Regeringsbeslut
II 28, III 1
2003-11-27 N2003/7760/ARM
N2003/8361/ITFoU
N2003/8354/BS (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning (UO 13) samt 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enl. avtal (UO 22)


 

Riksdagen har den 19 december 2002 beslutat om nedanstående anslag inom Näringsdepartementets område för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78), (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69. Vidare har riksdagen den 19 november 2003 beslutat om omfattningen av anslagen för budgetåret 2003 (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:49). 

Med ändring av regleringsbreven beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arbetsmarknadspolitik

ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden
Näringspolitik

IT, tele och post1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.


Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet.


Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål

Målet är att ärenden och mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapportering

Nämnden skall kortfattat redovisa antalet ärenden som den har handlagt samt deras art.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:9Bidrag till Samhall AB (ramanslag)4 137 419 tkr
22:9 ap.1Bidrag till Samhall AB (obetecknat)4 137 419 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
22:9 ap.2Till regeringens disposition (obetecknat)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

22:9 Bidrag till Samhall AB

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av medlen den 25:e i varje månad till Samhall AB.


22:9 ap.1 Bidrag till Samhall AB

Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av medlen den 25:e i varje månad till Samhall AB.


22:9 ap.2 Till regeringens disposition

Anslagsbeloppet skall föras bort från anslaget som en indragning av anslagsbelopp.


22:10Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (obetecknat anslag)7 750 tkr
22:10 ap.1Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten (obetecknat)3 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
22:10 ap.2Bidrag till kurskostnader (obetecknat)4 750 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

22