Miljödepartementet
Regeringsbeslut26

2003-12-18Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMM2003/3794/A
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 31:5.

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 31:5. (prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:73).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:5Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet38 000 tkr


Villkor
31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador

1. Anslaget får användas för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Anslaget får även användas för att finansiera förvaltningskostnader och utgifter för skadeutredningar m.m. I förvaltningskostnaderna ingår:

- arvoden till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för Fonden för fukt- och mögelskador

- löner och andra utgifter i samband med utgifter för fondens kansliverksamhet

- ersättning för hithörande verksamheter inom Kammarkollegiet såsom ekonomi, personaladministration, utbetalning av bidrag samt juridisk service.

2. Fondens medel skall vara placerade på statsverkets checkräkning i Sveriges riksbank. Utbetalning från fonden ombesörjs av Kammar-kollegiet efter beslut av fondens styrelse. Inbetalningar avseende fonden tillförs denna.

Åtaganden under punkt 1 får under budgetåret 2004 göras inom en ram av totalt 38 000 000 kr.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:50-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Anna-Karin Stoltz
Kopia till:

Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fonden för fukt- och mögelskador
Boverket