Socialdepartementet
Regeringsbeslut2

2003-12-11Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 STOCKHOLMS2003/6588/HS
S2003/7031/HS
S2003/8822/HS
S2003/9983/SK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för SBU och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvård inklusive tandvårdKunskap


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Återrapportering

SBU skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård inklusive tandvård

Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Mål 1: SBU skall sprida sina kunskapssammanställningar på sådant sätt att de får ett ökat genomslag inom den praktiska hälso- och sjukvården.

Mål 2: SBU skall verka för att det internationella samarbetet inom utvärderingsområdet stärks.


Återrapportering

1. SBU skall kortfattat redovisa de utvärderingsprojekt som bedrivits under året och vilka rapporter som har färdigställts. Viktiga frågeställningar och resultat skall framgå, bl.a. vilka kostnader projekten medfört och till hur stor del de finansierats med externa medel. Även beslut om nya projekt skall redovisas.

SBU skall kortfattat redogöra för de olika åtgärder som myndigheten vidtagit för att förstärka genomslaget av kunskapssammanställningarna. Av redovisningen skall framgå vilka målgrupper informationen har riktats mot. SBU skall där så är möjligt redovisa genomslaget av verksamheten i den praktiska hälso- och sjukvården inklusive tandvården. SBU skall vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att nå ut med kunskaperna om evidensbaserad hälso- och sjukvård i de olika personalkategoriernas grund- och vidareutbildningar.

SBU skall särskilt redovisa arbetet med Alert-programmet.

2. SBU skall redovisa hur det internationella arbetet har bedrivits och vad man har lyckats uppnå. Kostnader och intäkter för varje område inom det internationella arbetet skall särredovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. SBU skall i årsredovisningen redovisa dels hur handlingsplanen för genderfrågor genomförts, dels hur myndigheten arbetat med genderperspektivet i sina systematiska litteraturgenomgångar samt effekterna av detta på verksamheten.

2. SBU skall redogöra för hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer.

3. SBU skall under 2004 redovisa utgiftsprognoser för åren 2004-2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november.1.3Organisationsstyrning

Återrapporteringskrav

SBU skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till SBU:s mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. SBU skall under året svara för kanslifunktionen för det internationella nätverket INAHTA. SBU skall redovisa vad uppdraget inneburit för arbetet vid myndigheten och vilka resurser det tagit i anspråk i form av arbetstid m.m. Myndigheten skall också särredovisa de intäkter och kostnader som är förenade med uppdraget. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för budgetåret 2004.

2. SBU skall till Socialdepartementet redovisa pågående och planerade projekt som finansieras genom överenskommelserna mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 1 mars 2004.

3. SBU skall i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Landstingsförbundet och de medicinska högskolorna utarbeta ett förslag till mottagarorganisation inom hälso- och sjukvården som gör det möjligt att dels använda den kunskap som SBU förmedlar, dels initiera olika former av förändringsarbeten. Uppdraget skall redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2004.

4. SBU skall senast den 15 maj 2004 redovisa vad man inom sin verksamhet gör som bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling.

5. SBU skall i samverkan med Socialstyrelsen och berörda myndigheter ta fram ett kunskapsunderlag om riskbedömningar inom den psykiatriska verksamheten. Uppdraget skall redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2005.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:4Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)
Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering40 193 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:41 206-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens beredning för medicinsk utvärdering2 5003 215
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 13:4 Statens beredning för medicinsk utvärdering.


2.3Avgifter och bidragVillkor för bidragsfinansierad verksamhet

SBU får söka och disponera forskningsanslag och andra externa bidrag för den projektbundna verksamheten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lars Engqvist
Anders Lindgren
Kopia till:

Finansdepartementet/BA
Regeringkansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Institutet för psykosocial medicin
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Landstingsförbundet