Justitiedepartementet
Regeringsbeslut32

2003-12-18Kriminalvårdsstyrelsen
601 80 NORRKÖPINGJu2003/10115/KRIM
Ju2003/8456/KRIM
Ju2003/10189/PO (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende kriminalvården

Riksdagen har beslutat om kriminalvårdens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106)

Regeringen beslutar att följande skall gälla för kriminalvården och nedan angivet anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom kriminalvårdens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringHäkte
Verkställighet av påföljdAnstalt
Frivård
Transporttjänst


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts-anmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Återrapportering

En redovisning av

- utvecklingen av antalet personutredningsärenden samt den genomsnittliga handläggningstiden de tre senaste åren,

- deltagande i projekt för snabbare lagföring och erfarenheterna av det.


Verksamhetsgren Häkte

Mål

1. Antalet verkställighetsfall skall minska.

2. Inom ramen för den möjlighet som häktesinstitutet medger skall insatserna för att motivera intagna till olika åtgärder för att komma ifrån kriminalitet och droger ha fortsatt hög prioritet.


Återrapportering

1. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förkorta tiden i häkte mellan laga kraftvunnen dom och placering i anstalt samt en bedömning av resultatet av dessa åtgärder.

2. En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- andelen intagna på behandlingsavdelningar som kommer direkt från häkte.


Verksamhetsområde Verkställighet av påföljd

Mål

Påföljder ska verkställas på ett säkert och humant sätt och antalet återfall i brott skall minska.


Återrapportering

- Andelen återfall i brott under övervakningstiden efter villkorlig frigivning från fängelse vilka leder till ny lagföring samt en analys av återfallsfrekvensen bl.a. i förhållande till gjorda insatser.


Verksamhetsgren Anstalt

Mål

1. Anstalternas totala platskapacitet skall utnyttjas effektivt.

2. Verkställighetsplaner skall upprättas för alla intagna.

3. Antalet enheter med självförvaltning skall öka.

4. Antalet avvikelser i samband med transporter och bevakade utevistelser skall minska.


Återrapportering

1. En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- skillnader i medelbeläggning mellan öppna och slutna anstalter och mellan olika geografiska områden,

- medelbeläggningen vid enheter avsedda för särskilda kategorier av intagna eller särskild behandlingsverksamhet,

- andelen intagna som frigivits från öppen respektive sluten anstalt med angivande av strafftider för olika grupper,

- användningen av s.k. utslussningsenheter och erfarenheterna av det,

- användningen av anstaltsavdelningar för häktade utan restriktioner och erfarenheterna av det,

- antalet överförda straffverkställigheter, en uppskattning av handläggningstiden i genomsnitt per land samt en redovisning av i vilken utsträckning möjligheten att överföra verkställigheten inte utnyttjats,

- i vilken utsträckning dubbelbeläggning tillämpats och en bedömning av effekterna av detta.

2. En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- andelen upprättade verkställighetsplaner i de fall verkställigheten påbörjats under 2004,

- på vilket sätt kvinnors särskilda situation uppmärksammas.

3. En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- antal platser med självförvaltning den 1 januari 2004 och den 1 januari 2005,

- erfarenheterna av systemet; personalens respektive de intagnas samt systemets ekonomiska respektive praktiska effekter,

- planeringen för den fortsatta utvecklingen av systemet.

4. En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- från vilken typ av transport eller utevistelse och under vilka omständigheter eventuella avvikelser skett,

- hur samarbetet med polisen utvecklats,


Verksamhetsgren Frivård

Mål

Verkställighetsplaner skall upprättas för alla klienter.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- andelen upprättade verkställighetsplaner i de fall övervakningen påbörjats under 2004,

- på vilket sätt kvinnors särskilda situation uppmärksammas.


Verksamhetsgren Transporttjänst

Mål

Samarbetet med uppdragsgivande myndigheter skall fortsätta att utvecklas i syfte att öka effektiviteten.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall särskilt framgå

- omfattningen av och kostnaderna för transport och förvaring åt myndigheter utanför kriminalvården,

- antal genomförda utresor för avvisade och utvisade samt ekonomiskt utfall för utgiftsområde 8 anslaget 12:6 anslagspost 2. Redovisningen skall avse aktuell period och ackumulerat för året. Återrapporteringen skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 30 april, den 9 augusti samt den 1 november. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa:

- Utvecklingen av kostnaderna samt antalet årsarbetskrafter vid Kriminalvårdsstyrelsen, de lokala kriminalvårdsmyndigheterna och Transporttjänsten under de senaste tre åren.

- Det rehabiliteringsarbete som bedrivits när det gäller ungdomar i åldrarna 15-20 år som begått brott.

- Det rehabiliteringsarbete som bedrivits när det gäller dömda för våldsbrott mot kvinnor och barn.

- En redovisning av vilka organisationer som erhållit statsbidrag enligt förordningen (2002:954) om statsbidrag till frivilligorganisationer inom kriminalvårdens område, storleken på dessa bidrag samt en bedömning av effekterna av dessa bidrag.

- Omfattningen av kriminalvårdens samverkan med frivilligorganisationer samt inom vilka huvudsakliga områden samverkan sker.

- Kriminalvårdens deltagande i lokala brottsförebyggande råd och erfarenheterna av det.

- Vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att intagna har tillgång till mobiltelefoner i häkten och anstalter, speciellt med inriktning på bestämmelsen i 14 §, tredje stycket förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

- Vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya möjligheten för Kriminalvårdsstyrelsen att besluta om allmän inpasseringskontroll i vissa kriminalvårdsanstalter och häkten samt en bedömning av effekterna.

- Vilka effekter riktlinjerna beträffande omhändertagande av intagnas pengar m.m. (Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer 2003:1) har haft för att förhindra olämpliga penningtransaktioner till, från och mellan intagna.

- Vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den av kriminalvården upprättade kompetensstrategin i diskrimineringsfrågor samt en bedömning av effekterna.

- Förändringen i antalet tillgängliga platser på anstalter och häkten mellan den 1 januari 2004 och 1 januari 2005 samt en analys av hur detta förhåller sig till kriminalvårdens utbyggnadsplan.1.3Organisationsstyrning

Mål

Kriminalvården skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning kriminalvårdens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Kriminalvårdsstyrelsen skall, i den utsträckning det inte följer av återrapporteringen ovan, redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området.

Redovisningen skall omfatta bl.a. följande.

Arbetsmiljö

- Åtgärder som vidtagits för att främja en aktiv personalpolitik och god arbetsmiljö.

- Åtgärder som vidtagits för att minska ohälsa och vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera de som drabbats av ohälsa.

- Redovisning av allvarliga incidenter i häkte, anstalt och frivård samt en redovisning av vilka åtgärder detta föranlett ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Jämställdhet

- Åtgärder som vidtagits för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.1.4Uppdrag

1. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa den långsiktiga planeringen för verksamheten, ekonomin, personalbehoven, lokalförsörjningen och investeringsbehoven på en aggregerad nivå. Vidare skall en prognos över klientutvecklingen på åtminstone tre års sikt redovisas. Den långsiktiga planeringen skall redovisas i det budgetunderlag som skall lämnas till regeringen.

2. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004-2007 för samtliga anslag och poster som kriminalvården disponerar. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 30 april, den 9 augusti samt den 1 november. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

3. Kriminalvårdsstyrelsen skall, som en del i kriminalvårdens effektiviseringsarbete, utreda förutsättningarna för att omorganisera kriminalvården till en myndighet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2004.

4. Kriminalvårdsstyrelsen skall utvärdera hur kriminalvårdens verksamhet har påverkats av lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Ärendemängden, fördelat på antal ärenden som avser överlämnande till respektive från Sverige, och kostnaderna för kriminalvården skall redovisas. Om kriminalvården i sin verksamhet har stött på problem vid tillämpningen skall även det redovisas. Vidare skall en analys av de förändringar som har varit eller som kan vara påkallade för kriminalvårdens del redovisas. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2004.

5. De myndigheter som ingår i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet) har den 6 juni 2003 gjort en principöverenskommelse om en handlingsplan för framtida åtgärder för en gemensam säkerhets- och kommunikationslösning. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kommer att vidtas inom kriminalvården med anledning av handlingsplanen. Kriminalvårdsstyrelsen skall även redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom kriminalvården med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna för kriminalvårdens del blir vid genomförandet av dels handlingsplanen, dels den strategiska planen. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.

6. Kriminalvårdsstyrelsen skall i samband med delårsrapporten för 2004 redovisa och kommentera vad de tillskott som kriminalvården har fått under åren 2002-2004 har använts till och beräknas användas till.

Av redovisningen skall bl.a. framgå:

a) de tillskott kriminalvården fått för att kunna hantera det ökade platsbehovet på häkten och anstalter samt hur många nya häktes- och anstaltsplatser som har finansierats med tillskotten,

b) de tillskott kriminalvården fått för den särskilda narkotikasatsningen.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats

7. Regeringen har genom beslut den 25 april 2002 uppdragit åt Kriminalvårdsstyrelsen att

1. genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter,

2. kartlägga omfattningen och typen av problem som hindrar placeringar enligt 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,

3. utveckla särskilda program för kontraktsvård,

4. öka kunskapen och utveckla metoderna för att förhindra att narkotika förs in på häkten och anstalter.

Uppdraget skall slutredovisas i årsredovisningen för år 2004.

8. Regeringen har genom beslut den 8 maj 2003 uppdragit åt Kriminalvårdsstyrelsen att tillskapa fler häktes- och anstaltsplatser på så sätt att anstaltsstrukturen i framtiden består av färre och större enheter.

Kriminalvårdsstyrelsen skall senast den 1 oktober 2004 till regeringen redovisa i vilken omfattning som nya platser har tillskapats och på vilket sätt detta har förändrat anstaltsstrukturen. Redovisningen skall avse perioden den 1 juni 2003 till och med den 1 september 2004. Av redovisningen skall även framgå i vad mån de nya platserna medger en flexibel användning och system med självförvaltning.

9. Regeringen har genom beslut den 16 oktober 2003 uppdragit åt Kriminalvårdsstyrelsen att, i samverkan med Domstolsverket, hitta former för hur häktningsverksamheten skall samordnas och snarast inleda denna samordning (Ju2003/7913/DOM). En rapport om hur samverkan genomförts skall inkomma till regeringen senast den 1 april 2004.

10. Den 18 december 2003 fick Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Domstolsverket, Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och Rättsmedicinalverket utreda frågan om finansiering av utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:6Kriminalvården (Ramanslag)
Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen4 761 044 tkr
4:6 ap.1Kriminalvården (Ram)4 761 044 tkr


Villkor
4:6 ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för utgifter för verksamheten vid Kriminalvårdsstyrelsen och de lokala kriminalvårdsmyndigheterna samt Transporttjänstens verksamhet till den del denna inte avser utlandstransporter inom Migrationsverkets ansvarsområde. Anslaget får även belastas med utgifter för Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämnderna.

2. Under anslaget har beräknats 30 000 000 kronor för den särskilda satsningen på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter i enlighet med regeringens beslut den 25 april 2002 (Ju2002/3054/KRIM).

3. Under anslaget har beräknats 6 000 000 kronor för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. Vid behandling av ansökningar skall bidrag till frigivningsförberedande verksamhet samt till stödjande insatser efter frigivningen prioriteras.

4. Kriminalvårdsstyrelsen bestämmer vilken ersättning som skall utgå till en enskild övervakare, biträdande övervakare och förtroendeman.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:6 ap.1142 831-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
4:6 ap.24:6 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Kriminalvårdsstyrelsen400 000757 140
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Kriminalvårdsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • belopp enligt nedanstående tabell avseende anslaget 4:6 Kriminalvården ap.1.
MånadKriminalvårdsstyrelsen
Januari460 044
Februari350 000
Mars500 000
April350 000
Maj350 000
Juni500 000
Juli350 000
Augusti350 000
September500 000
Oktober350 000
November350 000
December351 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Arbetsdrift-90 248-85 000130 000260 000-130 000-305 248
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk övervakning001 80001 8001 800
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Kostnaderna för arbetsdriften skall till 50 procent täckas av intäkter.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Kriminalvårdsstyrelsen får ta ut avgifter för arbetsdriften. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna från arbetsdriften får disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen.

- Avgifter från dömda som avtjänar straff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll skall inbetalas till Kriminalvårdsstyrelsen på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till brottsofferfonden.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Anna C Lindberg
Kopia till:

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kriminalvårdsnämnden
Övervakningsnämnderna
Brottsförebyggande rådet