Finansdepartementet
Regeringsbeslut72

2003-12-18Finansinspektionen
Box 6750
113 85 STOCKHOLMFi2000/768
Fi2001/3699
Fi2002/3667
Fi2003/625
Fi2003/1610
Fi2003/6567(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Finansinspektionen

Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utgiftsområde 2, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125). Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynFinansiell tillsynAnalys
Tillsyn
Regelgivning
Tillstånd och anmälningar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.


Verksamhetsområde Finansiell tillsyn

Mål

att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system, och

att bidra till konsumentskyddet inom det finansiella systemet.

De åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå de övergripande målen skall vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.


Återrapportering

Finansinspektionen skall lämna en samlad bedömning av om myndigheten uppfyllt målen för verksamhetsområdet. Redovisningen skall innehålla en beskrivning av hur verksamheten bidrar till detta.


Verksamhetsgren Analys

Mål

Finansinspektionen skall tidigt identifiera och analysera eventuell riskuppbyggnad och instabilitet som äger rum i de finansiella företagen och på marknaderna.


Återrapportering

Finansinspektionen skall:

I en särskild rapport senast den 15 oktober 2004 redovisa väsentliga utvecklingstendenser och iakttagelser som framkommit samt en samlad bedömning av stabilitetsläget i det finansiella systemet. I rapporten skall den framåtblickande analysen av stabilitetshot och risker i det finansiella systemet prioriteras.

Redovisa de åtgärder som vidtagits under året med anledning av 2003 års rapport om finanssektorns stabilitet och en bedömning av vilka effekter åtgärderna har haft enligt motsvarande rapport år 2004.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

1. Verka för att finansiella företag har en väl fungerande intern kontroll och en sund balans mellan kapital och risker.

2. Motverka intressekonflikter och förtroendeproblem inom den finansiella sektorn.

3. Basera tillsynen av finansiella företag på en indelning i olika riskkategorier och särskilt prioritera tillsynen över större systemviktiga företag. Bedöma samlad finansiell ställning, risktagande och riskhanteringsförmåga inom de systemviktiga företagen.

4. Verka för välordnade värdepappersmarknader.

5. Analysera händelser där det finns misstanke om oegentligheter vid handeln med finansiella instrument och därigenom skapa underlag för identifiering av fall värda att utreda.

6. Genom tillsynen motverka att det finansiella systemet används i brottsliga syften.


Återrapportering

Finansinspektionen skall:

1. Redovisa en samlad bedömning av effekterna av den finansiella tillsynen och av företagens förmåga att identifiera och hantera väsentliga risker.

2. Redovisa hur intressekonflikter och förtroendeproblem inom den finansiella sektorn motverkats.

3. Redovisa hur tillsynen av de systemviktiga företagen genomförts och hur bedömningarna kvalitetssäkrats. Antalet påbörjade och avslutade tillsynsärenden, samt nedlagd arbetstid på dessa, fördelade på riskkategori. En bedömning lämnas av hur regelefterlevnaden utvecklats.

4. Redovisa genomförda insatser i tillsynen av värdepappersmarknaden.

5. Redovisa beslutade avgifter enligt 20 § enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument samt samverkan med Ekobrottsmyndigheten.

6. Redovisa insatser som gjorts för att förhindra att det finansiella systemet används i brottsliga syften med avseende på regelefterlevnad, tillsynsmetoder och samverkansformer.


Verksamhetsgren Regelgivning

Mål

Regelgivningen skall bidra till stabilitet i och genomlysning av de enskilda finansiella företagen samt ett gott konsumentskydd. Arbetet med att förenkla reglerna skall fortsätta. Effekten av regelgivningen skall vägas mot effektiviteten i det finansiella systemet.


Återrapportering

Finansinspektionen skall presentera en analys av hur regelgivningen bidragit till stabiliteten i och genomlysningen av de finansiella företagen samt ett gott konsumentskydd. Redovisning lämnas av eventuella effekter av regelgivningen för effektiviteten i det finansiella systemet. En redogörelse lämnas för hur arbetet med att införa nya regler bedrivits, hur reglerna förenklats samt uppgifter om nya, ändrade föreskrifter och allmänna råd.


Verksamhetsgren Tillstånd och anmälningar

Mål

Handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden skall vara snabb, kostnadseffektiv och hålla hög kvalitet.


Återrapportering

Finansinspektionen skall redovisa i vilken utsträckning målet uppfyllts. Redovisningen skall innehålla uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden samt totala antalet nedlagda arbetstimmar. Jämförelse skall göras med motsvarande uppgifter åren 2002 och 2003.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Finansinspektionen skall:

1. Redovisa den samlade insatsen av såväl total arbetstid som av ekonomiska resurser för internationellt arbete inom inspektionen. För respektive verksamhetsgren lämnas särskild redovisning av den tid och de kostnader som lagts ner på internationell verksamhet. Antalet internationella arbetsgrupper som inspektionen deltagit i redovisas också.

2. Redovisa hur uppgiften att ansvara för den officiella statistiken inom området finansmarknad har fullgjorts. Redovisning skall innehålla uppgifter om det totala antalet arbetstimmar och kostnaden för statistikproduktionen.

3. Redovia avgiftsuttaget enligt förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet fördelat på de olika företagsgrupperna, övriga företag och myndigheter avseende senaste treårsperioden.

4. Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Redovisningen skall innehålla en analys av kostnadstäckningsgraden.

5. Redovisning lämnas av hur företagen under Finansinspektionens tillsyn uppfattar inspektionens verksamhet. Resultatet skall jämföras med tidigare redovisningar av samma slag.

6. Redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel (nukleära, biologiska och kemiska hot) utgör en begränsning för nämnda förmågor. Redogöra för de samlade insatserna av ekonomiska resurser inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet, om samverkan med Krisberedskapsmyndigheten och hur inkomster som disponeras för ändamålet har använts.1.3Organisationsstyrning
Mål

1. Effektivitet, kvalitetssäkring och metodutveckling skall prioriteras.

2. Tillgänglighet och service både för företag och medborgare skall förbättras med hjälp av informationstekniken.

3. Verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Finansinspektionen skall:

1. Redovisa genomförda insatser och effekterna av att förbättra effektivitet, utveckla metoderna och säkra kvaliteten inom de olika verksamhetsgrenarna.

2. Redogöra för genomförda insatser för att med stöd av informationstekniken förbättra tillgänglighet och service.

3. Redovisa i vilken omfattning målen för kompetensförsörjningen har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till Finansinspektionens övriga mål, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Finansinspektionen skall redogöra för hur de ökade resurser som tillförs i samband med budgetåret 2004, motsvarande 20 miljoner kronor har använts.

2. Finansinspektionen skall redovisa arbetet med att förbättra måluppfyllelsen inom verksamhetsgren Tillstånd och anmälningar. I detta ingår att ange lämnade serviceåtaganden gentemot företagen, bl.a. skall den maximala handläggningstiden för ett antal ärendeslag i syfte att förbättra måluppfyllelsen redovisas. Redovisning lämnas senast den 2 april 2004.

3. Finansinspektionen skall redovisa förslag till justeringar av bestämmelserna om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och bestämmelserna om årliga avgifter hos Finansinspektionen med anledning av den nya lagstiftningen om säkerställda obligationer (prop. 2002/03:107, bet. 2003/04:FiU8, rskr. 2003/04:39) och förslagen i proposition 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse samt proposition 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder. Redovisning lämnas senast den 2 februari 2004.

4. Finansinspektionen har i ett särskilt regeringsbeslut fått i uppdrag att i samråd med Statistiska centralbyrån (SCB) lämna förslag till hur ansvaret för statistiken inom finansmarknadsområdet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken kan föras över till SCB. I uppdraget ingår att klargöra de ekonomiska konsekvenserna av en överflyttning av ansvaret från och med år 2005 samt att föreslå nödvändiga författningsändringar. Uppdraget skall redovisas till Finansdepartementet senast den 2 februari 2004 (Fi2003/5791).

5. Finansinspektionen har i ett särskilt regeringsbeslut fått i uppdrag att göra en genomgång av myndighetens regelverk. Syftet är att identifiera onödigt betungande regler samt redovisa de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att minska den administrativa bördan för företag. Uppdraget skall redovisas till Finansdepartementet senast den 10 maj 2004 (Fi2003/5238).

6. Finansinspektionen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag och avgiftsintäkter som disponeras. Prognosen skall kommenteras i förhållande till tidigare prognostillfälle, i förhållande till budgeten samt till utfallet för 2003. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser lämnas: den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti samt den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:1Finansinspektionen (Ramanslag)
Disponeras av Finansinspektionen175 216 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
2:15 256-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Finansinspektionen25 00020 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 2:1 Finansinspektionen.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter (SFS 2001:911)0-8 20019 00019 0000-8 200
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifterna för tillstånd och anmälningar disponeras av Finansinspektionen och särredovisas i årsredovisningen vid sidan av statsbudgeten.Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter (SFS 2002:1042)254800175 216175 21600
Avgifter (SFS 2000:1087)2711003 50003 5003 500
Summa 00178 716175 2163 5003 500
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten med tillstånd och anmälningar av ärenden hos Finansinspektionen skall finansieras med de avgifter som tas ut för ändamålet. Avgifter tas ut med stöd av förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras8 950 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Gunnar Lund
Liso Sergo
Kopia till:

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, Enheten för det civila försvaret
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Krisberedskapsmyndigheten
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, RoB