Regeringsbeslut
II 28, III 1
2003-11-27 N2003/7760/ARM
N2003/8361/ITFoU
N2003/8354/BS (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning (UO 13) samt 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enl. avtal (UO 22)


 

Riksdagen har den 19 december 2002 beslutat om nedanstående anslag inom Näringsdepartementets område för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78), (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69. Vidare har riksdagen den 19 november 2003 beslutat om omfattningen av anslagen för budgetåret 2003 (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:49). 

Med ändring av regleringsbreven beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arbetsmarknadspolitik

ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden
Näringspolitik

IT, tele och post1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kammark