Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Malmö Högskola
Adelgatan 5
205 06 MALMÖU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Malmö högskola

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Malmö högskola för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Malmö högskola och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

140

Sjuksköterskeexamen

480

600

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

1 595

1 675

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

1 510

1 365


1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Högskolan skall eftersträva att öka antalet helårsstudenter inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena 2004 i förhållande till 2003.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan högskolan högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 50 helårsstudenter inom design, och

- högst 26 helårsstudenter inom media.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Högskolan skall med anledning av de extra tilldelade resurserna i tilläggsbudget för 2002 fullfölja utbildning för modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk samt specialpedagogisk påbyggnadsutbildning (motsvarande 100, 125 respektive 75 helårsstudenter).

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå en slutlig redovisning av antalet helårsstudenter i ovan nämnda utbildningar. En jämförelse skall lämnas för 2002, så att redovisningen tydliggör om den beslutade ökningen kunnat genomföras under 2003 och 2004. I de fall detta inte har skett skall det särskilt kommenteras och skäl till förseningen anges.

3. Högskolan skall under perioden 2002-2004 anordna kompletterande utbildning som avses i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor för invandrare med utländsk högskoleutbildning.

Återrapportering

Malmö högskola skall i samband med årsredovisningen inkomma med en sammanfattande redovisning av erfarenheterna av ovan nämnd satsning. Av redovisningen skall framgå antalet helårsstudenter som har bedrivit kompletterande utbildning, antalet sökande till dessa utbildningar samt inom vilka program och med vilken inriktning högskolan genomfört nämnda utbildningar. Av redovisningen skall även framgå hur Malmö högskola har arbetat med uppgiften samt en bedömning av hur högskolan ser på fortsättningen av utbildningen.

Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2004 samt planeringen inför 2005.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Medicinskt

25

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 34 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom medicinskt vetenskapsområde.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:48Malmö högskola: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Malmö Högskola630 467 tkr
25:48 ap.1Takbelopp (Ram)587 193 tkr
25:48 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)384 tkr
25:48 ap.3Tandvårdscentralen (Ram)42 890 tkr


Villkor
25:48 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.25:49Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Malmö Högskola74 237 tkr
25:49 ap.1Medicinskt vetenskapsområde (Ram)40 662 tkr
25:49 ap.2Övriga forskningsmedel (Ram)33 575 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:48 ap.1010 %0
25:48 ap.20-0
25:48 ap.30-0
25:49 ap.10-0
25:49 ap.20-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Malmö Högskola140 00070 470
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Malmö Högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:48 Malmö högskola: Grundutbildning ap.1, ap.2 och ap.3 och 25:49 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning ap.1 och ap.2.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning6 4062 20030 00030 00008 606
Uppdragsutbildning3 71930030 30030 30004 019
Uppdragsforskning-461506 0006 0000104
Summa10 0792 65066 30066 300012 729
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning000000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Tandvårdscentral
Patientavgifter2542001 7001 70000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Tandvårdscentral
Patientavgifter

Patientavgifter, som erläggs vid tandvårdscentralen för den tandvård som bedrivs i anslutning till tandläkarutbildningen, skall inlevereras till inkomsttitel 2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel skall redovisas som uppbörd i högskolans resultaträkning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER