har initierat eller medverkat i samt de huvudsakliga frågor som har behandlats.

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den nationella ungdomspolitiken.


Verksamhetsgren Kommunal ungdomspolitik

Mål

Öka kommunernas förutsättningar att utveckla en kunskapsbaserad sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik med hög grad av ungdomsinflytande.


Återrapportering

Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndighetens kontakter med kommuner i frågor om kommunal ungdomspolitik.

Redovisning av myndighetens arbete med inriktningen att öka antalet kommuner som i samarbete med kommunens unga tar fram kommunala handlingsplaner och liknande dokument som berör ungdomars villkor samt arbetar för att göra innebörden i dessa känd för ungdomar.

Redovisning av myndighetens arbete med inriktning att öka antalet kommuner som har inrättat ändamålsenliga former för återkommande dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i syfte att möjliggöra för unga att utöva inflytande över den kommunala verksamhetsplaneringen.

Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört enkätundersökningar genom de ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation samt redogörelse för vad dessa undersökningar visar.

Redovisning av myndighetens insatser för att utveckla ungdomspolitiska stödjepunkter samt beskrivning av inriktningen på de olika stödjepunkternas verksamheter.

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den kommunala ungdomspolitiken fördelat efter inriktning.


Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv

Mål

Stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom bidragsgivning till ungas egen organisering samt stöd till metodutveckling inom ungas fritids- och kulturliv.


Återrapportering

Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med ungdomsorganisationer och ungdomsprojekt inom kultur- och fritidsområdet.

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer samt fördelningen av den del av AB Svenska Svenska Spels vinst som Ungdomsstyrelsen har att fördela till ungdomsorganisationernas lokala verksamheter.

Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten.

Redovisning av medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som får grundbidrag fördelat på ålder och kön.

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom fritid och föreningsliv.

Redovisning av dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört.


Verksamhetsgren Internationellt ungdomsutbyte

Mål

Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodutveckling inom ungdomsutbytet.


Återrapportering

Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med organisationer som arbetar med internationellt ungdomsutbyte.

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar inom EU-programmet Ungdom samt de deltagandes fördelning på ålder och kön.

Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten.

Redovisning av andelen av fördelade medel som riktas till ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang.

Redogörelse för samarbetspartners, fördelade på olika länder, i projekt som beviljats bidrag från myndigheten.

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom internationellt ungdomsutbyte.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser 2004

Ungdomsstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för år 2004 till och med 2006 för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 samt

- den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

Mål 1

Ungdomsstyrelsen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Ungdomsstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Mål 2

Ungdomsstyrelsen skall bedriva en effektiv verksamhet som bidrar till att målen för den nationella ungdomspolitiken uppnås.

Återrapportering

Ungdomsstyrelsen skall redogöra för

- målgruppernas bedömning av myndighetens verksamhet (all verksamhet respektive de olika verksamhetsgrenarna),

- de anställdas bedömning av arbetssituationen,

- genomsnittlig tid för kompetensutveckling per anställd,

- antalet besök på myndighetens webbplats (dels totalt för myndigheten, dels uppdelat på verksamhetsgren),

- vilka metoder som myndigheten i sin verksamhet har använt för att ta till vara ungdomar som en resurs.1.4Uppdrag

Till Ungdomsstyrelsen uppdras att

1. följa upp utvecklingen av ungdomars villkor i förhållande till de ungdomspolitiska mål som faller inom myndighetens ansvarsområde (delmål 11, 14, 20, 22, 25, 26 29 och 32) enligt regeringsbeslut den 5 december 2002 (Ju 2002/3367/U). Uppdraget skall redovisas den 30 april 2004,

2. utreda användningen av bidragen från den del av AB Svenska Spels vinst som Ungdomsstyrelsen fördelar till ungdomsorganisationernas lokala verksamheter. En beskrivning av vilka effekter dessa medel har på den lokala verksamheten skall göras med utgångspunkt i en intervjuundersökning med företrädare från statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer. Uppdraget skall redovisas senst den 30 juni 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

29:1Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)
Disponeras av Ungdomsstyrelsen18 975 tkr

29:2Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet4 300 tkr
29:2 ap.5Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (Ram)3 100 tkr
29:2 ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (Ram)1 200 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen81 800 tkr
29:2 ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (Ram)73 300 tkr
29:2 ap.2Nationellt kontor för EU-program (Ram)2 500 tkr
29:2 ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (Ram)6 000 tkr

Disponeras av regeringen1 289 tkr
29:2 ap.7Till regeringens disposition (Ram)1 289 tkr

Disponeras av Regeringskansliet500 tkr
29:2 ap.4Forskning om ungdom (Ram)500 tkr


Villkor
29:2 ap.5 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Medlen utbetalas efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet.29:2 ap.6 Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

Medlen utbetalas efter rekvisition till Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för direktinformation till ungdomar om internationellt utbyte. Anslagsposten har tillfälligt förstärkts för 2004.29:2 ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten skall användas för strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Bidragen utbetalas efter rekvisition med högst en fjärdedel per kvartal.29:2 ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten skall användas för finansieringen av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmet Ungdom.29:2 ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten skall användas för utvecklingsinsatser gentemot kommunerna.29:2 ap.7 Till regeringens disposition

Regeringskansliet har dispositionsrätt vad avser Till regeringens disposition.29:2 ap.4 Forskning om ungdom

Medeln utbetalas efter rekvision till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Rådet skall i samband med rekvisitionen redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
29:1569-0
29:2 ap.50-0
29:2 ap.60-0
29:2 ap.10-0
29:2 ap.20-0
29:2 ap.30-0
29:2 ap.70-0
29:2 ap.40-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Ungdomsstyrelsen1 4002 500
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 29:1 Ungdomsstyrelsen.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Information001 0001 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Avgiftsbelagd verksamhet
Information

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Reageringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomsstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Gudrun Dahlberg
Kopia till:

Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Statskontoret
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Centrum för internationellt ungdomsutbyte
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer