Regeringsbeslut
5
2003-11-06 Ju2003/7907/KRIM

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende kriminalvården

Riksdagen har beslutat om kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70 och utg.omr. 8, bet. 2002/03:SfU2, rskr. 2002/03:45, prop 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för kriminalvården och nedan angivna anslag.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringHäkte
Verkställighet av påföljdAnstalt
Frivård
Transporttjänst (avseende utgiftsområde 4 och 8)


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kriminalvårdsstyrelsens ansvarsområde.

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarperspektiv. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts­anmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Fler brott skall leda till lagföring.


Verksamhetsgren Häkte

Mål

1. Antalet verkställighetsfall skall minska.

2. Inom ramen för den möjlighet som häktesinstitutet medger skall insat­serna för att motivera intagna till olika åtgärder för att komma ifrån kriminalitet och droger ha fortsatt hög prioritet.


Återrapportering

1. En redovisning av vidtagna åtgärder och resultatet av dem.

2. En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Verksamhetsområde Verkställighet av påföljd

Mål

Påföljder skall verkställas på ett säkert, trovärdigt och humant sätt.

Antalet återfall i brott skall minska.


Återrapportering

- Antalet återfall i brott under övervakningstiden efter villkorlig frigivning från fängelse.

Verksamhetsgren Anstalt

Mål

1. Anstalternas totala platskapacitet skall utnyttjas effektivt.

2. Insatserna för att utveckla behandlingsplaneringen skall bedrivas med fortsatt hög ambition.

3. Antalet enheter med självförvaltning skall öka.

4. Antalet avvikelser i samband med transporter och bevakade utevistelser skall minska.


Återrapportering

1. En redovisning av vidtagna åtgärder och resultatet av dem. Av redovisningen skall framgå

- skillnader i medelbeläggning mellan öppna och slutna anstalter och mellan olika geografiska områden,

- medelbeläggningen vid enheter avsedda för särskilda kategorier av intagna eller särskild behandlingsverksamhet,

- andelen intagna som frigivits från öppen respektive sluten anstalt med angivande av strafftider för olika grupper,

- användningen av s.k. utslussningsenheter och erfarenheterna av det,

- användningen av anstaltsavdelningar för häktade utan restriktioner och erfarenheterna av det,

- i vilken utsträckning möjligheterna till överförande av straffverk­ställighet har utnyttjats och om möjligheterna inte har utnyttjats fullt ut skälen till det.

2. En redovisning av vidtagna åtgärder och resultatet av dem. Av redovisningen skall framgå

- andelen intagna för vilka verkställighetsplan har upprättats,

- om systemet inte har använts fullt ut en bedömning av orsakerna till det.

3. En redovisning av vidtagna åtgärder och resultatet av dem. Av redovisningen skall särskilt framgå

- vilka anstalter som har system med självförvaltning och hur många platser som omfattas,

- erfarenheterna av systemet; personalens respektive de intagnas samt systemets ekonomiska respektive praktiska effekter,

- uppgift om planeringen för den fortsatta utvecklingen av systemet.

4. En redovisning av vidtagna åtgärder och resultatet av dem. Av redovisningen skall särskilt framgå

- från vilken typ av transport eller utevistelse och under vilka omständigheter eventuella avvikelser skett,

- hur samarbetet med polisen utvecklats,

- vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa de intagnas tillgång till mobiltelefoner.

Verksamhetsgren Frivård

Mål

1. Personutredningsärendena skall handläggas med fortsatt god kvalitet och skyndsamhet.

2. Insatserna för att utveckla behandlingsplaneringen skall bedrivas med fortsatt hög ambition.


Återrapportering

1. En redovisning av

- den genomsnittliga handläggningstiden för personutredningsärenden,

- uppgift om deltagande i projekt för snabbare lagföring och erfaren­heterna av det.

2. En redovisning av vidtagna åtgärder och resultatet av dem. Av redovisningen skall framgå

- andelen dömda för vilka verkställighetsplan har upprättats,

- om systemet inte har använts fullt ut en bedömning av orsakerna till det.

Verksamhetsgren Transporttjänst (avseende utgiftsområde 4 och 8)

Mål

Samarbetet med uppdragsgivande myndigheter skall fortsätta att utvecklas i syfte att öka effektiviteten.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder och resultatet av dem. Av redovisningen skall särskilt framgå

- omfattningen av och kostnaderna för transport och förvaring åt myndigheter utanför kriminalvården,

- antal genomförda utresor för avvisade och utvisade samt ekonomiskt utfall för utgiftsområde 8 anslaget 12:6 anslagspost 2. Redovisningen skall avse aktuell period och ackumulerat för året. Återrapporteringen skall ske senast den 22 januari, den 7 maj, den 11 augusti, den 3 november och i samband med budgetunderlaget. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.


Övriga mål och återrapportering

Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa:

- Kostnadsutvecklingen vid Kriminalvårdsstyrelsen, de lokala kriminalvårdsmyndigheterna och Transporttjänsten.

- Det rehabiliteringsarbete som bedrivits när det gäller ungdomar i åldrarna 15-20 år som begått brott.

- Det rehabiliteringsarbete som bedrivits när det gäller dömda för våldsbrott mot kvinnor och barn.

- Erfarenheterna av arbetet med det nya systemet för statsbidrag till frivilligorganisationer inom kriminalvårdens område med särskilt angivande av hur samarbetet med Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) påverkats. Av redovisningen skall även framgå vilka organisationer som erhållit bidrag och storleken på dessa bidrag.

- Uppgift om frivårdens deltagande i lokala brottsförebyggande råd och erfarenheterna av det.1.2Organisationsstyrning

Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a. följande.

Kompetensförsörjning m.m.

- Åtgärder som vidtagits för att höja personalens kompetens,

- Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra män och kvinnor att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering,

- Åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur,

- Åtgärder som vidtagits för att skapa förutsättningar för att tillvarata äldre personals kunskap och erfarenhet.

Arbetsmiljö

- Åtgärder som vidtagits för att främja en aktiv personalpolitik och god arbetsmiljö.

- Åtgärder som vidtagits för att minska ohälsa och vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera de som drabbats av ohälsa.

Jämställdhet

- Åtgärder som vidtagits för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.

- Myndighetens personalsammansättning med avseende på personal­kategorier, ålder och kön.

Mångfald

- Åtgärder som vidtagits för att främja den etniska mångfalden.1.3Uppdrag

1. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa den långsiktiga planeringen för verksamheten, ekonomin, personalbehoven, lokalförsörjningen och investeringsbehoven på en aggregerad nivå. Vidare skall en prognos över klientutvecklingen på åtminstone tre års sikt redovisas. Den långsiktiga planeringen skall redovisas i det budgetunderlag som skall lämnas till regeringen.

2. Kriminalvårdsstyrelsen skall samverka med Brottsförebyggande rådet vid genomförandet av det uppdrag som regeringen givit Brottsföre­byggande rådet i dess regleringsbrev för budgetåret 2002. Uppdraget gäller att dels inventera kunskapsläget när det gäller återfallsföre­byggande arbete inom kriminalvården, dels utarbeta förslag till en plan för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet på området. Brottsförebyggande rådet skall redovisa uppdraget senast den 30 juni 2003.

3. Regeringen har genom beslut den 25 april 2002 uppdragit åt Kriminal­vårdsstyrelsen att

1. genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter,

2. kartlägga omfattningen och typen av problem som hindrar placeringar enligt 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,

3. utveckla särskilda program för kontraktsvård,

4. öka kunskapen och utveckla metoderna för att förhindra att narkotika förs in på häkten och anstalter.

En redovisning av de åtgärder som vidtagits enligt uppdraget under punkten 1 och en bedömning av åtgärdernas resultat skall återrapporteras i årsredovisningarna för åren 2002 och 2003. Uppdraget skall slutredo­visas i årsredovisningen för år 2004. Uppdragen under punkterna 2-4 skall redovisas senast den 1 oktober 2003.

4. Som ett led i strävandena att utveckla innehållet i sysselsättningen för de intagna på anstalt skall Kriminalvårdsstyrelsen:

- Analysera möjligheterna att utveckla innehållet i arbetsdriften på anstalterna. Analysen bör innehålla en nulägesbeskrivning och en bedömning av hur arbetsdriften kan utvecklas för att bättre tillgodose kraven på kostnadseffektivitet samt på meningsfull arbetsträning, ändamålsenlig yrkesutbildning och ett utvecklat personligt ansvars­tagande för de intagna. Eventuella hinder i regelverk eller andra strukturer för en sådan utveckling bör särskilt anges.

- Göra en bedömning av behovet hos de intagna av grundskole- och gymnasieutbildning samt lämna förslag till hur detta på bästa sätt kan tillgodoses.

- Redogöra för erfarenheterna hittills av införandet av kunskapsbaserade brotts- och missbruksrelaterade program. Redogörelsen bör innehålla uppgift om eventuella problemområden som identifierats, en bedömning av resultaten hittills samt en bedömning av hur den fortsatta utveck­lingen bör se ut med särskilt angivande av om det finns några grupper av intagna för vilka verksamheten visat sig vara särskilt verkningsfull.

I samtliga fall skall kostnader för redan vidtagna respektive föreslagna åtgärder anges. Uppdraget skall redovisas separat i samband med årsredovisningen.

5. Kriminalvårdsstyrelsen skall i samverkan med Domstolsverket utreda förutsättningarna för att, i lokaler där häkten finns, iordningsställa förhandlingslokaler för häktesförhandlingar. Allmänhetens möjlighet till tillträde skall särskilt beaktas. Kostnaderna för iordningsställande och inredning av lokalerna skall redovisas. Vidare skall kostnaderna för hyra av lokalerna och övriga merkostnader redovisas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2003.

6. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003-2006 för samtliga anslag och poster som kriminalvården disponerar. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 7 maj, den 11 augusti, den 3 november och i samband med budgetunderlaget. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:6Kriminalvården (ramanslag)4 672 939 tkr
4:6 ap.1Kriminalvården (ram)4 672 939 tkr

Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen
4:6 ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

4:6 ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för utgifter för verksamheten vid Kriminal-vårdsstyrelsen och de lokala kriminalvårdsmyndigheterna samt Transporttjänstens verksamhet till den del denna inte avser utlands-transporter inom Migrationsverkets ansvarsområde. Anslaget får även belastas med utgifter för Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämnderna.

2. Under anslaget har beräknats 20 000 000 kronor för den särskilda satsningen på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter i enlighet med regeringens beslut den 25 april 2002 (Ju2002/3054/KRIM).

3. Under anslaget har beräknats 6 000 000 kronor för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område.

4. Kriminalvårdsstyrelsen bestämmer vilken ersättning som skall utgå till en enskild övervakare, biträdande övervakare och förtroendeman.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:667 0940
4:6 ap.167 0940-
4:6 ap.200-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Kriminalvårdsstyrelsen

597 000

4 672 939

358 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad avseende 4 472 939 tkr. I juni månad överförs 200 000 tkr extra.

2

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Arbetsdrift-128 795-128 600132 500261 000-128 500-385 895
Summa-128 795-128 600132 500261 000-128 500-385 895

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Kostnaderna för arbetsdriften skall till 50 procent täckas av intäkter.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Kriminalvårdsstyrelsen får ta ut avgifter för arbetsdriften. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna från arbetsdriften får disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen.

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)

Utfall 2001

Intäkter 2002

Intäkter 2003

Offentligrättslig verksamhet

Elektronisk övervakning

1 700

1 800

1 800

Summa

1 700

1 800

1 800- Avgifter från dömda som avtjänar straff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll skall inbetalas till Kriminalvårdsstyrelsen på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till brottsofferfonden.

På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Anna-Lena Sand Svensson


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, justitieutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen