Regeringsbeslut
7
2003-12-04 S2003/9487/SK (delvis)





Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Riksförsäkringsverket


 

Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret 2003 den 19 december 2002 beslutat om verksamhet och medelsdisposition m.m. för socialför­säkringsadministrationen samt de anslag som Riksförsäkringsverket ansvarar för. Riksdagen har den 19 november 2003 (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:48) beslutat om tilläggsbudget för 2003.



 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Riksförsäkringsverket (RFV) och de allmänna försäkringskassorna samt nedan angivna anslag.




1Verksamhet


Verksamheten omfattar politikområdena 19-21 i sin helhet samt delar av politikområde 13 och 16. Politikområdena är indelade i ett antal verksamhetsområden.

Därutöver ingår Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten.

Verksamheten inom socialförsäkringens administration delas in i följande verksamhetsgrenar:

 • Handläggning,

 • Information,

 • Normering,

 • Tillsyn,

 • Ekonomistyrning,

 • IT-utveckling, och

 • Stabsfunktion.

Verksamhetsgrenarna Handläggning och Information är gemensamma för RFV och försäkringskassorna. Övriga verksamhetsgrenar avser RFV:s verksamhet.

För 2003 anges dels ett övergripande mål för socialförsäkringens administration, dels generella mål för respektive verksamhetsgren som gäller samtliga verksamhetsområden. Av tekniska skäl anges de generella målen under verksamhetsområdet Tandvård (politikområde 13 Hälso- och sjukvårdspolitik). Dessutom anges specifika mål för vissa verksamhetsgrenar under några verksamhetsområden.

Övergripande mål för socialförsäkringsadministrationen

Det övergripande målet för administrationen av socialförsäkringen är att socialförsäkringen skall administreras rättssäkert och effektivt samt lika för kvinnor och män så att tilltron till den bevaras och stärks.

Återrapportering

De försäkrades tilltro till socialförsäkringen och dess administration skall redovisas och kommenteras. Redovisningen skall särskilja försäk­rade som har respektive som inte har aktiva ärenden hos försäkrings­kassan. Redovisningen skall också innehålla en beskrivning över insatser administrationen genomfört i syfte att stärka organisationen i mötet med såväl försäkrade som med övriga intressenter.


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikTandvårdHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Hälso- och sjukvårdHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
HandikappolitikInsatser för delaktighet och jämlikhetHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ersättning vid arbetsoförmågaÅtgärder mot ohälsaHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ersättning vid arbetsoförmågaHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ekonomisk äldrepolitikErsättning vid ålderdomHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ersättning vid dödsfallHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ekonomisk familjepolitikFörsäkringHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Behovsprövade bidragHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Generella bidragHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÅlderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Riksförsäkringsverkets ansvarsområde.

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Återrapportering

För samtliga mål skall RFV ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa bidragit till måluppfyllelesen. Analysen och informationen skall så långt det är möjligt och motiverat vara könsuppdelad.

Insatser för en ökad likformighet och nationellt fokus skall belysas i förekommande fall.

Dessa återrapporteringskrav gäller för alla politikområden och verksamhetsområden samt specifika mål för verksamhetsgrenar som gäller för visst verksamhetsområde.

Verksamhetsområde Tandvård

Mål

Handläggningstiderna för ärenden enligt bestämmelserna om hög­kostnads­skydd för äldre avseende protetik skall minska väsentligt utan att kvaliteten försämras och kostnaderna ökar.


Återrapportering

RFV skall redovisa de åtgärder som verket och försäkringskassan i Skåne län har vidtagit för att nå målet samt hur handläggningstider, kvalitet och kostnad per handlagt ärende har utvecklats. Redovisningen skall ske senast den 1 maj 2003, den 1 september 2003 samt i årsredovisningen.

Generella mål för respektive verksamhetsgren som gäller samtliga verksamhetsområden

För samtliga mål skall RFV ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa bidragit till måluppfyllelsen. Analysen och informationen skall så långt det är möjligt och motiverat vara könsuppdelad.

Verksamhetsgren Handläggning

Mål

1. RFV och de allmänna försäkringskassorna ansvarar på regional och nationell nivå för god kvalitet och kostnadseffektivitet i handläggningen. Kvaliteten och kostnadseffektiviteten i hand­lägg­ningen skall öka och skillnaderna i genomströmningstid och andel fel mellan försäkrings­kassorna skall minska genom enhetliga lösningar. RFV skall som ansva­rig för den gemensamma verksamhetsutvecklingen inom socialförsäk­ringsadministrationen säkerställa att sådana lösningar tas fram och genomförs.

2. RFV och de allmänna försäkringskassorna skall aktivt förbereda ett effektivt mottagande av de IT-stöd som levereras. Den rationaliserings­potential som uppstår vid införandet av nya IT-stöd skall tas tillvara. RFV och försäk­rings­kassorna skall i detta arbete utgå från ett nationellt perspektiv och skapa enhetliga lösningar i linje med ett sådant. Detta är särskilt viktigt i frågor som rör personalomställning där samsyn mellan kassorna är av största vikt.

3. Fusk och missbruk av olika socialförsäkringsförmåner skall mini­meras.


Återrapportering

Följande resultatinformation skall så långt det är möjligt återrapporteras på verksamhetsområdesnivå och för väsentliga förmåner, med fokus på förändring över tiden samt skillnader inom och mellan försäkringskassor:

 • försäkrings-/bidragskostnad,

 • administrationskostnad, uppdelat på personal, IT och lokalkostnader,

 • antal beslut,

 • antal utbetalningar,

 • genomströmningstid,

 • stycktid,

 • kostnad per utbetalning,

 • kostnad per beslut,

 • andel fel,

 • antal överklaganden till länsrätt,

 • antal överklaganden som leder till ändring av beslut, samt

 • omfattning av fusk och missbruk.

Verksamhetsgren Information

Mål

RFV och de allmänna försäkringskassorna skall genom aktiva informa­tions- och andra förebyggande insatser ge allmänheten och andra intres­senter och aktörer god information om social­för­säkringen och om sina rättigheter och skyldigheter så att de ges goda förutsättningar att med­verka till att socialförsäkringen kan nyttjas effektivt och ändamåls­enligt. Under 2003 skall informationsinsatser om det reforme­rade pensions­systemet och arbetet med att minska sjukskrivningarna prioriteras.


Återrapportering

1. RFV skall redovisa insatser av större omfattning som genomförts i syfte att förbättra informationen inom de olika verksamhetsområdena. Redovisningen skall omfatta en redogörelse för hur väl insatserna utfallit.

2. RFV skall redovisa vilka insatser av större omfattning eller principiell vikt som genomförts i förebyggande och attitydpåverkande syfte för att stödja och underlätta för medaktörer, arbetsgivare och andra intressenter att medverka effektivt utifrån ändamålen i verksamheten. Redovisningen skall avse strategier och viktiga aktiviteter på olika verksamhetsområden.

Verksamhetsgren Normering

Mål

1. Likformighet, rättsäkerhet och kvalitet i ärendehandläggningen skall förbättras. RFV:s normering skall av försäkringskassorna uppfattas som ändamålsenlig och stödjande.

2. RFV skall verka för en utökad praxisbildning.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Tillsynen över de allmänna försäkringskassorna skall säkerställa likformighet, rättssäkerhet och kvalitet i handläggningen.


Återrapportering

Redovisningen skall omfatta en redogörelse för hur resultaten från tillsynen återförs och integreras i försäkringskassornas verksamhet.

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Mål

1. RFV skall stärka ekonomistyrningen inom socialförsäkringens administration. Verket skall inom ramen för sitt ansvar för ekonomi­styrningen av de allmänna försäkringskassorna skapa förutsättningar för kostnadseffektivitet i handläggningen av försäkrings- och bidrags­ärenden och minska skillnaderna inom och mellan försäkringskassorna.

2. Ekonomistyrningen skall användas som ett aktivt verktyg för att garantera att den rationaliseringspotential som uppstår tack vare IT-utvecklingen tas tillvara.


Återrapportering

Insatser med syfte att skapa förutsättningar för en ökad likformighet och ett nationellt fokus skall belysas.

Verksamhetsgren IT-utveckling

Mål

1. Effektivitet, produktivitet och kvalitet inom försäkrings­kassornas verksamhet skall öka genom en fortsatt utveckling av ett för försäkrings­kassorna enhetligt och modernt IT-stöd.

2. IT-utvecklingen skall förbättra möjligheterna att ge en fullgod service till de försäkrade.

3. IT-systemen inom socialförsäkringens administration skall utvecklas så att CSN och arbetslöshetskassorna får direktåtkomst till sådana upp­gifter i Riksförsäkringsverkets och de allmänna försäkringskassornas verksamhet som regeringen meddelat föreskrifter om i 5 a § socialför­säkringsregisterförordningen (1998:1576).


Verksamhetsgren Stabsfunktion

Mål

1. RFV skall som ansvarig för prognoser, analyser och rapportering inom sitt verksamhetsområde ha stort förtroende hos sina avnämare.

2. Forskning kring socialförsäkringens administration skall komma till stånd.


Politikområde Handikappolitik

Mål
 • en samhällsgemenskap med mångfald som grund,

 • att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

 • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Utöver ovanstående politikområdesmål och nedamstående specifika mål gäller de generella mål och återrapporteringskrav för respektive verksamhetsgren som anges under Politikområde 13 Hälso- och sjukvårdspolitik (verksamhetsområde Tandvård).

Verksamhetsområde Insatser för delaktighet och jämlikhet


Verksamhetsgren Handläggning

Mål

Genomströmningstiderna för assistansersättning och skillnaderna mellan försäkringskassorna skall minska påtagligt.


Återrapportering

RFV skall redovisa de strukturella förändringar som genomförts i hand­läggningen för att uppnå varaktiga resultat.

Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Mål

Mål för ökad hälsa i arbetslivet: Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen under perioden.

Utöver ovanstående politikområdesmål och nedamstående specifika mål gäller de generella mål och återrapporteringskrav för respektive verksamhetsgren som anges under Politikområde 13 Hälso- och sjukvårdspolitik (verksamhetsområd Tandvård)


Verksamhetsområde Åtgärder mot ohälsa

Mål

Försäkrade som varit sjukskrivna längre än 60 dagar skall veta vilken handläggare på försäkringskassan som är deras kontaktperson.


Återrapportering

1. Andel av de försäkrade som varit sjukskrivna längre än 60 dagar som fått information om en kontaktperson på Försäkringskassan samt hur man upplever kvaliteten i kontakten skall redovisas.

2. Utvecklingen inom ohälsoområdet skall analyseras och då skall följande särskilt belysas:

 • effekterna av den samordnade rehabiliteringen,

 • den partiella sjukskrivningen,

 • flödet mellan sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning.

3. Antal sjukfall längre än två år per tusen registrerade försäkrade skall redovisas.

4. Andel av de försäkrade som varit föremål för samordnad rehabilitering som ett halvår efter avslutningstidpunkten hade en ökad arbetsförmåga jämfört med starttidpunkten skall redovisas.

5. De insatser som gjorts för att öka andelen partiella ersättningar skall redovisas.

6. Fördelningen av kostnader avseende särskilda medel (anslag 19:1) skall redovisas. Köpen av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster skall redovisas uppdelade på försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder.

7. Hur de ökade resurserna till försäkringsläkare har använts skall redovisas.

Verksamhetsområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Mål

De försäkrade skall få den förmån och ersättning som de har rätt till.

Personer som inte har förmåga att arbeta skall ges en levnadsstandard som är anpassad till den ekonomiska utvecklingen i samhället.


Återrapportering

Måluppfyllelsen skall redovisas.

Antal indragningar/nedsättningar av rätten till ersättning.

Verksamhetsgren Handläggning

Mål

Skillnaderna mellan försäkringskassorna vid bedömningen av långa sjukfall, sjuk- och aktivitetsersättningar och arbetsskador skall minska. Kvaliteten i beslutsunderlagen skall höjas.


Återrapportering

RFV skall redovisa genomförda åtgärder för att minska regionala skillnader och höja kvaliteten i beslutsunderlagen.

Politikområde Ekonomisk äldrepolitik

Mål

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension skall garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make skall ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter dödsfall.

Verksamhetsområde Ersättning vid ålderdom


Verksamhetsgren Handläggning


Återrapportering

Hur kvaliteten i handläggningen av BTP påverkas av de ändrade reglerna fr.o.m. 2003.

Verksamhetsgren Stabsfunktion


Återrapportering

1. Hur pensionärernas nettoinkomster i form av dels ålderspension, dels efterlevandepension förändrats mellan december 2002 och januari 2003. Redovisningen för ålderspension skall vara uppdelad på dem som får resp. inte får garantipension. Återrapportering skall ske senast den 1 april 2003.

2. Hur pensionärernas inkomster i form av bostadstillägg till pensionärer (BTP) och särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP) förändrats mellan december 2002 och juli 2003. Återrapportering skall ske senast den 1 oktober 2003.

Verksamhetsområde Ersättning vid dödsfall

Verksamhetsgren Handläggning


Återrapportering

Hur kvaliteten i handläggningen av efterlevandepensionsärenden påverkas av att handläggningen koncentreras och att reglerna förändras fr.o.m. 2003.

Politikområde Ekonomisk familjepolitik

Mål

Skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn skall minska inom ramen för den generella välfärden.

Utöver ovanstående politikområdesmål och nedanstående specifika mål gäller de generella mål och återrapporteringskrav för respektive verksamhetsgren som anges under Politikområde 13 Hälso- och sjukvårdspolitik (verksamhetsområde Tandvård).


Återrapportering

RFV skall mäta måluppfyllelsen för politikområde 21 Ekonomisk familjepolitik.

Verksamhetsområde Försäkring

Mål

Andelen män som tar ut föräldrapenning och det genomsnittliga antalet uttagna dagar bland de män som tar ut föräldrapenning ska öka.


Återrapportering

1.Måluppfyllelsen skall redovisas med avseende på hur männens uttag av dagar med föräldrapenning har utvecklats över tid och i olika försäkringskassor. RFV skall göra en analys av förändringen av männens nyttjande av föräldraförsäkringen. Analysen skall ta hänsyn till dels olika försäkringskassors genomförda informationsinsatser, dels regionala förutsättningar.

2. RFV skall redovisa hur försäkringarna kompenserar de försäkrades inkomstbortfall.

Verksamhetsområde Behovsprövade bidrag

Mål

Fler underhållsskyldiga föräldrar skall reglera barnets underhåll direkt med den andra föräldern.


Återrapportering

1. Måluppfyllelsen skall redovisa i vilken utsträckning föräldrar inom underhållsstödet direkt reglerar underhållet med den andra föräldern genom bl.a.:

 • antal bidragsskyldiga som återbetalar helt underhållsstöd,

 • antal bidragsskyldiga som återbetalar del av underhållsstöd,

 • antal bidragsskyldiga som inte återbetalar underhållsstöd,

 • för hur många barn betalar försäkringskassan ut fullt underhållsstöd,

 • för hur många barn betalar försäkringskassan utfyllnadsbidrag, exklusive växelvis boende.

2. RFV skall redovisa i vilken utsträckning de behovsprövade bidragen bidrar till barnens ekonomiska standard.

Verksamhetsgren Handläggning

Mål

Kvaliteten i handläggningen av vårdbidrag för funktionshindrade barn skall öka och genomströmningstiderna kortas. Skillnaderna mellan försäkringskassorna skall minska.


Återrapportering

Måluppfyllelsen skall redovisas med avseende på utveckling över tid och skillnaderna mellan försäkringskassorna.

Verksamhetsgren Information

Mål

Kunskapen skall öka bland föräldrar inom underhållsstödssystemet om att kommunerna erbjuder samarbetssamtal vid separationer samt bistår med att träffa avtal i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.


Verksamhetsområde Generella bidrag


Återrapportering

RFV skall redovisa i vilken utsträckning barnbidraget bidrar till barnfamiljernas ekonomiska försörjning samt i vilken utsträckning barnbidraget bidrar till att skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn minskar.

Politikområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Mål

Utöver nedanstående specifika verksamhetsgrensmål gäller de generella mål och återrapporteringskrav för respektive verksamhetsgren som anges under Politikområde 13 Hälso- och sjukvårdspolitik (verksamhetsområde Tandvård).


Verksamhetsgren Information

Mål

Fler skall ha sådan kunskap om det reformerade ålderspensionssystemet att de kan bedöma sin framtida allmänna pension. Fler skall känna till möjligheterna till flexibel pensionsålder och hur detta påverkar pensionens storlek (sysselsättningsmål).


Återrapportering

Förändringen av de försäkrades kunskapsnivå om ålderspensionssystemet

Verksamhetsgren Stabsfunktion


Återrapportering

I det reformerade pensionssystemet skall inkomstpensionssystemet och premiepensionssystemet bära sina egna kostnader. RFV och PPM skall i samråd redovisa hur fördelningen av gemensamma administrationskostnader avseende pensionssystemet hanteras mellan myndigheterna. De principer som tillämpas när kostnaderna fördelas mellan systemen för inkomstpension och premiepension skall också redovisas.


Övriga mål och återrapportering

RFV ansvarar för viss verksamhet inom politikområde 6 Totalförsvar, verksamhetsområdet Civilt försvar samt inom politikområdet 7 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, verksamhetsområdet Svåra påfrestningar.

Mål

Samhällets grundläggande behov inom RFV:s ansvarsområde inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering

RFV skall i årsredovisningen redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.



1.2Uppdrag

Uppdrag med koppling till de generella målen för verksamhetsgrenarna

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

1. RFV skall som ansvarig för ekonomistyrningen verka för att fullgoda resultat uppnås på nationell nivå. Ett viktigt verktyg i detta arbete är för socialförsäkringsadministrationen gemensamma resultatindikatorer som ger en fullständig och enhetlig bild av verksamheten. RFV skall ansvara för att sådana resultatindikatorer tas fram och redovisa administratio­nens strategi för detta arbete senast den 5 maj 2003. Resultatet av det fortsatta utvecklingsarbetet skall redovisas i samband med årsredovis­ningen.

2. RFV skall fortsätta sitt arbete med produktivitetsindex för försäk­rings­kassorna. RFV skall även utveckla ett kvalitets- respektive ett effektivitetsindex. Resultatet av arbetet skall redovisas i samband med årsredovisningen.

Verksamhetsgren IT-utveckling

1. RFV skall, senast den 1 augusti respektive den 14 november 2003, redovisa utvecklingen av IT-stöd inom socialförsäkringens administra­tion. Redovisningen skall omfatta en redogörelse för pågående och planerade insatser i förhållande till aktuell tidplan samt en bedömning
av förväntade respektive uppnådda effekter avseende verksamhet och resursutnyttjande. Större förändringar i förhållande till tidigare tidplaner och kostnadsberäkningar skall dock omgående meddelas regeringen och kommenteras. Försäkringskassornas mot­tagande och åtgärder för att effektivt utnyttja de rationaliseringar som möjliggörs med det nya IT-stödet skall redovisas.

I samband med redovisningen den 14 november 2003 skall RFV även lämna en särskild redogörelse för hur verket arbetat i riktning mot att RFV och de allmänna försäkringskassorna skall bli en 24-timmars­myndig­het.

2. RFV skall i den planerade och pågående utvecklingen av administrativa stödsystem och verksamhetssystem säkerställa att de nya systemen med enkelhet kan uppgraderas till en version med eurofunktionalitet. En långsiktig strategi för systemförnyelse skall utvecklas utifrån RFV:s verksamhet och dess behov vid en eventuell övergång till euro. Denna strategi skall utvecklas inom ramen för den beredskapsplan för euron som RFV och ett antal andra centrala myndigheter i staten enligt rege­ringsbeslut den 7 september 2000 (Fi2000/3235) skall utarbeta.

3. RFV skall i sina IT-system göra det möjligt att följa internationella ärenden. RFV skall i samband med årsredovisningen lämna en redo­görelse för hur detta arbete fortgår.

Verksamhetsgren Stabsfunktion

1. RFV skall senast den 10 mars, 7 maj, 11 augusti och 3 november 2003 inkomma med kvartalsredovisningar innehållande:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad,

 • intecknade ännu ej utbetalda medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 4 Köp av arbetslivsinriktade rehabilite­ringstjänster m.m.,

 • prognostiserat utfall för 2003 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,

 • prognostiserat utfall för 2003 för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, totalt,

 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,

 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt

 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2004 - 2006.

RFV skall senast den 22 januari 2003 redovisa:

 • preliminärt utfall för 2002 och prognostiserat utfall för 2003 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten,

 • beräkningar av anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2004 - 2006, samt

 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser.

2. Långsiktiga pensionsberäkningar skall levereras till Finansdeparte­mentet den 11 augusti 2003. I samband med beräkningarna skall av­vikelser och skäl till avvikelser från föregående beräkning redovisas.

Uppdrag för politikområden och verksamhetsområden samt uppdrag för verksamhetsgrenar som gäller för visst verksamhetsområde

Politikområde 13 Hälso- och sjukvårdspolitik

Verksamhetsområde Tandvård

1. RFV skall fortsätta att följa upp kostnadsutvecklingen efter de förändringar i tandvårdstaxan som genomfördes den 1 januari 2001 och också följa upp de förändringar som genomfördes den 1 april 2002. En uppföljning avseende 2002 skall redovisas till regeringen senast den 1 april 2003. RFV skall vidare redovisa en uppföljning avseende första halvåret 2003 senast den 1 oktober 2003.

2. RFV skall i samverkan med vårdgivarna analysera prisutvecklingen beträffande tandvård. RFV skall också se till att information om prisvariationerna blir tillgänglig för allmänheten. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 april 2003.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

1. Riksförsäkringsverket skall följa upp de förändringar som genomfördes i tandvårdsstödet den 1 juli 2002 samt i samråd med vårdgivarna analysera prisutvecklingen när det gäller tandvård. Särskild uppmärksamhet bör därvid ägnas åt

 • kostnaderna för enskilda och försäkringen samt effekterna av högkostnadsskyddets utformning

 • de nya bestämmelsernas eventuella effekter på valet av behandlingsinsatser,

 • konsekvenserna av de ersättningsnivåer för titankomponenter som anges i förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa och som gäller när tandvårdsersättningen beräknas enligt reglerna om högkostnadsskydd.

Uppdraget skall redovisas i en delrapport senast den 1 juni 2003 och i en slutrapport senast den 1 december 2003.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

1. RFV skall följa kostnadsutvecklingen för sjukvård i internationella förhållanden och analysera tänkbara effekter för den allmänna för­säk­ringen av EU:s utvidgning. RFV skall vidare redogöra för hur många personer som söker förhandstillstånd för planerad vård utomlands och av vilka skäl man söker sådan vård samt i vilka fall förhandstillstånd beviljas. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2003. En redo­görelse avseende sökta och beviljade förhandstillstånd skall även lämnas i årsredovisningen.

2. RFV skall undersöka möjligheten att utveckla instrument för en statistik över olika kategorier av patientgrupper inom EU-vården uppdelat i bland annat ålder, kön, nationalitet och bostadsort. RFV skall undersöka antalet svenskar som får sjukvård i Sverige fastän de inte längre är folkbokförda i landet, och samtidigt identifiera vilka patientkategorier det rör sig om. Redovisningen av uppdraget skall lämnas senast den 1 juni 2003. Uppdraget skall genomföras i samråd med Socialdepartementet.

Politikområde 16 Handikappolitik

Verksamhetsområde Insatser för delaktighet och jämlikhet

Verksamhetsgren Stabsfunktion

1. RFV skall varje månad redovisa statistik över in- och utflöde av antalet personer med assistansersättning, uppdelat på kön, ålder och timmar.

2. RFV skall i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera hur tillämpningen av barns rätt till personlig assistans och assistansersättning utvecklats. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juli 2004.

3. RFV skall i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera tillämpningen vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar för hem och hushåll när den ene har rätt till personlig assistans och assistansersättning. Denna kartläggning och analys ska göras ur ett könsperspektiv. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juli 2004.

4. RFV skall utifrån statistiska analyser förklara skillnaderna i timantal mellan kvinnor och män med assistansersättning. RFV skall analysera vilka redskap försäkringskassan har eller behöver för att överbrygga eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att formulera sitt krav på stöd och service i sin vardag. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den1 juli 2004.

5. RFV skall följa upp och utvärdera de nya reglerna som innebär att personer som beviljas assistansersättning före 65 års ålder får behålla denna rätt även därefter. RFV skall också följa upp och utvärdera de nya reglerna som innebär att beslut om assistansersättning som är gynnande får fattas av tjänsteman om socialförsäkringsnämnden överlämnat sådan beslutanderätt till tjänstemannen. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 september 2004.

Politikområde 19 Ersättning vid arbetsoförmåga

1. RFV skall redovisa förslag till hur demografin skall beaktas i uppföljningen av det nationella målet. Två målindikatorer skall redovisas; en för antalet sjukdagar och en för antalet nya aktivitets- och sjukersättningar.

RFV skall också ta fram förslag till en årligen redovisning av relevant statistik om hur antalet nettodagar och nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar utvecklas i förhållande till det nationella målet för regeringens ohälsoarbete. RFV skall undersöka huruvida det är möjligt att redovisa motsvarande uppgifter månadsvis.

Uppdraget skall redovisas den 30 april. Arbetet skall bedrivas i samråd med Socialdepartementet.

2. RFV skall utveckla/redovisa en eller flera indikatorer som belyser hur socialförsäkringsadministrationen bidrar till att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls. Särskilt viktigt är att indikatorer som fokuserar på kvinnors sjukskrivningar tas fram. Motsvarande uppdrag lämnas till Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsverket och Arbetsmiljöverket. Redovisning skall lämnas den 30 maj 2003

Verksamhetsområde Åtgärder mot ohälsa

1. Socialförsäkringsadministrationen och AMV skall gemensamt inom ramen för samverkan inom rehabiliteringsområdet verka för att antalet sjukskrivna arbetslösa som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka. RFV och AMS skall i årsredovisningen för 2003 redovisa antalet sjukskrivna arbetslösa den 1 maj 2003 och den 1 december 2003.

2. RFV och AMS skall, i enlighet med riktlinjerna för samverkan inom rehabiliteringsområdet i proposition 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration m.m. och i proposition 2002/03:2 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m., utforma gemensamma nationella verksamhets- och handlingsplaner för hur försäkringskassorna och länsarbetsnämnderna skall använda de medel som utgör statens samlade andel i sådan samverkan. RFV och AMS skall redovisa verksamhets- och handlingsplanerna senast den 30 april 2003.

3. RFV skall följa hur de statliga medlen för samverkan inom rehabiliteringsområdet har använts. Redovisningen skall avse hur mycket medel som har förbrukats, för vilka ändamål och för vilka målgrupper. Dessutom skall redovisas hur sjukfallen har avslutats. Uppdraget skall redovisas i samband med kvartalsredovisningarna och i årsredovisningen för 2003.

4. RFV skall följa upp försäkringskassornas tillämpning av riktlinjerna för samverkan inom rehabiliteringsområdet i proposition 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. och proposition 2002/03:2 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Uppföljningen skall även avse tillämpningen av de nationella verksamhets- och handlingsplaner som RFV och AMS skall upprätta. Uppdraget skall delredovisas senast den 30 juni 2003 och slutredovisas i samband med årsredovisningen för 2003.

5. RFV skall i samverkan med AMS och SoS utveckla rutiner för ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Rutinerna skall utformas på ett sådant sätt att det även kan tillämpas för löpande uppföljning av resultaten av en permanent finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2003.

6. RFV skall redovisa hur försäkringskassans ansvar för aktiviteter för försäkrade med aktivitetsersättning har implementerats. I redovisningen skall ingå:

 • hur samarbetet med samtliga aktörer har byggts upp

 • i vilken omfattning de som beviljats denna förmån utnyttjar möjligheterna att delta i aktiviteter.

 • vilken karaktär aktiviteterna har

 • vilka insatser i övrigt försäkringskassorna vidtagit, samt

 • hur vidtagna insatser bidragit till att uppnå syftet med lagändringen.

En första redovisning av uppdraget efter det första året med den nya förmånen skall göras senast den 1 mars 2004. En andra mer omfattande utvärdering med förslag till åtgärder som resultatet av utvärderingen kan föranleda skall redovisas senast den 1 augusti 2005.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

1. Regeringen gav den 16 mars 2001 RFV i uppdrag att genomföra särskilda insatser med syfte att informera om det system för vilande förtidspension som infördes den 1 januari 2000. Verket skall därvid senast den 1 mars 2002 lämna en första översiktlig redogörelse för vidtagna och planerade informationsinsatser. Vidare skall verket senast den 1 juni 2003 inkomma till regeringen med en utvärdering av de effekter som kan konstateras av dittills genomförda insatser samt lämna förslag till eventuellt ändrade bestämmelser eller andra lämpliga åtgärder som resultatet av utvärderingen föranleder. En slutlig mer omfattande utvärdering med ovan angivna inriktning skall lämnas senast den 1 juni 2004.

2. Regeringen gav den 13 december 2001 RFV och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i uppdrag att inleda en förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Detta som ett led i regeringens 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Uppdraget består av följande tre deluppdrag:

 • RFV skall utveckla en metod för tidig, fördjupad bedömning av den enskildes arbetsförmåga och behov av rehabilitering.

 • RFV skall utveckla metodiken i försäkringskassornas handläggning av sjukfall och rehabiliteringsärenden samt förtydliga yrkesrollen för de tjänstemän som arbeta med samordning av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

 • RFV och AMS skall genomföra en pilotverksamhet avseende en samordnad organisation mellan försäkringskassan och arbets­förmedlingen för arbetslivsinriktad rehabilitering. RFV och AMS skall senast den 1 augusti 2002 och senast den 1 augusti 2003 lämna en redovisning av hur arbetet med att genomföra uppdraget fortlöper och de tilldelade medlen används. Senast den 28 februari 2005 skall en slutlig redovisning lämnas.

3. Regeringen gav i regleringsbrevet för 2001 Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med RFV följa upp och utvärdera de insatser som genomförts under 2001 med anledning av den s.k. Dagmaröverens­kommelsen som träffats beträffande särskilda medel från sjuk­för­säkringen avsedda för medicinska rehabiliterings- och behandlings­insatser inom sjukvården. Metodiken för utformningen av åter­rapporteringen till regeringen skall utvecklas av Socialstyrelsen och RFV i samråd. Socialstyrelsen skall redovisa uppdraget senast den 30 juni 2003.

Verksamhetsområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Verksamhetsgren Handläggning

1. RFV skall inom ramen för befintliga statistiksystem vidta åtgärder för att kunna följa förändringar i arbetsskadeförsäkringens ersättningsmönster och mäta försäkringens effekter för kvinnor och män. Rapportering skall göras i anslutning till årsredovisningen.

2. RFV skall analysera dels vilka effekter ändringarna av arbetsskade­försäkringen den 1 juli 2002 och 1 januari 2003 haft för de för­säkrade, dels den kostnadsutveckling som kan hänföras till regel­ändringarna. En detaljerad analys skall lämnas i samband med årsredovisningen för budgetåret 2004.

3. RFV skall analysera dels vilka effekter införandet av det reformerade förtidspensionssystemet med ändrade beräkningsregler haft för de försäkrade, dels den kostnadsutveckling som kan hänföras till regeländringarna. En första mer översiktlig redovisning skall lämnas senast den 1 maj 2004 och en mer detaljerad redovisning skall lämnas senast den 1 juni 2005.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

1. Regeringen gav den 14 mars 2002 RFV i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen klargöra omfattningen i det varierande mönster för sjukskrivning som finns i sjukskrivningsprocessen samt följderna för försäkringens kostnader. RFV skall i sitt arbete även samråda med övriga ansvariga myndigheter inom de områden som berörs av uppdraget. Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2003.

Politikområde 20 Ekonomisk äldrepolitik

Verksamhetsområde Ersättning vid ålderdom

Verksamhetsgren Stabsfunktion

1. RFV skall göra en analys över vilka personer som beviljas äldreförsörjningsstöd (ÄFS) och i samråd med Socialstyrelsen göra en bedömning av träffsäkerheten av systemet, dvs. om det trots ÄFS finns äldre personer som mer varaktigt blir socialbidragsberoende. Uppdraget skall delredovisas senast den 1 november 2003.

2. RFV skall analysera hur målgruppen för BTP förändras i och med de reformerade reglerna samt göra en bedömning av mörkertalet, dvs. hur stor del av dem som har rätt till BTP som inte söker BTP. Uppdraget skall delredovisas i årsredovisningen för 2003 och slutredovisas i årsredovisningen för 2004.

3. RFV skall göra en analys av vilka konsekvenserna skulle bli av att koncentrera utbetalningarna av pension, sjukersättning och aktivitetsersättning till enbart en utbetalningsdag. Vidare skall RFV undersöka konsekvenserna av att nämnda utbetalningar alltid skulle finnas tillgänglig att lyfta närmaste vardag före utbetalningsdagen om utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag.

Politikområde 21 Ekonomisk familjepolitik

Verksamhetsområde Försäkring

Verksamhetsgren IT-utveckling

RFV skall, inom ramen för 24-timmarsmyndigheten, utreda möjligheterna till direkthandläggning av förmåner som hör hemma under familjepolitiken. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen.

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Verksamhetsgren Information

RFV skall vid rapporteringen om hur allmänhetens kunskaper om den allmänna pensionen har utvecklats analysera vilka faktorer som påverkat utvecklingen. RFV skall föreslå åtgärder för att förbättra allmänhetens kunskaper och den enskildes möjligheter att skaffa sig en god bild av sin framtida pensionssituation. RFV skall särskilt redogöra för det arbete som bedrivits gemensamt med PPM och Sveriges Försäkringsförbund om en så kallad Pensionsportal på Internet med syfte att kunna ge den enskilde en fullständig bild över den egna pensionssituationen. Om en portal inte bedöms kunna genomföras genom samverkan på frivillig väg med andra parter skall RFV även lämna förslag om hur en lagreglering av deltagandet i en sådan portal skulle kunna utformas. Uppdraget skall delredovisas senast den 1 juni 2003.

Verksamhetsgren Stabsfunktion

1. RFV skall utreda de administrativa möjligheterna och konsekvenserna av att vid stora retroaktiva utbetalningar kunna fördela pensionsrätter på flera år på motsvarande sätt som ackumulerad inkomst tillämpas i skattelagstiftningen. Härvid skall särskilt beaktas vilken betydelse sådana regler har för en försäkrads ekonomi och framtida pension samt hur detta förändrats i och med de nya pensionsreglerna. Uppdraget skall redovisas senast den 1 augusti 2003.

2. Under 2003 kommer arbete pågå med att utreda möjlig­heterna att fastställa förekomsten av utdelningsbara överskott i ålderspensionssystemet samt metod för att reglera fördelningen av dessa. RFV skall under detta utredningsarbete svara för det beräkningsarbete som behövs för utredningen. Redovisning sker i och med utredningens betänkande.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

Regeringen gav den 30 augusti 2001 RFV i uppdrag att för 2002 och följande år utifrån bestämmelserna i 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomst­grundad ålderspension beräkna inkomstbasbeloppet. Resultatet av beräkningen skall senast den 31 oktober året före det år det aktuella beloppet avser redovisas till regeringen.

Övriga uppdrag

1. RFV skall i årsredovisningen redovisa på vilket sätt verket har vidareutvecklat sitt arbete med att beakta barnperspektivet såväl vid utformandet som genomförandet av sin verksamhet.

2. Riksförsäkringsverket skall definiera sin roll som sektorsansvarig myndighet för handikappolitiken och ta fram förslag till etappmål för hur socialförsäkringsadministrationen skall kunna uppfylla sin del av de handikappolitiska målen. Etappmålen bör vara uppfyllda senast år 2010. Detta arbete skall genomföras i samråd med Försäkringskassorna, Premiepensionsmyndigheten, Socialstyrelsen och handikapp­organisa­tionerna. Handikappombudsmannen har fått i uppdrag att stödja sektors­myndig­heterna i arbetet med att ta fram etappmål. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 juni 2003.

3. RFV skall i årsredovisningen analysera och redovisa hur verket har beaktat samhällets etniska och kulturella mångfald både vid utformandet och genomförandet av sin verksamhet.

4. RFV skall redovisa sitt arbete med det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling (M98/2998/8). Redovisningen skall innehålla sektorns huvudsakliga miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen, hur RFV arbetar för att minska sektorns miljöpåverkan, eventuella problem samt ge förslag till vidareutveckling och eventuellt behov av förtydligande av sektorsansvaret. RFV skall även redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integrering. Integreringen skall bl.a. gälla aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.




2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1Sjukvårdsförmåner m.m. (ramanslag)3 138 000 tkr
13:1 ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)262 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
13:1 ap.2Tandvårdsersättning (ram)2 843 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
13:1 ap.3Åtgärder rörande dentala material (ram)20 000 tkr

Disponeras av regeringen
13:1 ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)13 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

13:1 Sjukvårdsförmåner m.m.

Anslagspost 1 och 2 disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för sjukförsäkringsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Anslagsposten 3 disponeras av regeringen. Socialstyrelsen disponerar anslagsposten 4.


13:1 ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Beloppet avser i huvudsak kostnader för sjukvårdsförmåner i internationella förhållanden och utbetalas av RFV och de allmänna försäkringskassorna i särskild ordning.


13:1 ap.2 Tandvårdsersättning

Riksförsäkringsverket skall utbetala 500 000 kronor till Konsumentverket för uppdrag att analysera patientens ställning på tandvårdsmarknaden samt hur hushållen har påverkats av tandvårdsprisernas utveckling. Riksförsäkringsverket skall vidare utbetala 350 000 kronor till Konkurrensverket för uppdrag att analysera konkurrensen på tandvårdsmarknaden.


13:1 ap.3 Åtgärder rörande dentala material

Regeringen disponerar anslagsposten för åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om hälsoproblem relaterade till dentala material samt att förbättra omhändertagandet av patienter som relaterar sina symtom till sådana material.


13:1 ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Ett belopp om högst 5 000 000 kronor får användas för verksamheten vid Socialstyrelsens kunskapscentrum för dentala material. Socialstyrelsen avgör vilka kompetenscentrum som skall få del av resterande medel.

Till anslagsposten förs den andel av på anslagspost 2 utgående anslagssparande 2002 som uppstått till följd av att Socialstyrelsen disponerat 13 000 000 kronor på anslagsposten under året.


16:7Bilstöd till handikappade (ramanslag)220 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

16:7 Bilstöd till handikappade

Anslaget disponeras av RFV - och efter beslut av RFV - av de allmänna försäkringskassorna för bilstöd till personer med funktionshinder enligt lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handi­kappade samt förordningen (1988:90) om bilstöd till handikappade.


16:8Kostnader för statlig assistansersättning (ramanslag)8 436 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

16:8 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt lagen (1993:389) om assistansersättning samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.



Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1Sjukpenning och rehabilitering m.m. (ramanslag)44 483 496 tkr
19:1 ap.1Sjukpenning (ram)
19:1 ap.1.1Sjukpenning (ram)36 410 642 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:1 ap.1.2Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (obetecknat)4 521 219 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:1 ap.2Rehabiliteringspenning (ram)
19:1 ap.2.1Rehabiliteringspenning (ram)2 170 197 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:1 ap.2.2Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (obetecknat)254 684 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:1 ap.3Närståendepenning (ram)
19:1 ap.3.1Närståendepenning (ram)65 842 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:1 ap.3.2Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (obetecknat)6 912 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:1 ap.4Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (ram)949 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:1 ap.5Till regeringens disposition (ram)5 000 tkr

Disponeras av regeringen
19:1 ap.6Förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (ram)70 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:1 ap.7Metodutveckling och forskningsinsatser inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet (ram)14 000 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem
19:1 ap.8Interventionsforskning om förebyggande åtgärder och rehabilitering angående långvarig sjukskrivning (ram)10 000 tkr

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
19:1 ap.9Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m. (ram)6 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
19:1 ap.10Utveckling av arbetsmiljöarbetet (ram)0 tkr

Disponeras av Arbetsmiljöverket

Villkor

19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

De grundläggande bestämmelserna finns i socialförsäkringslagen (1999:799), lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön, lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslagspost 1.1 disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för sjukpenning inklusive de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högkostnadsskydd) samt avskrivning av återbetalningspliktiga studiemedel. Anslagsposterna 2.1, 3.1 och 4 disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna för­säkrings­kassorna. Anslagsposterna 1.2, 2.2 och 3.2 och 6 disponeras av RFV. Anslagspost 5 disponeras av regeringen. Anslagspost 7 disponeras av Verket för innovationssystem (VINNOVA.) Anslagspost 8 disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Anslagspost 9 disponeras av Socialstyrelsen.


19:1 ap.1.1 Sjukpenning

Högst 5 procent av anslagsposten, dvs. 1 943 532 000 kronor, får användas för samverkan inom rehabiliteringsområdet i enlighet med riktlinjerna i proposition 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. och proposition 2002/03:2 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

RFV skall på försäkringskassorna fördela anslagsposten Sjukpenning. RFV skall dessutom för varje kassa ange som villkor att kassan i enlighet med ovanstående får använda högst 5 procent av de på respektive kassa fördelade medlen för samverkan inom rehabiliteringsområdet i enlighet med nämnda riktlinjer.

Det anslagssparande om 725 000 kronor som härrör från den hit omfördelade anslagsposten 101901 007 Utveckling av arbetsmiljöarbetet från 2002 förs till anslagsposten 101901 010 Utveckling av arbetsmiljöarbetet.


19:1 ap.1.2 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Avser preliminär ålderspensionsavgift för 2003 om 4 086 601 000 kronor och justering avseende 2000 om 434 618 000 kronor.


19:1 ap.2.1 Rehabiliteringspenning

46 950 000 kronor av anslagssparandet från 2002 som hänförs till den del av anslaget 2002 som var villkorad för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster förs till 101901 004 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Riksförsäkringsverket får använda anslaget 19:1 sjukpenning och rehabilitering m.m., anslagspost 2.1, rehabilitering, för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.


19:1 ap.2.2 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Avder preliminär ålderspensionsavgift för 2003 om 209 075 000 kronor och justering avseende 2000 om 45 609 000 kronor.


19:1 ap.3.2 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Avser preliminär ålderspensionsavgift för 2003 om 6 819 000 kronor och justering avseende 2000 om 93 000 kronor.


19:1 ap.4 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Anslagsposten får användas för:

- Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar och aktiva rehabili­teringsåtgärder; arbetshjälpmedel; läkarutlåtanden och läkarundersökningar; särskilt bidrag samt resor till och från arbetet. Medlen får inte användas för köp av aktiva rehabiliterings­insatser för sjukskrivna arbetslösa.

- RFV får disponera högst 5 000 000 kronor för att tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen utveckla angelägna projekt inom arbets­hjälp­medelsområdet.

RFV har möjlighet att under året vid behov omfördela ej utnyttjade medel mellan försäkringskassorna.

Av anslagsposten får 91 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

2002 utgjorde den här anslagsposten en del av anslagsposten 2.1 Rehabilitering under anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Maximalt 5 procent av de 939 000 000 kronor som 2002 avsattes för köp av tjänst m.m. under anslagsposten 2.1 får föras till anslaget 19:1 anslagspost 4. Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. som ingående anslagssparande.

46 950 000 kronor av anslagssparandet från 2002 som hänförs till den del av anslaget 101901 002 som var villkorad för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster förs till detta anslag.


19:1 ap.5 Till regeringens disposition

Regeringen disponerar anslagsposten för utveckling av rehabiliterings­arbetet samt för att anordna konferenser, debatter m.m. kring ohälso­frågorna.


19:1 ap.6 Förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

RFV disponerar anslagsposten för förnyelse av den arbetslivs­inriktade rehabiliteringen i enlighet med regeringens 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.


19:1 ap.7 Metodutveckling och forskningsinsatser inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet

Verket för innovationssystem, VINNOVA, disponerar anslagsposten för metodutveckling och forskningsinsatser för att öka kunskapen och stärka utvecklingen avseende åtgärder inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatser, t.ex. genom s.k. arbetsgivarringar. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.


19:1 ap.9 Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m.

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för tillsynsaktiviteter som utifrån ett patientperspektiv bidrar till att förbättra kvaliteten i sjuk­skrivnings­processen samt för andra insatser som är särskilt inriktade på att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls.


19:1 ap.10 Utveckling av arbetsmiljöarbetet

Utgående anslagssparande om 725 000 kronor som härrör från anslagset 101901 007 Utveckling av arbetsmiljöarbetet från 2002 förs till denna post från anslaget 101901 001 dit den omfördelats. Hela anslagssparandet för 2002 får disponeras av Arbetsmiljöverket.


19:2Aktivitets- och sjukersättningar (ramanslag)59 624 970 tkr
19:2 ap.1Aktivitets- och sjukersättningar (ram)
19:2 ap.1.1Aktivitets- och sjukersättningar (ram)51 157 970 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:2 ap.1.2Statlig ålderspensionsavgift (obetecknat)8 467 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

19:2 ap.1 Aktivitets- och sjukersättningar

De grundläggande bestämmelserna finns i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1962:382) om införande av lagen om allmän för­säk­ring, samt i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslagsposten 1 disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna i form av aktivitetsersättning eller sjukersättning. Anslagsposten 2 dispo­neras av RFV.


19:3Handikappersättningar (ramanslag)1 190 915 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

19:3 Handikappersättningar

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för handikappersättningar enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.


19:4Arbetsskadeersättningar (ramanslag)6 406 977 tkr
19:4 ap.1Arbetsskadelivränta (ram)
19:4 ap.1.1Arbetsskadelivränta (ram)6 022 677 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:4 ap.1.2Statlig ålderspensionsavgift (obetecknat)383 800 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:4 ap.2Vissa övriga statliga ålderspensionsavgifter (obetecknat)500 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

19:4 Arbetsskadeersättningar

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslaget bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.


19:4 ap.1.2 Statlig ålderspensionsavgift

Avser preliminär ålderspensionsavgift för 2003.


19:4 ap.2 Vissa övriga statliga ålderspensionsavgifter

Avser preliminär ålderspensionsavgift för 2003 för sådana ersättningar som betalas direkt av bl.a. affärsverk och bolagiserade före detta affärsverk.


19:5Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning (ramanslag)15 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

19:5 Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.


19:6Ersättning för kroppsskador (ramanslag)69 056 tkr
19:6 ap.1Ersättning för kroppsskador (ram)
19:6 ap.1.1Ersättning för kroppsskador (ram)67 156 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:6 ap.1.2Statlig ålderspensionsavgift (obetecknat)1 900 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

19:6 Ersättning för kroppsskador

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för finansiering av ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslaget bl.a. enligt lagen (1950:261) om ersättning med anledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.


19:6 ap.1.1 Ersättning för kroppsskador

374 tkr av anslagssparande som maximalt får disponeras 2003 är hänförligt till den tidigare anslagsposten 2 under anslaget 19:4. Denna anslagspost integreras from 2003 med anslaget 19:6.


19:6 ap.1.2 Statlig ålderspensionsavgift

Avser preliminär ålderspensionsavgift för 2003 om 1 744 578 kronor och justering avseende 2000 om 155 422 kronor.


19:7Riksförsäkringsverket (ramanslag)953 023 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

19:7 Riksförsäkringsverket

Av anslaget får högst 8 000 000 kr användas för att stödja forskningen inom socialförsäkringens område.

Av anslaget får 20 000 000 kronor endast användas för de utbildningsinsatser som sker i form av en allmänt utformad utbildning samt en påbyggnadsutbildning inom området försäkringsmedicin.

Tillskottet genom tilläggsbudget om 19 500 000 kronor får användas enbart för informationsinsatser inom ohälsoområdet.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

RFV bemyndigas att under år 2003 göra ekonomiska åtaganden med syfte att stödja forskningen inom socialförsäkringens område som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om högst 9 000 000 kr efter 2003.


19:8Allmänna försäkringskassor (ramanslag)5 816 527 tkr
19:8 ap.1Allmännaförsäkringskassor (ram)5 609 027 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
19:8 ap.2IT-stöd för ärendehandläggning m.m. (ram)213 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

19:8 Allmänna försäkringskassor

Anslaget disponeras av RFV. Efter beslut av RFV disponeras medlen av de allmänna försäkringskassorna.

RFV får fördela anslagskrediten mellan anslagsposterna.

Anslagskrediten för en enskild försäkringskassa får högst uppgå till 7 procent av de medel som tilldelas försäkringskassan.


19:8 ap.1 Allmännaförsäkringskassor

Av anslagsposten 1 får 22 500 000 kronor endast användas till att anställa ytterligare försäkringsläkare vid försäkringskassorna.

Av anslagsposten 1 får 30 500 000 kronor endast användas för avstämningsmöten.


19:8 ap.2 IT-stöd för ärendehandläggning m.m.

Anslagsposten 2 IT-stöd för ärendehandläggning mm får disponeras för:

 • centrala kostnader som amortering, ränta, licenser, verksamhets­utveckling, drift och förvaltning

 • kostnader hos försäkringskassorna för kompetensutveckling, avveckling, mobilisering, amortering och ränta av hårdvara, mjukvara/licenser.



Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

20:1Ålderspensioner (ramanslag)25 437 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

20:1 Ålderspensioner

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna för­säkringskassorna för följande ändamål.

1. Garantipension till ålderspension enligt lagen (1998:702) om garantipension, hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, barntillägg enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och särskilt pensionstillägg till ålderspension enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

2. Kostnader för utbetalningar till länder som Sverige slutit konventioner med åligger RFV. De belopp som inflyter för täckning av sådana betal­ningar skall tillgodogöras anslaget.

3. Tillskott som enligt 34 § lagen (1913:120) om allmän pensions­försäkring, jämförd med 38 § lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, skall utgå till den på frivilliga avgifter grundande försäkringen.


20:2Efterlevandepensioner till vuxna (ramanslag)15 525 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

20:2 Efterlevandepensioner till vuxna

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslaget.


20:3Bostadstillägg till pensionärer (ramanslag)10 735 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

20:3 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bo­stads­tillägg till pensionärer m.fl.


20:4Delpension (ramanslag)115 320 tkr
20:4 ap.1Delpension (ram)
20:4 ap.1.1Delpensioner (ram)96 300 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
20:4 ap.1.2Statlig ålderspensionsavgift (obetecknat)19 020 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

20:4 Delpension

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna för­säkringskassorna för delpension enligt lagen (1979:84) om delpensions­försäkring samt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.


20:4 ap.1.2 Statlig ålderspensionsavgift

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2003 om 9 438 000 kronor och justering avseende 2000 om 9 582 000 kronor.


20:5Äldreförsörjningsstöd (ramanslag)735 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

20:5 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.



Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

21:1Allmänna barnbidrag (ramanslag)20 965 100 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

21:1 Allmänna barnbidrag

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barn­bidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).


21:2Föräldraförsäkring (ramanslag)21 870 000 tkr
21:2 ap.1Föräldrapenning (ram)
21:2 ap.1.1Föräldrapenning (ram)15 527 500 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
21:2 ap.1.2Statlig ålderspensionsavgift (obetecknat)1 551 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
21:2 ap.2Tillfällig föräldrapenning (ram)
21:2 ap.2.1Tillfällig föräldrapenning (ram)3 972 100 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
21:2 ap.2.2Statlig ålderspensionsavgift (obetecknat)395 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
21:2 ap.3Havandeskapspenning (ram)
21:2 ap.3.1Havandeskapspenning (ram)386 400 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
21:2 ap.3.2Statlig ålderspensionsavgift (obetecknat)38 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

21:2 Föräldraförsäkring

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.


21:2 ap.1.2 Statlig ålderspensionsavgift

1 576 000 000 kronor avser statliga ålderspensionsavgifter varav -31 000 000 kronor är regleringsbelopp avseende år 2000


21:2 ap.2.1 Tillfällig föräldrapenning

Denna anslagspost utgjorde 2002 en del av anslaget 21:2 Föräldraförsäkring. Maximalt 175 700 000 kronor av anslagssparande på anslaget 21:2 vid utgången av budgetåret 2002 får föras till denna anslagspost som ingående anslagssparande.


21:2 ap.2.2 Statlig ålderspensionsavgift

404 000 000 kronor avser statliga ålderspensionsavgifter varav -8 000 000 kronor är regleringsbelopp avseende år 2002


21:2 ap.3.1 Havandeskapspenning

Denna anslagspost utgjorde 2002 en del av anslaget 21:2 Föräldraförsäkring. Maximalt 18 250 000 kronor av anslagssparande på anslaget 21:2 vid utgången av budgetåret 2002 får föras till denna anslagspost som ingående anslagssparande.


21:2 ap.3.2 Statlig ålderspensionsavgift

40 000 000 kronor avser statliga ålderspensionsavgifter varav -1 000 000 kronor är regleringsbelopp avseende år 2000


21:3Underhållsstöd (ramanslag)2 487 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

21:3 Underhållsstöd

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Inkomster från återbetalningsskyldiga skall tillgodoföras och särredovisas under detta anslag.


21:4Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ramanslag)40 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för kostnader för bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn.


21:5Barnpension och efterlevandestöd för barn (ramanslag)976 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

21:5 Barnpension och efterlevandestöd för barn

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för kostnader för barnpension och efterlevandestöd för barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd för barn.


21:6Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ramanslag)2 250 000 tkr
21:6 ap.1Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)
21:6 ap.1.1Vårdbidrag för funktionshindrade barN (ram)2 065 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
21:6 ap.1.2Statlig ålderspensionsavgift (obetecknat)185 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för kostnader för vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag och lagen (1998:676) om statlig ålderspensions­avgift.


21:6 ap.1.2 Statlig ålderspensionsavgift

185 000 000 kronor avser statlig ålderspensionsavgift varav -5 245 000 kronor är regleringsbelopp avseende år 2000.


21:7Pensionsrätt för barnår (ramanslag)3 831 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

21:7 Pensionsrätt för barnår

Anslaget disponeras av RFV för kostnader för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.



Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

21:1Bostadsbidrag (ramanslag)3 829 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

21:1 Bostadsbidrag

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.



Utgiftsområde 93 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

98:1Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten (fiktivt anslag)155 953 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket



2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
13:1130 4000
13:1 ap.113 1000-
13:1 ap.2116 6500Allt
13:1 ap.300Allt
13:1 ap.46500
16:78 20008 200
16:8421 8000163 000
19:12 102 7840
19:1 ap.1


19:1 ap.1.13 641 0640725
19:1 ap.1.200Inget
19:1 ap.2


19:1 ap.2.1108 510129 37546 950
19:1 ap.2.200Inget
19:1 ap.3


19:1 ap.3.13 2920Inget
19:1 ap.3.200Inget
19:1 ap.447 4500
19:1 ap.500-
19:1 ap.600-
19:1 ap.700
19:1 ap.800
19:1 ap.900
19:1 ap.1000
19:22 477 8980
19:2 ap.1


19:2 ap.1.12 477 89802 204 475
19:2 ap.1.200Inget
19:359 546057 823
19:4301 134359 066
19:4 ap.1


19:4 ap.1.1301 1340Inget
19:4 ap.1.200Inget
19:4 ap.200Inget
19:52400240
19:63 3589 814
19:6 ap.1


19:6 ap.1.13 3580Inget
19:6 ap.1.200Inget
19:714 0000-
19:8291 1000
19:8 ap.1280 4510-
19:8 ap.210 6490-
20:11 271 8500Inget
20:2776 2500Inget
20:3536 7500510 525
20:44 8150
20:4 ap.1


20:4 ap.1.14 8150Inget
20:4 ap.1.200Inget
20:536 7500
21:11 048 2550Inget
21:21 016 0000
21:2 ap.1


21:2 ap.1.1790 2500695 050
21:2 ap.1.200Inget
21:2 ap.2


21:2 ap.2.1206 2500
21:2 ap.2.200
21:2 ap.3


21:2 ap.3.119 5000
21:2 ap.3.200
21:3124 3500Inget
21:42 0000Inget
21:568 320016 000
21:6103 2500
21:6 ap.1


21:6 ap.1.1103 250096 450
21:6 ap.1.200Inget
21:700-
21:1191 4500Inget
98:1000



2.3Övriga villkor

Anslag

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot *

Låneram**

19:07

675555000

933523000

2345000000

19:08

se 19:07

5822027000

se 19:07

* Belopp som förs till räntekontot med 1/12 varje månad.

**Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.




2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Affärsverksamhet





RFV/Administration av ålderspension-39 4580505 768466 31039 4580
RFV/ADB0025 00025 00000
RFV/Ersättning från affärsdrivande verk002 3002 30000
RFV/Ersättning från försvaret0060060000
RFV/Övrigt001 8001 80000
RFV/Tjänsteexport4 653-1 5006 0006 00003 153
FK/Administration av ålderspension100 291-50 000279 360330 000-50 640-349
FK/Ersättning från småföretagsförsäkringen-9 6399004 0003 100900-7 839
FK/Ersättning från försvaret-4 6451 5007 5006 0001 500-1 645
Summa51 202-49 100832 328841 110-8 782-6 680

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Inkomster inom de allmänna försäkringskassorna från avgifts­finansierad verksamhet enligt 25 § avgiftsförordningen (1992:191) får disponeras av de allmänna försäkringskassorna.

 2. Försäkringskassornas förvaltning av ålderspension i form av tilläggspension och inkomstpension skall finansieras med avgifter. Avgifterna för år 2002 har i beslut den 12 december 2002 av regeringen fastställts till 279 360 tkr.

 3. RFV:s förvaltning av ålderspension i form av tilläggspension och inkomstpension skall finansieras med avgifter. Avgifter för år 2003 har i beslut den 12 december 2002 av regeringen fastställts till 505 768 tkr.

 4. RFV:s administration av arbetsskador såvitt avser de affärs­drivande verken skall beträffande skador som reglerats före den 1 juli 1995 finansieras med avgifter. Avgifternas storlek följer av regeringsbeslut den 14 juni 1984. Inkomsterna som budgeterats till 2 300 tkr tillförs anslaget 19:7 och får disponeras av RFV.

 5. RFV får utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) mot ersättning utföra datorbearbetningar för externa beställare samt tillhandahålla tjänster inom områdena system­ut­veck­ling, statistik och statistiskt metodstöd samt efterbehandling av postförsändelser. RFV bestämmer avgifternas storlek. In­komsterna tillförs anslaget 19:7 och får disponeras av RFV.

 6. Verksamheten vid Försäkringsmedicinskt centrum (FMC) vid Östergötlands läns allmänna försäkringskassa finansieras med avgifter. Verksamheten utgör ett eget resultatområde och avgifternas storlek bestäms av Östergötlands läns allmänna försäkringskassa.

 7. Verksamheten vid Institutet för stressmedicin vi Västra Götalands allmänna försäkringskassa finansieras med medel från de samverkande parterna - Västra Götalandsregionen och Västra Götalands allmänna försäkringskassa - samt med bidrag från staten. Verksamheten utgör ett eget resultatområde.

3. Övriga bestämmelser

Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (ändrat den 20 december 1962 och den 15 december 1976).





På regeringens vägnar


Lars Engqvist
Maria Rindeborn Jonsson


Kopia till

Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Kammarkollegiet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Krisberedskapsmyndigheten
Premiepensionsmyndigheten
Statens pensionsverk
Socialstyrelsen
Statskontoret
Verket för innovationssystem
Arbetsmiljöverket
Justitiedepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/FMA/FRE
Försvarsdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Bostadsutskottet
Försvarsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
KPA
Försäkringsmedicinskt centrum
Försäkringskasseförbundet
Försäkringsanställdas förbund
SACO
Under hand SK-B, SK-E