Justitiedepartementet
RegeringsbeslutB 1

2003-12-18Säkerhetspolisen
Box 8304
104 20 STOCKHOLMJu2003/9600/PO,
Ju2003/10189/PO (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Säkerhetspolisen

Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2Säkerhetspolisen (Ramanslag)
Disponeras av Säkerhetspolisen576 010 tkr
4:2 ap.1Säkerhetspolisen (Ram)576 010 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:2 ap.117 280-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
4:2 ap.24:2 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Säkerhetspolisen61 00057 601
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 4:2 Säkerhetspolisen ap.1.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Anna-Carin Svensson
Kopia till:

Eva Brandtell, Fi/BA