Kulturdepartementet
Regeringsbeslut31

2003-12-11Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 KARLSKRONAKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens maritima museer

Riksdagen har beslutat om Statens maritima museers verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Statens maritima museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Statens maritima museers verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling

- kunskapsuppbyggnad.

Resultaten skall redovisas för myndigheten samt i tillämpliga delar per museum.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Myndigheten skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Statens maritima museer skall bl. a. redovisa:

- samlingarnas omfattning och innehåll,

-magasinssituationen.


Mål 2

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt relateras till myndighetens policy för insamling och gallring.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t. ex. genom presentationer på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån. Statens maritima museer skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Statens maritima museer skall bl. a. redovisa:

- antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder.


Mål 2

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.


Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Målet är att Statens maritima museer genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra skall bidra till ny kunskap inom sitt ämnesområde. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor och andra museer.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Statens maritima museer skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa åtgärder som vidtagits i museernas interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Statens maritima museer skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2003 respektive år 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse det anslag Statens maritima museer disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Statens maritima museer skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

5. Statens maritima museer skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2004 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2005. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

6. Statens maritima museer och Statens försvarshistoriska museer skall, med medverkan av Försvarsmakten, ta fram förslag till:

- mål för försvarsväsendets bevarandefrågor,

- roll- och ansvarsfördelning i frågor som rör försvarsväsendets kulturarv, inklusive finansieringsfrågor.

En särskild rapport skall lämnas senast den 1 september 2004.1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Statens maritima museer skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Statens maritima museer99 924 tkr
28:28 ap.6Statens maritima museer (Ram)99 924 tkr


Villkor
28:28 ap.6 Statens maritima museer

- Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

- Av anslagsposten skall 1 613 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:28 ap.62 998-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens maritima museer37 00017 152
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Statens maritima museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:28 Centrala museer: Myndigheter ap.6.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Vasamuseet0050 00050 00000
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0010 700010 70010 700
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Vasamuseet

- Statens maritima museers verksamhet vid Vasamuseet, med undantag för lokalkostnaderna samt bidrag för att genomföra bevarandeprogrammet, finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Statens maritima museer, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Statens maritima museer.

- Statens maritima museer skall varje halvår för Kulturdepartementet redovisa besöksstatistik samt influtna entré- och försäljningsintäkter i förhållande till kostnader för Vasaverksamheten. Intäkterna disponeras av Statens maritima museer. Statens maritima museer skall avsätta 500 000 kronor till stöd, råd och bevarande av historiskt värdefulla segelfartyg.

- Statens maritima museer får mot avgift tillhandahålla artiklar och tjänster till myndigheter och enskilda. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens maritima museer kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens maritima museer skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras9 125 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Matilda Berggren
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen