Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut35

2003-12-11Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMU2003/4790/SV
(Delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslagen 25:1 Bidrag till folkbildningen, 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslagen 25:1 Bidrag till folkbildningen, 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning (prop. 2003/04:01, utg.omr.17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:88).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

25:1Bidrag till folkbildningen (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet2 601 172 tkr
25:1 ap.1Bidrag till folkbildningen (Obetecknat)2 306 447 tkr
25:1 ap.2Statsbidrag för särskilda utbildningsinsatser inom folkhögskolan (Obetecknat)294 371 tkr
25:1 ap.3Bidrag till föreningen Nordiska folkhögskola i Geneve (Obetecknat)354 tkr


Villkor
25:1 ap.1 Bidrag till folkbildningen

Bidraget betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbud.25:1 ap.2 Statsbidrag för särskilda utbildningsinsatser inom folkhögskolan

Bidraget betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet skall utifrån de bestämmelser som meddelats i förordningen (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan besluta om fördelning av bidrag till folkhögskolor. Medlen under anslagsposten har beräknats för 229 000 deltagarveckor. Om antalet deltagarveckor i väsentlig mån understiger det angivna målet, kan medel komma att återkrävas.25:1 ap.3 Bidrag till föreningen Nordiska folkhögskola i Geneve

Bidrag betalas ut, mot rekvisition, till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève.25:2Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (Obetecknat anslag)
Disponeras av Stockholms universitet34 131 tkr
25:2 ap.2Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning (Obetecknat)33 621 tkr
25:2 ap.3Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst (Obetecknat)510 tkr

Disponeras av Statens institut för särskilt utbildningsstöd41 705 tkr
25:2 ap.1Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen (Obetecknat)41 705 tkr


Villkor
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen

Stockholms universitet skall senast den 1 mars 2005 redovisa förvaltningskostnader som finansieras med medel från anslagsposten 4 och 5 under detta anslag samt hur bidraget har fördelats.25:2 ap.2 Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning

Utbildningarna skall planeras av Tolk- och översättarinstitutet i samråd med berörda handikapporganisationer. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder.

Institutet får använda högst 2 500 000 kr av anslaget till förvaltningskostnader som har att göra med anslagsposten.25:2 ap.1 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser utbildningskostnader och kostnader för åtgärder i samband med dessa utbildningar.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kr betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Utbetalning skall ske med 50 % under mars 2004, med 40 % under augusti 2004 och med 10 % när Riksförbundet lämnar slutredovisning av kostnaderna.25:3Bidrag till kontakttolkutbildning (Obetecknat anslag)
Disponeras av Stockholms universitet12 561 tkr


Villkor
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning

Stockholms universitet skall utbetala medlen till studieförbund och folkhögskolor efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet. Medel får utbetalas för kontakttolkutbildning i minoritetsspråk i enlighet med förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning.

Villkor

Tolk- och översättarinstitutet får använda högst 1 000 000 kr av anslaget till förvaltningskostnader.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:1 ap.10Inget0
25:1 ap.20Inget0
25:1 ap.30Inget0
25:2 ap.20Inget0
25:2 ap.30Inget0
25:2 ap.10Inget0
25:30Inget0


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:2 ap.111 00011 00011 0002006
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkorBelopp som förs till räntekontot

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen ap.3.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Likalydande till:

Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Stockholms universitet

Kopia till:

Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksdagen, Kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordisk folkhögskola i Genève
Handikappförbundens Samarbetsorgan
Landstingsförbundet
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Tolk- och översättarinstitutet