Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:9

2003-12-18Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMUD2003/64660/EIM

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning anslaget 39:4.

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 39:4. (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU 1, rskr. 2003/04:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:4AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet144 tkr


Villkor
39:4 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

Kammarkollegiet skall, efter rekvisition från AB Svensk Exportkredit (SEK), utbetala medel till SEK för eventuella underskott utgörande skillnaden mellan intäkter och kostnader, huvudsakligen ränteintäkter och räntekostnader, inom ramen för systemet med statsstödda exportkrediter enligt avtal med staten den 14 maj 1990. Ett nytt avtal mellan staten och SEK har träffats den 26 augusti 2002. Enligt det nya avtalet skall SEK i efterhand redovisa resultatet av den statsstödda verksamheten kvartalsvis och då också ge in en framställning om kostnadstäckning när så behövs. Kammarkollegiet behöver inte göra någon saklig prövning av inkomna redovisningar och eventuell begäran om utbetalning.

Om kreditverksamheten lämnar överskott skall nettot inbetalas till postgiro 950655-1 i Kammarkollegiet som bokför kostnader på anslaget och inkomster på inkomsttitel 2126 "Inlevererat överskott av statsstödda exportkrediter" i enlighet med den redovisning av beloppen som SEK gör till både regeringen och Kammarkollegiet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:400 tkr0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ulf Stange
Kopia till:

UD-RS
UD-PLAN-BUD
UD-PLAN-ORG
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/SÄ
RK
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
AB Svensk Exportkredit
Riksgäldskontoret
Riksdagen, näringsutskottet
Information Rosenbad