Socialdepartementet
Regeringsbeslut32 a

2003-12-18Riksförsäkringsverket
103 51 STOCKHOLMS2002/9568/SF
S2003/4250/SF
S2003/5953/ST
S2003/9906/SF (slutligt)
S2003/9983/SK (delvis)
S2003/10176/SF (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Riksförsäkringsverket

Riksdagen har beslutat om Riksförsäkringsverkets (RFV) verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 09, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84, prop. 2003/04:1, utg.omr.10-12 bet. 2003/04:SfU1, rskr. 2003/04:102, prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:72).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för RFV och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Verksamheten omfattar politikområdena 19-21 i sin helhet samt delar av politikområde 13 och 16. Politikområdena är indelade i ett antal verksamhetsområden.

Därutöver ingår Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten.

Verksamheten inom socialförsäkringens administration delas in i följande verksamhetsgrenar:

· Handläggning,

· Information,

· Normering,

· Tillsyn,

· Ekonomistyrning,

· IT-utveckling, och

· Stabsfunktion.

Verksamhetsgrenarna Handläggning och Information är gemensamma för RFV och försäkringskassorna. Övriga verksamhetsgrenar avser RFV:s verksamhet.

VERKSAMHETSSTRUKTUR

Politikområde

Verksamhetsområde

Verksamhetsgren

Hälso- och sjukvårdspolitik

Tandvård

Hälso- och sjukvård

Handläggning

Information

Normering

Tillsyn

Ekonomistyrning

IT-utveckling

Stabsfunktion

Som ovan

Handikappolitik

Insatser för delaktighet och jämlikhet

Som ovan

Ersättning vid arbetsoförmåga

Åtgärder mot ohälsa

Ersättning vid arbetsoförmåga

Som ovan

Som ovan

Ekonomisk äldrepolitik

Ersättning vid ålderdom

Ersättning vid dödsfall

Som ovan

Som ovan

Ekonomisk familjepolitik

Försäkring

Behovsprövade bidrag

Generella bidrag

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Som ovanÖvergripande mål för socialförsäkringens administration

Socialförsäkringen skall administreras rättssäkert och effektivt samt lika för kvinnor och män, så att tilltron till den bevaras och stärks.

Återrapportering

RFV skall redovisa de viktigaste insatserna för att öka tilltron till socialförsäkringen och dess administration.

Tilltron till socialförsäkringen och dess administration skall redovisas och kommenteras. Redovisningen skall särskilja försäkrade kvinnor och män som har respektive som inte har aktiva ärenden hos försäkringskassan.

Generella mål för verksamhetsgrenarna

För samtliga mål skall RFV ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits och hur dessa bidragit till måluppfyllelsen. Analysen och informationen skall vara könsuppdelad så långt det är möjligt och motiverat.

Verksamhetsgren Handläggning

Mål

1. Kvalitet och kostnadseffektivitet i handläggningen skall öka.

2. RFV och försäkringskassorna skall tillsammans säkerställa att verksamheten effektiviseras genom enhetliga lösningar.

RFV skall tillhandahålla ändamålsenliga IT-stöd. Den rationaliseringspotential som uppstår vid införandet av nya IT-stöd skall tas tillvara.

3. Fusk och missbruk av olika socialförsäkringsförmåner skall minimeras.

Återrapportering

1. Följande resultatinformation skall redovisas och kommenteras för väsentliga förmåner. Förändring över tid skall framgå, liksom skillnader inom och mellan försäkringskassorna. Information och analys skall så långt möjligt vara könsuppdelad.

- Försäkrings-/bidragskostnad,

- administrationskostnad,

- antal beslut,

- antal utbetalningar,

- genomströmningstid,

- stycktid,

- kostnad per utbetalning,

- kostnad per beslut,

- andel fel,

- antal överklaganden till länsrätt,

- antal överklaganden som leder till ändring av beslut,

- omfattning av fusk och missbruk, samt

- sammansatt produktivitetsindex.

För ålderspension och efterlevandepension för utomlands bosatta skall RFV särskilt redovisa genomströmningstid och styckkostnad per beslut.

2. Försäkringskassornas mottagande och åtgärder för att effektivt utnyttja de rationaliseringar som möjliggörs genom nya IT-stöd och andra enhetliga lösningar skall redovisas.

3. RFV skall redovisa en bedömning av omfattningen av och kostnaderna för fusk och missbruk inom socialförsäkringen samt redogöra för vidtagna åtgärder och uppnådda resultat.

Verksamhetsgren Information

Mål

RFV och försäkringskassorna skall stärka de försäkrades kunskaper om socialförsäkringen.

Återrapportering

RFV skall redovisa genomförda insatser med syfte att nå målet. Redovisningen skall omfatta en redogörelse för hur väl insatserna utfallit.

Verksamhetsgren Normering

Mål

1. Likformighet, rättsäkerhet och kvalitet i ärendehandläggningen skall förbättras. RFV:s normering skall uppfattas som ändamålsenlig och stödjande av försäkringskassorna.

2. RFV skall verka för en utvecklad och utökad praxisbildning.

Återrapportering

Måluppfyllelsen skall redovisas.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

RFV:s tillsyn över försäkringskassorna skall förbättra likformighet, rättssäkerhet och kvalitet i ärendehandläggningen.

Återrapportering

Måluppfyllelsen skall redovisas.

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Mål

RFV skall arbeta för en högre kostnadseffektivitet i verksamheten.

Återrapportering

Måluppfyllelsen skall redovisas.

Verksamhetsgren IT-utveckling

Mål

1. Effektivitet, produktivitet och kvalitet inom försäkringskassornas verksamhet skall öka genom en fortsatt utveckling av ett enhetligt och modernt IT-stöd.

2. IT-utvecklingen skall förbättra möjligheterna att ge en fullgod service till de försäkrade.

3. IT-systemen inom socialförsäkringens administration skall senast den 30 juni 2005 vara utvecklade så att CSN får direktåtkomst till sådana uppgifter i RFV:s och de allmänna försäkringskassornas verksamhet som regeringen meddelat föreskrifter om i 3 § förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.

Återrapportering

1. Måluppfyllelsen skall redovisas.

2. RFV skall redogöra för fortsatt arbete med och kostnader för förnyelsen av de äldre systemen.

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Mål

1. Kvaliteten i RFV:s prognoser, analyser och rapporteringar skall förbättras.

2. Forskning om socialförsäkringen och särskilt dess administration skall främjas.

Återrapportering

Måluppfyllelsen skall redovisas.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikTandvårdHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Hälso- och sjukvårdHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
HandikappolitikInsatser för delaktighet och jämlikhetHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ersättning vid arbetsoförmågaÅtgärder mot ohälsaHandläggning
Information
Normering
IT-utveckling
Ekonomistyrning
Stabsfunktion
Ersättning vid arbetsoförmågaHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ekonomisk äldrepolitikErsättning vid ålderdomHandläggning
Information
Normering
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ersättning vid dödsfallHandläggning
Tillsyn
Normering
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ekonomisk familjepolitikFörsäkringHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Behovsprövade bidragHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Generella bidragHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion
Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÅlderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenHandläggning
Information
Normering
Tillsyn
Ekonomistyrning
IT-utveckling
Stabsfunktion


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Verksamhetsområde Tandvård

Mål

Tandhälsan skall förbättras för de grupper som är mest eftersatta ur tandhälsosynpunkt.


Återrapportering

RFV skall inte återrapportera mot detta mål.


Övrig återrapportering

RFV skall senast den 20:e varje månad rapportera följande statistik för föregående månad om högkostnadsskyddet för personer som är 65 år eller äldre:

- antal inkomna ärenden

- antal beslutade ärenden i vilka ansökan helt eller delvis bifallits

- antal ärenden i vilka beslut om avslag fattats

- genomsnittlig beslutad ersättning

- total utgift för månaden

- aktuell bedömning av genomsnittligt antal månader från inkommen ansökan om förhandsprövning till försäkringskassans beslut

- aktuell bedömning av genomsnittligt antal månader från försäkringskassans beslut till avslutad behandling

- aktuell bedömning av genomsnittligt antal månader från avslutad behandling till inkommen räkning från vårdgivaren

- aktuell bedömning av utgiftsprognosen för innevarande år

I de redovisningar som skall lämnas senast den 20 april, den 20 juli och den 20 oktober 2004 samt den 20 januari 2005 skall RFV redovisa genomsnittet för de tre senaste månaderna. I dessa fyra rapporter skall också ingå en analys av hur de allmänna råd som RFV har meddelat till stöd för handläggningen har påverkat försäkringskassans handläggning och vårdgivarnas agerande. RFV skall vidare redovisa antalet överklaganden till länsrätten och i vilken mån dessa leder till ändring av försäkringskassans beslut. Informationen skall redovisas dels totalt, dels könsuppdelat så långt det är möjligt.


Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Information

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Tillsyn

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka och behandlingsmetoder skall i ökad utsträckning vara evidensbaserade.


Mål 2

Huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.


Mål 3

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.


Återrapportering

RFV skall inte återrapportera mot ovanstående mål 1-3.


Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Information

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Tillsyn

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.


Verksamhetsområde Insatser för delaktighet och jämlikhet

Mål

Tillgängligheten för och bemötandet av personer med funktionshinder skall förbättras i offentlig verksamhet.


Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Information

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Tillsyn

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Mål för ökad hälsa i arbetslivet

Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen under perioden.


Återrapportering

RFV skall ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa bidragit till måluppfyllelsen. Analysen och informationen skall vara könsuppdelad så långt det är möjligt och motiverat.


Verksamhetsområde Åtgärder mot ohälsa

Mål

1. RFV och försäkringskassorna skall förhindra och förkorta sjukskrivningarna och genom samordnad rehabilitering och andra aktiva insatser underlätta återgång i arbete.

2. Antalet personer som uppburit sjukpenning under längre tid än ett år skall minska med 10 procent under 2004.


Återrapportering

RFV skall ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa bidragit till måluppfyllelsen. Analysen och informationen skall vara könsuppdelad så långt det är möjligt och motiverat.

1. RFV skall årligen dels i årsredovisningen, dels senast den 9 augusti redovisa hur de medel som i budgetpropositionen för 2003 tillförts för socialförsäkringsadministrationens ohälsoarbete har använts och effekterna av resurstillskottet. Dessutom skall RFV redovisa hur administrationens arbete för minskad ohälsa har påverkats dels av detta resurstillskott, dels av de förslag som lämnades i regeringens proposition 2002/03:89 och som trädde i kraft den 1 juli 2003. Ett tydligt jämställdhetsperspektiv skall anläggas på rapporteringen.

2. Resultatutvecklingen under året och väsentliga åtgärder som vidtagits i administrationen för att förhindra och förkorta sjukfall samt för att föra åter sjukskrivna till arbete skall redovisas och analyseras. Även kostnaderna för avstämningsmöten skall redovisas. Redovisningen skall lämnas dels i årsredovisningen, dels senast den 9 augusti. Förändringar skall särskilt kommenteras. Åtgärder för att minska kvinnors andel av sjukskrivningarna skall särskilt redovisas. Redovisningen skall innefatta hur arbetet med att implementera enhetliga metoder genomförts och en bedömning av hur detta bidragit till att öka likformigheten i tillämpningen.

Vidare skall utvecklingen av den samordnade rehabiliteringen, den partiella sjukskrivningen, flödet mellan sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning särskilt belysas.

Övriga insatser som gjorts för att öka andelen partiella ersättningar avseende sjukpenning samt aktivitets- och sjukersättning skall redovisas.

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv skall anläggas på all rapportering.

3. Antalet sjukskrivna som återfått arbetsförmågan efter samordnad rehabilitering skall redovisas med uppdelning på kön.

4. RFV ska redovisa och analysera sjukfrånvaron utifrån diagnos, region och den sjukskrivnes sysselsättning och - så långt det är möjligt - branschtillhörighet.

Vidare skall RFV fr.o.m. 2004 kvartalsvis redovisa antalet ersatta dagar och sjukfall efter diagnos.

Verket skall även redovisa antalet arbetslösa sjukskrivna efter kön, ålder och sjukskrivningstidens längd per den 1 maj respektive per den 1 december 2004.

5. Försäkringskassan kan enligt prop. 1996/97:63 och 2002/03:2 samverka med andra myndigheter inom rehabiliteringsområdet och enligt prop. 2002/03:132 delta i finansiell samordning i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser.

RFV skall beträffande finansiell samordning redovisa vilka geografiska områden som ingår i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet respektive lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dessutom skall redovisas de resurser försäkringskassan tillskjutit till den finansiella samordningen respektive försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt hur de statliga medlen har använts.

När det gäller samverkan inom rehabiliteringsområdet skall RFV följa hur de statliga medlen har använts. Redovisningen skall avse storleken på de medel som förbrukats samt för vilka ändamål och för vilka målgrupper de använts. Dessutom skall redovisas hur sjukfallen har avslutats. I dessa delar skall uppdelning göras efter kön. Redovisningen skall vidare så långt som möjligt innefatta på vilket sätt och i vilken omfattning samverkansparterna har bidragit.

Redovisningarna skall lämnas senast den 9 augusti 2004 samt i årsredovisningen för 2004.

6. Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster från anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. skall redovisas i fråga om antalet personer och med uppdelning på kön. Köpen av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster skall redovisas uppdelade på försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder.

7. Andelen av de försäkrade med uppdelning efter kön och som varit sjukskrivna längre tid än 60 dagar och som fått information om en kontaktperson på försäkringskassan samt hur man upplever kvaliteten i kontakten skall redovisas.

8. RFV skall månadsvis redovisa hur antalet personer som uppburit sjukpenning under längre tid än ett år utvecklas.


Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Information

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Verksamhetsområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Mål

Kvaliteten på den försäkringsmässiga bedömningen av rätten till ersättning skall förbättras och de försäkrade skall få den ersättningsform och den ersättningsgrad som de är berättigade till.


Återrapportering

RFV skall ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa bidragit till måluppfyllelsen. Analysen och informationen skall vara könsuppdelad så långt det är möjligt och motiverat.

Måluppfyllelsen skall redovisas och redovisningen skall omfatta hur arbetet med att implementera enhetliga arbetsmetoder har genomförts.

Antal indragningar/nedsättningar av ersättning från sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen skall redovisas.


Verksamhetsgren Handläggning

Mål

Skillnaderna mellan försäkringskassorna vid bedömningen av rätten till sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättningar och arbetsskador skall minimeras. Kvaliteten i beslutsunderlagen skall höjas.


Återrapportering

1. RFV skall beskriva de regionala skillnaderna och redovisa genomförda åtgärder för att motverka dessa skillnader och höja kvaliteten i beslutsunderlagen.

2. RFV skall redovisa insatser som vidtagits för att förkorta genomströmningstiderna för handikappersättningar och arbetsskadelivräntor. RFV skall även redovisa de insatser som vidtagits för att minska skillnaderna mellan försäkringskassorna.


Verksamhetsgren Information

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Tillsyn

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Politikområde Ekonomisk äldrepolitik

Mål

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension skall garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make skall ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter dödsfall.


Återrapportering

RFV skall ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa bidragit till måluppfyllelsen. Analysen och informationen skall vara könsuppdelad så långt det är möjligt och motiverat.

RFV skall redovisa utvecklingen av det ekonomiska utfallet efter skatt i fast penningvärde inom pensionssystemet för skilda typfall. Typfallen skall belysa effekterna under de senaste 10 åren för olika civilstånd, boendekostnader och pensionsnivåer.


Verksamhetsområde Ersättning vid ålderdom

Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Information

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Verksamhetsområde Ersättning vid dödsfall

Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Tillsyn

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Politikområde Ekonomisk familjepolitik

Mål

Skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn skall minska inom ramen för den generella välfärden.


Återrapportering

RFV skall mäta måluppfyllelsen för politikområde 21 Ekonomisk familjepolitik.


Verksamhetsområde Försäkring

Mål

Skillnaderna i uttag av föräldrapenning mellan barnets föräldrar skall minska.


Återrapportering

RFV skall redovisa skillnaden i föräldrarnas uttag av föräldrapenning i relation till barnets ålder. Redovisningen skall ta hänsyn till olika försäkringskassors särskilda insatser.


Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Information

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Tillsyn

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Verksamhetsområde Behovsprövade bidrag

Mål

Underhåll skall i ökad utsträckning regleras direkt mellan föräldrarna.


Återrapportering

1. RFV ska redovisa hur antalet bidragsskyldiga utan skuld inom underhållsstödssystemet utvecklas.

2. Redovisning av genomförda informationsinsatser till föräldrar inom underhållsstödssystemet som syftar till att öka kunskapen om att kommunerna

- erbjuder samarbetssamtal vid separationer,

- bistår med att träffa avtal i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

3. RFV skall följa upp de regeländringar som har införts avseende dels sådan barns förmögenhet som undantas vid beräkning av bostadsbidrag, dels höjt belopp som varken betalas ut eller betalas tillbaka vid slutlig avstämning av bostadsbidrag.


Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Information

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Tillsyn

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Verksamhetsområde Generella bidrag

Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Information

Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Tillsyn

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Politikområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Verksamhetsområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Verksamhetsgren Handläggning

Verksamhetsgren Information

Mål 1

RFV skall tillsammans med Socialdepartementet verka för en ökad kunskapsspridning om pensionsreformens orsaker, principer och effekter.


Återrapportering

Redovisning av informationsinsatser.


Mål 2

Fler skall ha sådan kunskap om det reformerade ålderspensionssystemet att de kan bedöma sin framtida allmänna pension. Fler skall känna till möjligheterna till flexibel pensionsålder och hur detta påverkar pensionens storlek. Informationsinsatser och uppföljning skall vara kostnadseffektiv och samordnas med Premiepensionsmyndigheten (PPM). Samordningen skall syfta till att det ges en samlad information om hela ålderspensionssystemet.


Återrapportering

Förändringen av de försäkrades kunskapsnivå om ålderspensionssystemet. Hur arbetet avseende samverkan med PPM med att ta fram information har bedrivits samt hur detta har följts upp. Total kostnad för informationen och kostnad per pensionssparare.


Verksamhetsgren Normering

Verksamhetsgren Tillsyn

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

Verksamhetsgren IT-utveckling

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Mål

I det reformerade ålderspensionssystemet skall systemen för inkomstpension respektive premiepension bära sina egna kostnader.


Återrapportering

RFV och PPM skall i samråd redovisa hur gemensamma administrationskostnader för ålderspensionssystemet har fördelats mellan systemen för inkomstpension och premiepension.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Politikområdena Totalförsvar samt Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

RFV ansvarar för viss verksamhet inom politikområde Totalförsvar, verksamhetsområde Det civila försvaret samt inom politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, verksamhetsområde Svåra påfrestningar.

Mål

Samhällets grundläggande behov inom RFV:s ansvarsområde inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering

RFV skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. (2001/02:158) Samhällets säkerhet och beredskap. RFV skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.

Politikområde Handikappolitik

RFV har ett särskilt ansvar för att de nationella målen för handikappolitiken uppfylls inom socialförsäkringen och dess administration.

Mål

RFV skall arbeta i enlighet med de förslag till etappmål som verket redovisat (S2003/5953/ST) inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken.

Återrapportering

RFV skall redogöra för de insatser som genomförts under 2004. Verket skall även analysera och kommentera måluppfyllelsen av de etappmål man satt upp för 2004.1.3Organisationsstyrning
Förvaltningspolitik

Mål

Den svenska statsförvaltningen skall, med höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati, vara tillgänglig och tillmötesgående. Den skall ha medborgarnas fulla förtroende, ge näringslivet goda arbets- och tillväxtförutsättningar samt vara framgångsrik och respekterad i det internationella samarbetet. Myndigheterna skall genomföra sina uppdrag med hög kvalitet, öppenhet, motiverade och kompetenta medarbetare, dugliga chefer och förändringsförmåga.

24-timmarsmyndigheten

Mål

RFV skall verka för en bredare utveckling av 24-timmarsmyndigheten inom socialförsäkringens administration.

Kompetensförsörjning

Mål

RFV skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

RFV skall redovisa

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007.

Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.

Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Uppdrag kopplade till de generella målen för verksamhetsgrenarna

Verksamhetsgren Ekonomistyrning

RFV skall fortsätta sitt arbete med att utveckla produktivitets- och kvalitetsindex för försäkringskassorna. Insatser och resultat av det fortsatta utvecklingsarbetet skall redovisas i årsredovisningen.

Verksamhetsgren IT-utveckling

RFV skall senast den 9 augusti 2004 redovisa genomförda och planerade insatser samt därtill kopplade kostnader för utveckling av IT-stöd inom socialförsäkringens administration. Redovisningen skall omfatta en redogörelse för såväl konstaterade som förväntade rationaliseringseffekter i termer av verksamhet och besparingar. En särskild redogörelse skall lämnas för hur verket arbetat i riktning mot att RFV och försäkringskassorna skall bli en modern 24-timmarsmyndighet.

Verksamhetsgren Stabsfunktion

1. RFV skall senast den 8 mars, 5 maj, 9 augusti och den 1 november 2004 inkomma med kvartalsredovisningar innehållande:

- belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad,

- förbrukade medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap.1.1 Sjukpenning, avseende samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet,

- intecknade ännu ej utbetalda medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 4 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.,

- prognostiserat utfall för 2004 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,

- prognostiserat utfall för 2004 för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, totalt,

- förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,

- beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt

- beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2005 - 2007.

RFV skall senast den 20 januari 2004 redovisa:

- preliminärt utfall för 2003 och prognostiserat utfall för 2004 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten,

- beräkningar av anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2005 - 2007, samt

- förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser.

RFV skall senast den 28 juli 2004 redovisa:

- prognoser för anslagsnivåer för samtliga PLK-anslag samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för åren 2004-2007,

- beräkningsunderlagen för dessa prognoser, samt

- förklaring till och analys av prognoserna.

2. RFV skall redogöra för resultaten av sitt fortsatta arbete med att stödja och medverka till att forskning bedrivs inom området för socialförsäkring. Redogörelsen skall främst omfatta i forskningshänseende prioriterade områden. En särskild redovisning skall lämnas av forskningsinitiativ i frågor som rör socialförsäkringens effekter och dess samband med administrationen.

I uppdraget ligger också att redogöra för hur resultatet av forskningen förts vidare till olika intressenter samt hur arbetet med att säkerställa att forskning av hög kvalitet beviljats medel har bedrivits. Redovisning skall lämnas senast den 2 augusti 2004.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

Verksamhetsgren Normering

RFV skall göra en genomgång av verkets föreskrifter och allmänna råd som berör företagande och redovisa åtgärder som vidtagits eller planeras för att minska den administrativa bördan för företag. Uppdraget skall redovisas senast den 24 februari 2004 (S2003/7670/SF).

Verksamhetsgren IT-utveckling

Uppdrag till vissa myndigheter om avveckling av euroförberedelser samt viss fortsatt bevakning (Fi2003/5956/IA).

Uppdrag kopplade till politikområden och verksamhetsområden

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Verksamhetsområde Tandvård

Verksamhetsgren stabsfunktion

RFV skall följa prisutvecklingen inom tandvården och redovisa resultatet av uppföljningen i en särskild rapport senast den 30 september 2004.

Verksamhetsgren Tillsyn

RFV skall i sin tillsyn särskilt granska försäkringskassans handläggning av ärenden rörande högkostnadsskydd avseende protetik för personer som är 65 år eller äldre. Inom ramen för denna tillsyn skall RFV utbyta erfarenheter med Socialstyrelsen i dess granskning av behandlingsförslag enligt 17 § tredje stycket förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa. RFV:s iakttagelser i samband med tillsynen skall redovisas i en delrapport senast den 31 oktober 2004 och i en slutrapport senast den 31 maj 2005.

Politikområde Handikappolitik

Verksamhetsområde Insatser för delaktighet och jämlikhet

Verksamhetsgren Stabsfunktion

Uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. RFV skall i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera hur tillämpningen av barns rätt till personlig assistans och assistansersättning utvecklats. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juli 2004.

2. RFV skall i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera tillämpningen vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar för hem och hushåll när den ene har rätt till personlig assistans och assistansersättning. Denna kartläggning och analys ska göras ur ett könsperspektiv. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juli 2004.

3. RFV skall utifrån statistiska analyser förklara skillnaderna i timantal mellan kvinnor och män med assistansersättning. RFV skall analysera vilka redskap försäkringskassan har eller behöver för att överbrygga eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att formulera sitt krav på stöd och service i sin vardag. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juli 2004.

4. RFV skall följa upp och utvärdera de nya reglerna som innebär att personer som beviljas assistansersättning före 65 års ålder får behålla denna rätt även därefter. RFV skall också följa upp och utvärdera de nya reglerna som innebär att beslut om assistansersättning som är gynnande får fattas av tjänsteman om socialförsäkringsnämnden överlämnat sådan beslutanderätt till tjänstemannen. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 september 2004.

Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Verksamhetsområde Åtgärder mot ohälsa

1. RFV skall redovisa hur försäkringskassans ansvar för aktiviteter för försäkrade med aktivitetsersättning har implementerats. I redovisningen skall ingå:

- hur samarbetet med samtliga aktörer har byggts upp,

- i vilken omfattning de som beviljats denna förmån utnyttjar möjligheterna att delta i aktiviteter,

- vilken karaktär aktiviteterna har,

- vilka insatser i övrigt försäkringskassorna vidtagit, samt

- hur vidtagna insatser bidragit till att uppnå syftet med lagändringen.

En första redovisning av uppdraget efter det första året med den nya förmånen skall göras senast den 1 mars 2004. En andra mer omfattande utvärdering med förslag till åtgärder som resultatet av utvärderingen kan föranleda skall redovisas senast den 1 augusti 2005.

2. Socialförsäkringsadministrationen och AMV skall gemensamt inom ramen för samverkan inom rehabiliteringsområdet enligt prop. 1996/97:63 och 2002/03:2 samt finansiell samordning enligt prop. 2002/03:132 uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser i syfte att antalet sjukskrivna arbetslösa som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka.

AMS och RFV skall följa upp

- tillämpningen av den nationella verksamhets- och handlingsplanen och hur de statliga medlen enligt prop. 1996/97: 63 och 2002/03:2 har använts,

- vilka målgrupper som fått ta del av insatserna,

- antalet individer som varit föremål för samverkan och vilka insatser de har fått,

- resultatet av insatserna, t.ex. antalet individer som fått arbete eller utbildning.

Uppdraget skall redovisas senast den 9 augusti 2004 och i årsredovisningen för 2004.

3. RFV skall i samverkan med AMS och SoS fortsatt utforma ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet skall utformas på ett sådant sätt att det även kan utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning. Systemets utformning skall redovisas senast den 15 april 2004. Systemet skall vara i drift så snart som möjligt under 2004 för att fullt ut vara infört senast den 1 januari 2005. En lägesbeskrivning för systemets införande skall lämnas senast den 9 augusti 2004.

4. RFV skall kartlägga kunskapsläget såväl nationellt som internationellt om skillnaderna i kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster. Upplägget av studien, referensgrupper mm. skall redovisas den 27 februari 2004. Slutresultat skall redovisas den 15 december 2004.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

1. Regeringen gav den 16 mars 2001 RFV i uppdrag att genomföra särskilda insatser med syfte att informera om det system för vilande förtidspension som infördes den 1 januari 2000. Verket skulle därvid senast den 1 mars 2002 lämna en första översiktlig redogörelse för vidtagna och planerade informationsinsatser. Vidare skulle verket senast den 1 juni 2003 inkomma till regeringen med en utvärdering av de effekter som kan konstateras av dittills genomförda insatser samt lämna förslag till eventuellt ändrade bestämmelser eller andra lämpliga åtgärder som resultatet av utvärderingen föranleder. En slutlig mer omfattande utvärdering med ovan angivna inriktning skall lämnas senast den 1 juni 2004.

2. Regeringen gav den 13 december 2001 RFV och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i uppdrag att inleda en förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Detta som ett led i regeringens 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Uppdraget består av följande tre deluppdrag:

- RFV skall utveckla en metod för tidig, fördjupad bedömning av den enskildes arbetsförmåga och behov av rehabilitering.

- RFV skall utveckla metodiken i försäkringskassornas handläggning av sjukfall och rehabiliteringsärenden samt förtydliga yrkesrollen för de tjänstemän som arbetar med samordning av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

- RFV och AMS skall genomföra en pilotverksamhet avseende en samordnad organisation mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen för arbetslivsinriktad rehabilitering. RFV och AMS skulle senast den 1 augusti 2002 och senast den 1 augusti 2003 lämna en redovisning av hur arbetet med att genomföra uppdraget fortlöper och de tilldelade medlen används. Senast den 28 februari 2005 skall en slutlig redovisning lämnas.

Verksamhetsområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Verksamhetsgren Handläggning

1. RFV skall inom ramen för befintliga statistiksystem vidta åtgärder för att kunna följa förändringar i arbetsskadeförsäkringens ersättningsmönster och mäta försäkringens effekter för kvinnor och män. Rapportering skall göras i samband med årsredovisningen.

2. RFV skall analysera dels vilka effekter ändringarna av arbetsskadeförsäkringen den 1 juli 2002 och 1 januari 2003 haft för de försäkrade, dels den kostnadsutveckling som kan hänföras till regeländringarna. En detaljerad analys skall lämnas i samband med årsredovisningen för budgetåret 2004.

3. RFV skall analysera dels vilka effekter införandet av det reformerade förtidspensionssystemet med ändrade beräkningsregler haft för de försäkrade, dels den kostnadsutveckling som kan hänföras till regeländringarna. En första mer översiktlig redovisning skall lämnas senast den 1 maj 2004 och en mer detaljerad redovisning skall lämnas senast den 1 juni 2005.

4. RFV skall följa upp lagstiftningen om att försäkringskassan senast ett år efter sjukanmälningsdagen skall ha utrett om det finns förutsättningar för att tillerkänna den försäkrade sjuk- eller aktivitetsersättning i stället för sjukpenning.

I uppdraget ingår att redovisa vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har fått i perspektivet rätt förmån och rätt ersättningsbelopp. I redovisningen skall särskilt belysas hur lagstiftningen påverkat försäkringskassans arbete med sjuk- och aktivitetsersättning. I redovisningen skall därvid bl.a. ingå vid vilken tidpunkt försäkringskassan gör bedömningen och kvaliteten i bedömningen.

En första redovisning av uppdraget skall göras senast den 1 mars 2005. En andra mer omfattande utvärdering med förslag till de åtgärder som resultatet av uppföljningen kan föranleda, skall redovisas senast den 1 juni 2006.

Politikområde Ekonomisk äldrepolitik

Verksamhetsområde Ersättning vid ålderdom

1. RFV skall analysera hur målgruppen för BTP förändras i och med de reformerade reglerna samt göra en bedömning av mörkertalet, dvs. hur stor del av dem som har rätt till BTP som inte söker BTP. Uppdraget skall delredovisas i årsredovisningen för 2003 och slutredovisas i årsredovisningen för 2004.

2. RFV skall redovisa utvecklingen av det ekonomiska utfallet efter skatt i fast penningvärde inom pensionssystemet för skilda typfall. Typfallen skall belysa effekterna för de senaste 10 åren för olika civilstånd, boendekostnader och pensionsnivåer. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2004.

Verksamhetsområde Ersättning vid dödsfall

RFV skall empiriskt analysera och redovisa den ekonomiska standarden för efterlevande före och efter ett dödsfall. För att fånga upp skattefria inkomster resp. analysera förmögenhetsförändringar kan en mer principiell bild ges av förekomst av engångsbelopp, deras storlek och troligaste användning. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2004.

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1. Under 2004 kommer arbete pågå med att utreda möjligheterna att fastställa förekomsten av utdelningsbara överskott i ålderspensionssystemet samt metod för att reglera fördelningen av dessa. RFV skall under detta utredningsarbete svara för det beräkningsarbete som behövs för utredningen. Redovisning sker i och med utredningens betänkande.

2. RFV skall mäta och analysera utvecklingen av den genomsnittliga ålder då utträde ur arbetskraften sker. Uppdraget innefattar att olika metoder för sådana mätningar tas fram samt resultatet av dessa redovisas över tid. Uppdraget skall redovisas senast den 2 augusti 2004.

3. RFV skall göra en analys av riskerna för en balansering vid en ytterligare överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten. Därutöver skall beräkningar göras av hur stort belopp som kan föras över den 1 januari 2005 utan att den automatiska balanseringen aktiveras före 2050. Utgångspunkten för beräkningarna skall vara de förutsättningar som anges i prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet. Uppdraget skall redovisas i pensionssystemets årsredovisning för 2003 och beräkningarna skall göras utifrån det underlag som finns tillgängligt för denna årsredovisning.

4. RFV skall redovisa erfarenheter av genomförandet och starten av pensionsportalen. Därvid skall bl.a. belysas funktionalitet, nyttjandegrad, deltagarantal bland pensionsutbetalarna, informationsinsatser, kostnader samt framtidsplaner. Uppdraget skall redovisas senast den 10 juni 2004.

5. Mot bakgrund av en långsiktig avveckling av den frivilliga pensionsförsäkringen enligt förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket skall RFV göra en översyn av den nuvarande administrationen för försäkringen. Översynen skall belysa den nuvarande situationen. Därutöver skall RFV lämna förslag på hur administrationen skall vara utformad för att möjliggöra en effektiv hantering med bibehållen kompetens. Uppdraget skall redovisas senast den 4 oktober 2004.

6. RFV och PPM skall i samråd utveckla de administrativa rutinerna mellan myndigheterna i syfte att uppnå en effektivare hantering av gemensamma rutiner. Redovisning skall ske av insatser där någon av myndigheterna identifierat problem. Uppdraget redovisas senast den 9 augusti 2004.

7. RFV skall i samråd med PPM redovisa en gemensam strategi för hur information om inkomstpension och premiepension ges till allmänheten. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2004.

8. RFV skall i samråd med PPM genomföra en kartläggning och analys av förutsättningarna att starta en gemensam kundservice avseende det reformerade ålderspensionssystemet. Uppdraget skall delredovisas senast den 2 april 2004 och slutredovisas senast den 1 oktober 2004.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

Regeringen gav den 30 augusti 2001 RFV i uppdrag att för 2002 och följande år utifrån bestämmelserna i 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension beräkna inkomstbasbeloppet. Resultatet av beräkningen skall senast den 31 oktober året före det år det aktuella beloppet avser redovisas till regeringen.

Uppdrag kopplade till Organisationsstyrning

Förvaltningspolitik

RFV skall i anslutning till årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som verket vidtagit och planerar att genomföra med anledning av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet.

24-timmarsmyndigheten

RFV skall i anslutning till årsredovisningen redovisa:

- vilka av verkets tjänster som tillhandahålls elektroniskt och kostnaden för dessa,

- i vilken utsträckning tjänsterna nyttjas och hur de bedöms av de försäkrade,

- vilka tjänster som verket anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i vilken takt som dessa tjänster bör utvecklas,

- vilka effektiviseringar som de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt

- hur verket säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

RFV skall lämna en redovisning av planer för utveckling av sådana tjänster som kräver samverkan med andra myndigheter.

Övriga uppdrag

1. RFV skall identifiera inom vilka verksamhetsområden barn och unga kan ges möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem i enlighet med de krav som FN:s barnkonvention ställer samt redovisa förslag på utvecklingsmöjligheter. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.

2. RFV skall genomföra en analys av jämställdhetsperspektivet inom politikområdena 19, 20 och 21 genom att för varje verksamhetsområde analysera skillnader i kvinnors och mäns villkor inom verksamhetsområdet. I analysen skall ingå att identifiera de områden där det är mest angeläget att åtgärda dessa skillnader. För de identifierade områdena skall RFV föreslå dels åtgärder för att stärka jämställdheten, dels mål och indikatorer för detta arbete.Uppläggningen av studien skall tas fram i samråd med socialdepartementet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2005.

3. RFV skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, bistå Socialstyrelsen i arbetet med att skapa bättre underlag och statistik för att följa levnadsvillkoren för personer med funktionshinder.

4. RFV skall med utgångspunkt i mål på politikområdes-, verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå identifiera sin roll inom folkhälsoområdet och redogöra för insatser som vidtas och som avses att vidtagas för att nå det övergripande folkhälsomålet och målen för de elva målområdena. Vidare skall redogöras för hur insatserna avses följas upp samt val av indikatorer för uppsatta mål. Redovisning skall ske till socialdepartementet tillika Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.

5. RFV skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till verksamheten vid Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad för myndighetens bidrag, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål (Fö2002/307/CIV) kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (försvarsdepartementet).

6. RFV skall senast den 14 maj 2004 redovisa insatser inom myndighetens verksamhetsområde som bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling.

7. RFV skall i årsredovisningen redovisa hur verket har beaktat samhällets etniska och kulturella mångfald både vid utformandet och genomförandet av sin verksamhet.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

RFV skall redovisa arbetet med lokal servicesamverkan tillsammans med RSV, Tullen, CSN och AMS. En rapport med en samlad redovisning av arbetet skall lämnas senast den 1 september 2005. Rapporten skall innehålla en sammanfattning av genomförda insatser samt en redovisning av erfarenheter som vunnits och vilka slutsatser som kan dras för det fortsatta utvecklingsarbetet inom den offentliga förvaltningen (Fi2003/3123/FPA/F).2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket4 048 410 tkr
13:1 ap.2Tandvårdsersättning (Ram)4 048 410 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket0 tkr
13:1 ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
13:1 ap.3Åtgärder rörande dentala material (Ram)0 tkr


Villkor
13:1 ap.2 Tandvårdsersättning

Anslagsposten disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för tandvårdsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.13:1 ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten avser eventuellt anslagssparande från 2003. Medlen disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för sjukförsäkringsförmåner enligt Rådets förordning (EEG) Nr 1408/71 om ersättning för vård inom EU samt gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat. RFV skall avräkna denna post först, och först därefter avräkna anslag 13:8 Sjukvård i internationella förhållanden.13:1 ap.3 Åtgärder rörande dentala material

Regeringen disponerar anslagssparandet för åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om hälsoproblem relaterade till dentala material samt att förbättra omhändertagandet av patienter som relaterar sina symtom till sådana material.13:8Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket267 000 tkr


Villkor
13:8 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för sjukförsäkringsförmåner enligt Rådets förordning (EEG) Nr 1408/71 om ersättning för vård inom EU samt gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat.16:7Bilstöd till handikappade (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket196 000 tkr


Villkor
16:7 Bilstöd till handikappade

Anslaget disponeras av RFV - och efter beslut av RFV - av de allmänna försäkringskassorna för bilstöd till personer med funktionshinder enligt lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade samt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade.16:8Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket10 061 000 tkr


Villkor
16:8 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket36 203 152 tkr
19:1 ap.1Sjukpenning (Ram)36 203 152 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem0 tkr
19:1 ap.7Metodutveckling och forskningsinsatser inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet (Ram)0 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket4 481 169 tkr
19:1 ap.10Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (Obetecknat)4 481 169 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket2 358 163 tkr
19:1 ap.2Rehabiliteringspenning (Ram)2 358 163 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket226 285 tkr
19:1 ap.11Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (Obetecknat)226 285 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket71 084 tkr
19:1 ap.3Närståendepenning (Ram)71 084 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket8 070 tkr
19:1 ap.12Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (Obetecknat)8 070 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket971 500 tkr
19:1 ap.4Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (Ram)971 500 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket70 000 tkr
19:1 ap.6Förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (Ram)70 000 tkr

Disponeras av regeringen21 000 tkr
19:1 ap.5Till regeringens disposition (Ram)21 000 tkr


Villkor
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

De grundläggande bestämmelserna finns i socialförsäkringslagen (1999:799), lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön, lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslagspost 1 disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för sjukpenning inklusive de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högkostnadsskydd) samt avskrivning av återbetalningspliktiga studiemedel. Anslagsposterna 2, 3, 4, 6, 10, 11 och 12 disponeras av RFV. Anslagspost 5 disponeras av regeringen. Anslagspost 7 disponeras av Verket för innovationssystem (VINNOVA).19:1 ap.1 Sjukpenning

Högst fem procent av anslagsposten, dvs. 1 810 958 000 kronor, får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Dessa medel skall användas för ändamål som bidrar till att minska sjukfrånvaron.

För samverkan inom rehabiliteringsområdet skall RFV tillsammans med berörda myndigheter upprätta nationella verksamhets- och handlingsplaner. På regional nivå skall försäkringskassan tillsammans med berörda myndigheter upprätta motsvarande planer. De medel som ställs till förfogande för samverkan får användas för att genomföra

· gemensamma konferenser och utbildningar,

· kartläggningar och inventeringar,

· projekt och insatser som riktar sin verksamhet till en väl definierad grupp människor som har behov av åtgärder från mer än en myndighet,

· uppföljningar och utvärderingar.

En förutsättning är att alla inblandade parter bidrar med medel som står i proportion till deras ansvar för åtgärder för den grupp som samverkan riktar sig till. De medel som försäkringskassan bidrar med i sådan samverkan får utgöra statens samlade andel i denna verksamhet.

RFV skall på försäkringskassorna fördela anslagsposten Sjukpenning. RFV skall dessutom för varje kassa ange som villkor att kassan får använda högst fem procent av de på respektive kassa fördelade medlen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.19:1 ap.7 Metodutveckling och forskningsinsatser inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet

Verket för innovationssystem (VINNOVA) disponerar under perioden 2003-2006 totalt 14 000 000 kronor (anvisade 2003) för metodutveckling och forskningsinsatser för att öka kunskapen och stärka utvecklingen avseende åtgärder inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatser, t.ex. genom s.k. arbetsgivarringar.19:1 ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 4 070 241 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om 410 928 000 kronor.19:1 ap.2 Rehabiliteringspenning

Riksförsäkringsverket får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.19:1 ap.11 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 232 149 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om - 5 864 000 kronor.19:1 ap.12 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 7 543 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om 527 000 kronor.19:1 ap.4 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Anslagsposten får användas för:

- Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder; arbetshjälpmedel; läkarutlåtanden och läkarundersökningar; särskilt bidrag samt resor till och från arbetet. Medlen får inte användas för köp av aktiva rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna arbetslösa.

- RFV får disponera högst 5 000 000 kronor för att tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen utveckla angelägna projekt inom arbetshjälpmedelsområdet.

RFV har möjlighet att under året vid behov omfördela ej utnyttjade medel mellan försäkringskassorna.19:1 ap.6 Förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

RFV disponerar anslagsposten för förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i enlighet med regeringens 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.19:1 ap.5 Till regeringens disposition

5 000 000 kronor av anslagsposten avses användas för utveckling av rehabiliteringsarbetet samt för att anordna konferenser, debatter m.m. kring ohälsofrågorna.19:2Aktivitets- och sjukersättningar (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket54 789 817 tkr
19:2 ap.1Aktivitets- och sjukersättningar (Ram)54 789 817 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket10 050 000 tkr
19:2 ap.2Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (Obetecknat)10 050 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket15 600 tkr
19:2 ap.3Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning (Ram)15 600 tkr


Villkor
19:2 Aktivitets- och sjukersättningar

Fr.om. 2004 ingår i anslaget kostnaderna för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning. De grundläggande bestämmelserna finns i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1962:382) om införande av lagen om allmän försäkring, lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjuk- eller aktivitetsersättning samt i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.19:2 ap.1 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna i form av aktivitetsersättning eller sjukersättning.19:2 ap.2 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 11 959 000 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om -1 909 000 000 kronor.19:2 ap.3 Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning

Anslagsposten disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjuk- eller aktivitetsersättning.19:3Handikappersättningar (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket1 224 000 tkr


Villkor
19:3 Handikappersättningar

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för handikappersättningar enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.19:4Arbetsskadeersättningar (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket6 038 812 tkr
19:4 ap.1Arbetsskadelivränta (Ram)6 038 812 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket431 197 tkr
19:4 ap.3Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (Obetecknat)431 197 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket3 000 tkr
19:4 ap.2Vissa övriga statliga ålderspensionsavgifter (Obetecknat)3 000 tkr


Villkor
19:4 Arbetsskadeersättningar

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslaget bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar RFV att fr.o.m. den 1 januari 2004 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar prisbasbeloppet mellan 2003 och 2004.19:4 ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 490 097 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om -58 900 000 kronor.19:4 ap.2 Vissa övriga statliga ålderspensionsavgifter

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 3 900 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om -900 000 kronor.19:5Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket57 368 tkr
19:5 ap.1Ersättning för kroppsskador (Ram)57 368 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket1 191 tkr
19:5 ap.2Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (Obetecknat)1 191 tkr


Villkor
19:5 Ersättning för kroppsskador

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för finansiering av ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslaget bl.a. enligt lagen (1950:261) om ersättning med anledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.19:5 ap.2 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 1 391 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om -200 000 kronor.19:6Riksförsäkringsverket (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket921 595 tkr


Villkor
19:6 Riksförsäkringsverket

Av anslaget får högst 11 000 000 kronor användas för att stödja forskningen inom socialförsäkringens område.

Av anslaget får 20 000 000 kronor endast användas för de utbildningsinsatser som sker i form av en allmänt utformad utbildning samt en påbyggnadsutbildning inom området försäkringsmedicin.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

RFV bemyndigas att under 2004 göra ekonomiska åtaganden med syfte att stödja forskningen inom socialförsäkringens område som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 12 000 000 kronor efter 2004.19:7Allmänna försäkringskassor (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket5 647 999 tkr
19:7 ap.1Allmänna försäkringskassor (Ram)5 647 999 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket376 000 tkr
19:7 ap.2IT-stöd för ärendehandläggning m.m. (Ram)376 000 tkr


Villkor
19:7 Allmänna försäkringskassor

Anslaget disponeras av RFV. Efter beslut av RFV disponeras medlen av de allmänna försäkringskassorna.

Anslagskrediten för en enskild försäkringskassa får högst uppgå till 7 procent av de medel som tilldelas försäkringskassan.19:7 ap.1 Allmänna försäkringskassor

Av anslagspost 1 får 50 000 000 kronor endast användas till sådana kostnader för avstämningsmöten som kan ersättas enligt 3 kap. 8a § AFL.

Av anslagsposten 1 får 17 500 000 kronor endast användas till att anställa ytterligare försäkringsläkare vid försäkringskassorna.

Av anslagsposten 1 får 5 800 000 kronor användas först efter beslut av regeringen för kostnader avseende årlig revision.19:7 ap.2 IT-stöd för ärendehandläggning m.m.

Anslagsposten 2 IT-stöd för ärendehandläggning m.m. får disponeras för:

  • centrala kostnader som amortering, ränta, licenser, verksamhetsutveckling, drift och förvaltning, samt

  • kostnader hos försäkringskassorna för kompetensutveckling, avveckling, mobilisering, amortering och ränta av hårdvara, mjukvara/licenser.Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

20:1Garantipension till ålderspension (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket23 474 633 tkr
20:1 ap.1Garantipension till ålderspension (Ram)23 474 633 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket11 667 tkr
20:1 ap.2Statlig ålderspensionsavgift för delpension (Obetecknat)11 667 tkr


Villkor
20:1 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för följande ändamål.

1. Garantipension till ålderspension enligt lagen (1998:702) om garantipension, hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, barntillägg enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och särskilt pensionstillägg till ålderspensionenligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

2. Kostnader för utbetalningr till länder som Sverige slutit konventioner med åligger RFV. De belopp som inflyter för täckning av sådana betalningar skall tillgodogöras anslaget.

3. Tillskott enligt 34 § lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring, jämförd med 38 § lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, skall utgå till den på frivilliga avgifter grundade försäkringen.

4. Delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring samt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.20:1 ap.2 Statlig ålderspensionsavgift för delpension

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 2 798 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om 8 869 000 kronor.20:2Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket15 692 000 tkr


Villkor
20:2 Efterlevandepensioner till vuxna

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslaget.20:3Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket10 788 000 tkr


Villkor
20:3 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.20:4Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket690 000 tkr


Villkor
20:4 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

21:1Allmänna barnbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket20 878 000 tkr


Villkor
21:1 Allmänna barnbidrag

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för barnbidrag. flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).21:2Föräldraförsäkring (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket16 660 000 tkr
21:2 ap.1Föräldrapenning (Ram)16 660 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket1 710 000 tkr
21:2 ap.5Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (Obetecknat)1 710 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket3 982 000 tkr
21:2 ap.2Tillfällig föräldrapenning (Ram)3 982 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket408 000 tkr
21:2 ap.6Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (Obetecknat)408 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket410 000 tkr
21:2 ap.3Havandeskapspenning (Ram)410 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket42 000 tkr
21:2 ap.7Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning (Obetecknat)42 000 tkr


Villkor
21:2 Föräldraförsäkring

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.21:2 ap.5 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 1 739 000 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om -29 000 000 kronor.21:2 ap.6 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 415 000 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om -7 000 000 kronor.21:2 ap.7 Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 43 000 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om - 1 000 000 kronor.21:3Underhållsstöd (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket2 128 000 tkr


Villkor
21:3 Underhållsstöd

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Inkomster från återbetalningsskyldiga skall tillgodoföras och särredovisas under detta anslag.21:4Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket40 000 tkr


Villkor
21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för kostnader för bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn.21:5Barnpension och efterlevandestöd för barn (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket1 058 000 tkr


Villkor
21:5 Barnpension och efterlevandestöd för barn

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för kostnader för barnpension och efterlevandestöd för barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd för barn.21:6Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket2 284 999 tkr
21:6 ap.1Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ram)2 284 999 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket200 201 tkr
21:6 ap.2Statlig ålderspensionsavgift (Obetecknat)200 201 tkr


Villkor
21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för kostnader för vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.21:6 ap.2 Statlig ålderspensionsavgift

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 210 869 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om -10 668 000 kronor.21:7Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket4 051 000 tkr


Villkor
21:7 Pensionsrätt för barnår

Anslaget disponeras av RFV för kostnader för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2004 om 3 961 429 000 kronor och regleringsbelopp för 2001 om 89 571 000 kronor.Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

21:1Bostadsbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket3 497 000 tkr


Villkor
21:1 Bostadsbidrag

Anslaget disponeras av RFV och - efter beslut av RFV - de allmänna försäkringskassorna för bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Budgetår 2003

19:5Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket0 tkr
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Budgetår 2003

20:4Delpension (Ramanslag)
Disponeras av Riksförsäkringsverket0 tkr
20:4 ap.1Delpension (Ram)0 tkr
20:4 ap.1.1Delpensioner (Ram)0 tkr
20:4 ap.1.2Statlig ålderspensionsavgift (Obetecknat)0 tkr


2.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:5 (2003)0Inget0
20:4 ap.1.1 (2003)0Inget0
20:4 ap.1.2 (2003)0Inget0
13:1 ap.2204 040Allt0
13:1 ap.10Allt0
13:1 ap.30Allt0
13:813 350-0
16:79 800-0
16:8503 050-0
19:1 ap.11 810 958-0
19:1 ap.70Allt0
19:1 ap.100Inget0
19:1 ap.2117 908-0
19:1 ap.110Inget0
19:1 ap.33 554-0
19:1 ap.120Inget0
19:1 ap.448 575-0
19:1 ap.60-0
19:1 ap.50-0
19:2 ap.12 739 491-0
19:2 ap.20Inget0
19:2 ap.3780-0
19:361 200-0
19:4 ap.1301 941-0
19:4 ap.30Inget0
19:4 ap.20Inget0
19:5 ap.12 868-0
19:5 ap.20Inget0
19:627 648-0
19:7 ap.1271 680-0
19:7 ap.2150 000-0
20:1 ap.11 173 730-0
20:1 ap.20Inget0
20:2784 600-0
20:3539 400-0
20:434 500-0
21:11 043 900-0
21:2 ap.1833 000-0
21:2 ap.50Inget0
21:2 ap.2199 100-0
21:2 ap.60Inget0
21:2 ap.320 500-0
21:2 ap.70Inget0
21:3106 400-0
21:42 000-0
21:552 900-0
21:6 ap.1104 400-0
21:6 ap.20Inget0
21:70-0
21:1174 850-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
19:1 ap.1.119:1 ap.1100 %
19:1 ap.2.119:1 ap.2100 %
19:1 ap.3.119:1 ap.3100 %
19:2 ap.1.119:2 ap.1100 %
19:4 ap.1.119:4 ap.1100 %
19:6 ap.1.119:5 ap.1100 %
20:120:1 ap.1100 %
21:2 ap.1.121:2 ap.1100 %
21:2 ap.2.121:2 ap.2100 %
21:2 ap.3.121:2 ap.3100 %
21:6 ap.1.121:6 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
19:612 00011 0001 0002006
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Riksförsäkringsverket2 600 000675 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Riksförsäkringsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 19:6 Riksförsäkringsverket, 19:7 Allmänna försäkringskassor ap.1 och 19:7 Allmänna försäkringskassor ap.2.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
RFV/Administration av ålderspension-106 49839 458556 965489 92567 0400
RFV/ADB0025 00025 00000
RFV/Ersättning från affärsdrivande verk002 2002 20000
RFV/Ersättning från försvaret0060060000
RFV/Övrigt001 0001 00000
RFV/Tjänsteexport-1 479010 00010 0000-1 479
FK/Administration av ålderspension36 185-36 185346 775346 77500
FK/Ersättning från småföretagsförsäkringen-8 3631 0004 0003 0001 000-6 363
FK/Ersättning från försvaret-3 1601 0007 5006 5001 000-1 160
Summa-83 3155 273954 040885 00069 040-9 002
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet
  1. Inkomster inom de allmänna försäkringskassorna från avgiftsfinansierad verksamhet enligt 25 § avgiftsförordningen (1992:191) får disponeras av de allmänna försäkringskassorna.

  2. Försäkringskassornas förvaltning av ålderspension i form av tilläggspension och inkomstpension skall finansieras med avgifter. Avgifterna för 2004 har i regeringsbeslut den 11 december 2003 (S2003/2039/SF) fastställts till 346 775 000 kronor.

  3. RFV:s förvaltning av ålderspension i form av tilläggspension och inkomstpension skall finansieras med avgifter. Avgifterna för 2004 har i regeringsbeslut den 11 december 2003 (S2003/2039/SF) fastställts till 556 965 000 kronor.

  4. RFV:s administration av arbetsskador såvitt avser de affärsdrivande verken skall beträffande skador som reglerats före den 1 juli 1995 finansieras med avgifter. Avgifternas storlek följer av av regeringsbeslut den 14 juni 1984. Inkomsterna som budgeterats till 2 200 000 kronor tillförs anslaget 19:6 och får disponeras av RFV.

  5. RFV får utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) mot ersättning utföra datorbearbetningar för externa beställare samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik och statistiskt metodstöd samt efterbehandling av postförsändelser. RFV bestämmer avgifternas storlek. Inkomsterna tillförs anslaget 19:6 och får disponeras av RFV.

  6. Verksamheten vid Försäkringsmedicinskt centrum (FMC) vid Östergötlands läns allmänna försäkringskassa finansieras med avgifter. Verksamheten utgör ett eget resultatområde och avgifternas storlek bestäms av Östergötlands läns allmänna försäkringskassa.

  7. Verksamheten vid institutet för stressmedicin vid Västra Götalands allmänna försäkringskassa finansieras med medel från de samverkande parterna - Västra Götalandsregionen och Västra Götalands allmänna försäkringskassa. Verksamheten utgör ett eget resultatområde.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

4 Övriga bestämmelser

Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (ändrat den 20 december 1962 och den 15 december 1976).

På regeringens vägnar

Berit Andnor
Inger Philipson
Likalydande till:

Verket för innovationssystem

Kopia till:

Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/FMA/FRE
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Krisberedskapsmyndigheten
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Socialstyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Statskontoret
Konsumentverket
Arbetsgivarverket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Konkurrensverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försäkringsmedicinskt centrum
Försäkringskassornas förbund
Fackförbundet ST
SACO