Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 8

2003-12-18Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2003/8914/SÄ
N2003/9328/BS
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 38:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr 2003/04: )

Riksdagen har beslutat om anslaget 38:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen för budgetåret 2004 (prop. 2000/04:1, utg. omr. 24, bet. 2003/04:XX NU1, rskr. 2003/04:XX).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:19Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet15 000 tkr


Villkor
38:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till AB Göta kanalbolag för de ändamål som anges i prop. 2003/04:1, utgiftsområde 24 enligt nedan angivna föreskrifter.

Utbetalning av medlen skall ske med 10 000 000 kronor snarast efter den 1 januari 2004 och med 5 000 000 kronor den 1 juli 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:190Inget0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrostky
Eva Halvarsson
Kopia till:

FA/Ek/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Näringsutskottet, Riksdagen
N/BS
N/ADM
AB Göta Kanalbolag
Fi/BA