Socialdepartementet
Regeringsbeslut32

2003-12-11Alkoholsortimentsnämnden
Kammarkollegiet Box 2218
103 15 STOCKHOLMS2003/9983/SK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Alkoholsortimentsnämnden

Riksdagen har beslutat om Alkoholsortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:01, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Alkoholsortimentsnämnden och nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:9Alkoholsortimentsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet422 tkr


Villkor
14:9 Alkoholsortimentsnämnden

Från anslaget betalas kostnader för Kammarkollegiets uppgifter enligt nämndens och kollegiets överenskommelse. Avtal om kostnadernas storlek skall träffas mellan nämnden och kollegiet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
14:90-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Bestämmelsen i 4 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret skall inte tillämpas på Alkoholsortimentsnämnden.

Alkoholsortimentsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden skall dock senast vid budgetårets slut lämna in en resultaträkning och anslagsredovisning samt redovisa antalet handlagda ärenden, handläggningstiden per ärende samt översiktligt ange innehållet i ärendena. Kammarkollegiet behöver ej lämna balansräkning, finansieringsanalys och delårsrapport för nämnden.

På regeringens vägnar

Morgan Johansson
Gert Knutsson
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Socialutskottet
Systembolaget AB